TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU BASIN AÇIKLAMASI : LARA KENT PARKINDA ÇOK GEÇ OLMADAN

ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU BASIN AÇIKLAMASI

 LARA KENT PARKINDA ÇOK GEÇ OLMADAN

3500 dönüm yüzölçümlü Lara Kent Parkı olarak planlanan alan,kumul ekosistemi, florası,  faunası, endemik türleri ve alana özgü bozuk formlu kızılçamları ve çeşitli kuş türlerini de barındıran çok özel bir doğa parçası olması nedeni ile Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 1992 yılında doğal sit alanı ilan edilmiştir.İşte bu alan için yani 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Lara Kent Parkı ile ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan tahsis amaçlı yeni bir imar planı, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna onay için sunulmuştur. 

1997 yılında onaylanan imar planlarında, Antalya halkının ve Antalya`ya gelecek misafirlerin aktif yeşil ve dinlence ihtiyacını karşılamak üzere bölgesel bir park olarak planlanmış ve 2000 yılında plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere Orman Bakanlığından Antalya Büyükşehir Belediyesi adına tahsis alınmıştır. 

Lara Kent Parkının da içinde bulunduğu alan, 2004 yılında Kültür ve Turizm BakanlığıncaKültür ve Turizm Koruma ve Gelişim bölgesi ilan edilerek planlama yetkisi kapsamında, bölge için yapmış olduğu planlarda, Lara Kent Parkını onama sınırları dışında bırakarak planları onamıştır. Bakanlık onama sınırları dışında bıraktığı 1. Derece Doğal Sit alanı olan Lara Kent Parkı için hazırladığı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Bölge Kurulu`na sunduğu planda, alana kent parkı yerine temalı park kararı getirmiş, kentlilerin mutabakatıyla hazırlanan plandaki temalar kaldırılarak yerine, temalı park tanımında geçen tesislerim yapımına olanak verecek şekilde E=0,10 emsal (yapı yoğunluğu) getirilerek tahsis ihalesine çıkarmıştır.Tahsis İhalesine karşıdüzenlenen eylemler sonucu tepkilerin daha da artmasını önlemek amacıyla ihale iptal edilmiş, ancak alana ilişkin 2006/2 sayılı tahsis şartnamesi hazırlanarak 49 yıllığına bir şirkete ihale edilmiştir.

Tahsis şartnamesinin ve ihalenin iptali istemiyle bazı meslek odalarınca davalar devam ederken, Bakanlık Danıştay 6.Dairenin 05.12.2006 tarihli ve 2005/5371 E.sayılı Yürütmeyi Durdurma kararı ve Anayasa Mahkemesinin Turizmi Teşvik Kanununun 8. Maddesinin  Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 07.05.2007 tarih ve  E:2006/169:2007/55 sayılı iptal kararları uyarınca verilen ön izin iptal etmiştir. 15.05.2008 tarih ve 26877 sayılı RG de yayınlanarak yürürlüğe giren 5761 sayılı Turