TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
12. Dönem Trabzon Şube Çalışma Programı
12.01.2020
Dönem Seçiniz:

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

TRABZON ŞUBESİ

12.DÖNEM (2020 – 2021) ÇALIŞMA PROGRAMI 

Trabzon Şubesi, 12. Olağan Genel Kurulu 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde yapılmış ve Şube Yönetim Kurulumuz İlk toplantısında görev bölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır. Şube Yönetim Kurulumuz çalışmalarını, JMO Genel Merkezi Ana Yönetmeliğinde tanımlanan amaçlar doğrultusunda kamunun, ülkenin, meslek mensuplarımızın hakları, yetki ve çıkarlarının koruması hedefleriyle Genel Merkez Programında belirtilen ilkeler doğrultusunda sürdürecektir.

İLKELER

Şube Yönetim Kurulumuz;

Odamızın mesleki demokratik kitle örgütü olduğu anlayışı ile örgütsel bağımsızlığı her koşulda korumaya çalışarak, gücünü sadece üyelerden ve bilimsel çalışmalardan alacaktır. Üyemiz olup olmamasına bakmaksızın, meslektaşlarımızın sorunlarını, hiçbir üyenin sorununu dışlamadan çözüm yolları arayacak olup, bu sorunların ülkenin sorunlarından ayrılmayacağını kabul etmektedir. Oda faaliyetleri kapsamında, görev yükümlülüklerinin ifasında demokratik yöntemleri uygulayacaktır. Karar almada demokratik ve katılımcı bir anlayışı kabul etmektedir. Ülke yararına, bilgilendirme, farkındalık yaratımlarına, bu kapsamda Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içerisinde yer alacaktır. TMMOB’a bağlı diğer odalar, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm oluşturarak,  ilkeli ve demokratik işbirliği içerisinde yer alacaktır.

Odamızın temel görevinin, mesleki alanların düzenlenmesi, mesleğimizin uygulanmasına yönelik iyileştirilmelerin yapılması ve çalışmaların desteklenmesi amacı doğrultusunda, ilaveten  mesleğimiz ve odamızla ilgili yasal düzenlemelerin, mühendislik alanlarımızın çıkarları doğrultusunda hazırlanmasına katkı sağlamak olduğu düsturu ile mesleki eğitimin iyileştirmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, uzmanlık alanlarımızla ilgili konularda çalışmalar yapılacak, farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülecek benzer çalışmalarda aktif olarak yer alınacaktır. Meslektaşlarımızın birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerini, dürüstlük, güven, meslek disiplini ve etiği içerisinde yapılmasını sağlamak görevlerimiz arasındadır.

Ülkemizde,  deprem, sel, yer kaymaları benzeri doğal afetler,  iş kazalarının sıkça yaşandığı nükleer ve termik santraller ile karayolu, demiryolu, tünel, hava alanları, iskele, rıhtım gibi büyük mühendislik yapılarında ve madencilik alanlarında alınması gereken tedbir ve çözüm arayışlarında, Jeoloji Mühendisliği mesleğinin önemi toplum ve kamusal kurumlar tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışılacaktır.

Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamak, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesiyle, kentimiz ve doğal çevremizde hedeflenen yaşam koşullarının sağlanması, “Doğa Bilimi” olan mesleğimizin vazgeçilmez görevlerindendir. Doğanın korunamaması, yeraltı kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi sırasında çevreye verilen zararlar ile tüm mühendislik projelerindeki eksikliklerin giderilmesi, jeoloji mühendisliği mesleğinin etkin olarak uygulanmasıyla sağlanacaktır. Bu bağlamda oda yönetimimiz etkin görevler alacaktır.

Dünyada ve yurdumuzda, enerji kaynaklarının azalması, tiplerinin değişmesi, yeni madenlerin araştırılıp bulunması ve değerlendirilmesi gereği, Ülkemizin enerji üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak ve rüzgar-güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının planlı şekilde değerlendirilmesi kapsamındaki tüm çalışma ve girişimlere Şube Yönetimimiz katkı ve destek sağlayacaktır.

Mesleki konularımızla ilgili bölgesel sorunlar araştırılacak, kamuoyu ve basın önünde toplumsal çıkarlar doğrultusunda çözüm önerilerinin sunulması ve giderilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Bu husustaki çalışmalarımızda, yerel ve ulusal anlamda görsel ve yazılı basınla olan ilişkilerimiz üst düzeyde sürdürülecek, yurdumuzu ve lokal anlamda bölgemizi ilgilendiren mesleki alanımıza giren konularda halkımızın çıkarları doğrultusunda görüşlerimizi basın aracılığıyla kamuoyuna açıklamanın, çözüm önerileri sunmak ve sivil toplum örgütlerinin katılım ve destekleri ile görüşlerinin sağlandığı platformlarda kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içerisinde olmanın Şube Yönetimimizin görevi olduğu düşünülmektedir.

Ülke ve mesleki çıkarlarımız doğrultusunda her partiyle eşit uzaklıkta olacak, bu ilişkilerde oda bağımsızlığına zarar verebilecek davranış ve tutumlardan kaçınılacak olup,Şube Yönetim kademesinin, siyasi bir makam olmadığının, bu amaçla kullanılmasının  hoşgörü ile karşılanmayacağı görüşündeyiz.

 ÜYE İLİŞKİLERİ, İLETİŞİM VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

 1. Mesleki bir kuruluş olan odamızın; gücünü üyelerimizden aldığımızı bilerek, üyelerimizle sürekli ve sağlıklı ilişkilerin kurulması ve etkinliklerde katılımını sağlamaktır.
 2. Üyelerimiz ile odamızın arasındaki ilişkilerdeki temel anlayışı; üyelerimizin odamıza, yönetimimizin üyelerimize ve sorunlarına sahip çıkması ve çözüm arayışlarında üyelerimizin yanında yer alması ilkesidir.
 3. Daha önceki dönemlerde oda etkinliklerinde bulunan ve yönetiminde yer almış ancak soz zamanlarda oda etkinliklerde bulunmayan, hatta üyelikten ayrılmış dahi olsa meslektaşımız eski üyelerimizin tekrar odamız çalışma ve etkinliklerinde yer almalarını sağlamak doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.
 4. Mevcut ve üyelikten ayrılmış olan tüm meslektaşlarımızın tekrar bir çatı altında bir araya getirilmesi amacıyla aylık olarak ‘Jeoloji Buluşmaları’ ismi altında mesleki konuşma-tartışmaların organize edilmesi, ailecek katılım sağlanacak(sponsorlu) kahvaltı-yemek organizasyonları düzenlenecektir.
 5. Jeoloji Mühendisleri Odası’nın; çalışma, etkinlik, ülke ve bölgesel sorunlara ilgi ve duyarlılığı ile mesleki konulardaki çalışmalarda üyelerimizin vereceği desteklerle “üye olunmasının gerekli olan bir kurum” olarak görülmesinin sağlanmasına çalışılacaktır.
 6. Meslek ile ilgili güncel gelişmeler yerel ve ülke bazında takip edilerek, mesleki alanlardaki gelişmeler ve yenilikler izlenecek, üyelerimizin bu konularda bilgilendirilmesi ve yararlandırılması sağlanmaya çalışılacaktır.

İL TEMSİLCİLİKLERİMİZ

 • Artvin, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Kars ve Rize İl Temsilciliklerimiz, Odamız Ana yönetmeliğine uygun olarak, öncelikle mahallinde teamül yoklaması yapılmak suretiyle atamaları yapılarak oluşturulmuşlardır. İl Temsilciliklerimiz, mesleki ve kurumsal sorumluluğumuzun gereği ve paylaşımcı yaklaşımla İllerinde bulunan üyelerimiz ile mesleki tescilli bürolarımızın sorunlarına çözüm olmak, Oda ve Şubemiz ile ilişkilerinde köprü görevi yapmak, oda etkinliğini kendi illeri bazında artırmak, Oda ve Şubemizce verilecek görevler ile Oda Ana yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulmuşlardır.
 • Artvin, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Kars ve Rize İl Temsilciliklerimizdeki mesleki çalışmalar ile üye ve tescilli bürolarımızın, talep ve sorunlarına duyarlı olacak, gerekli yardım ve sorunların çözümlerine katkı sağlanacaktır.

İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ

Oda bütünlüğümüzün temel birimi İşyeri temsilcilikleri olmasına rağmen, kurumlarda yeterli sayıda meslektaş yoğunluğu olmadığından dolayı bu işlevi yerine getirmek üzere Şube Yönetim Kurulu üyeleri arasında kurumlar paylaşılarak, bu kurumlardaki meslektaşlarımızla irtibat sağlanacaktır. Üniversiteler, Kamu ve Yerel yönetimler ile Özel sektör kuruluşlarında çalışan üyelerimiz /üye olmayan/üyelikten ayrılmış olan eski üyelerimizle ilişkilerin sıcak ve sürekli tutulması sağlanacaktır.

EMEKLİ ÜYELERİMİZ

Komisyon çalışmalarında, emekli üyelerimizin bilgi ve becerilerinden yararlanmak içinetkin olmaları ve bilgilerini genç meslektaşlarımıza iletmeleri sağlanacaktır. Tüm üyelerimize yönelik yapılacak gezi, sohbet, dinleti ve seminerlerde emekli üyelerimizin katılımı ile üyelerimiz arasındaki bilgi alış verişi güçlendirilecektir.Oda çalışma ve etkinliklerde aktif görev almaları sağlanacaktır.

İŞSİZ VE ÜCRETLİ ÜYELERİMİZ

İşsizliğin yoğun olduğu meslek grupları arasında yer alan Jeoloji Mühendisliği mensupları için, istihdamının artırılması mesleğimizle ilgili yürürlükte bulunan yasa, tüzük ve yönetmeliklerde Jeoloji Mühendislerinin çalışma alanları ve yetkilerinin artmasına bağlıdır. 

İşsiz üyelerimiz ile işveren niteliğindeki üyelerimizin bir araya gelmeleri sağlanarak, karşılıklı sorunlar ve istihdama yönelik çözüm yolları aranacaktır.

Ücretli çalışan üyelerimizin, iş alanları, ücretleri, çalışma koşulları ile işsiz mühendislerimizin sayısal durumu ve varsa ihtisas alanlarının kapsamlı dökümleri yapılacaktır.

İşsizlik ve istihdam politikalarına ilişkin meslektaşlarımızın lehine olan çalışmalarda kamuoyunda, konunun tarafları olan siyasi iktidar ve ilgili kurumlar üzerinde demokratik bir baskının oluşturulmasına çalışacaktır.

Tüm sektörlerde ücretli çalışan meslektaşlarımızın grevli - toplu sözleşmeli sendikal haklarının kazanılmasına destek verilecektir. Örgütlü çalışan mühendislerimizin ekonomik ve sosyal gereksinimleri işyerlerinde izlenecek talepler doğrultusunda önlem ve yaptırımlarda bulunulacaktır.

JEOGENÇ

Yönetim Kurulumuz, Jeoloji Mühendisi öğrencilerinin odamızdaki faaliyetlerine katılımları ile yönetim ve tüm üyelerimizin birlikteliğine gerekli önem ve desteği verecektir. Her ne kadar Jeoloji Mühendisliği öğrenci sayılarındaki son yıllardaki düşüş hatta sıfırlamalar olsa da, Jeo-Genç örgütlülüğünün daha güçlü olarak odamızda yer bulması, etkinliklere katılımının sağlanması görevlerimiz arasında olacaktır.

JeoGenç üyelerimizin mesleki derslerine ve arazi çalışması konusunda uzman üyelerimizce gerekli yardım ve destek sağlanacaktır. Odamızca düzenlenen eğitim programlarına katılımları ve JMO yayınlarından yeterince faydalanmaları sağlanacaktır.

Öğrenci üyelerimizin staj talepleri, üyelerimizin bulunduğu Kamu kuruluşları ile tescilli büro ve diğer mesleki kuruluşlarda karşılanmasına yardımcı olunacaktır..

TESCİLLİ BÜROLAR

Şubemiz çalışma alanında bulunan Tescilli Bürolar, Yönetim Kurulumuz tarafından önem verilen kuruluşların başında yer alır. Tescilli bürolarda görev yapan meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal haklarını korumak, güvence altına almak ve mesleki uygulamalarda teknik ve bilimsel çalışmaların yeterince uygulandığını denetlemek odamızın görevlerindendir. Teknik bürolarda mesleki dayanışmanın sağlanması ve haksız rekabetlerin önlenmesi konularında Yönetimimiz bürolar arasında sık toplantılar yaparak arabulucu görevinde bulunacaktır.

DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI

Odamızın Ana Yönetmeliğine uygun olarak Danışma Kurulu toplantılarının daha sık ve kapsamlı yapılması sağlanacaktır. Danışma Kurulunca katılımcıların katkı ve görüşleri doğrultusunda alınan kararlar, Şube Yönetim Kurulumuzca etkin olarak uygulanacak, yönetimimiz çalışmalarını bu doğrultularda sürdürecektir. Bu nedenle toplantılarımıza katılımın artırılması doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.

MESLEKİ VE SOSYAL KOMİSYONLAR

Üyelerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması ve karşılaşılan mesleki sorunları tartışmak ve çözüm arayışları, Şubemiz bünyesinde etkin olarak çalışacak komisyonların kurulması ve düzenli aralıklarda toplanarak görev yapmaları ile sağlanacaktır. Bu bağlamda;

 1. Jeoteknik
 2. Jeotermal Kaynaklar
 3. Ücretli Çalışan ve İşsiz Üyeler
 4. Çevre
 5. Maden
 6. Kadın
 7. Emekli Üyeler
 8. Sjmm Komisyonları kurularak üyelerimiz bu komisyonlarda yer alacaklardır.

 

ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER

Üniversitelerimizle bilimsel ve teknik alanlarda işbirliği içerisinde olmak, Şube Yönetimimizin görevidir. Öğretim Görevleriyle üyelerimiz ve öğrenci meslektaşlarımız adına bilgi alışverişinde bulunmak, Jeogenç üyelerimizin varsa sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm önerileri üretmek amacına yönelik görüşmeler yapılacaktır. Eğitim Seminerlerinde katkı almak ve üniversitelerce düzenlenecek seminer- sempozyum türü etkinliklerde yer alınacak ve katkı sağlanacaktır.

EĞİTİM

Üyelerimizin birlikteliğinin sağlanması, üye sayımızın artırılması doğrultusunda eğitim çalışmaların önem verilecektir. Bu çalışmalar sonucunda meslektaşlarımızın bilgileri güncellenecek, proje ve uygulamalarda mesleki yeterlilikleri artırılacaktır.

Şube Yönetimimiz;  üyelerimizin mesleki yeterliliğini artırmak, teknik bilgileri üst düzeye çıkarmak gayreti ile gerekli eğitim, denetim ve her türlü desteğin sağlanması için kurs- seminer- sempozyum gibi bilimsel ve teknik çalışmaları yürütecek, ayrıca diğer kurum ve kuruluşların bu konulardaki çalışmalarına destek olunacaktır.

Mesleki eğitim konuları; yapı zeminleri, taban suyunun bina ve yapı temellerine etkileri, yeraltı suyu araştırılmaları, aşırı su çekimlerinin olumsuz etkileri, meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştıkları diğer konulardaki mesleki bilgilerin artırılması gibi konular olacak, konu başlıkları yönetimimiz ve üyelerimizin önerileriyle belirlenecektir.

Odamız kütüphanesinin yeniden düzenlenmesi ve bulunan kitap, dergi ve yayınlardan tüm meslektaşlarımızın ile Üniversite öğrencilerimizin yararlanmaları yönünde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Şube Yönetimimiz, üyelerimiz arasında ve üye olmayan meslektaşlarımızın üye olmalarını sağlamak, mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak için teknik geziler, söyleşiler, “Jeoloji Buluşmaları” ismi altında aylık çoğunluk üyenin katılımının sağlanacağı organizasyonlar düzenlenecek, bu toplantılara meslek duayenlerimiz onur konuğu ve konuşmacı olarak davet edilecektir. 

                                                                                                     YÖNETİM KURULU

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası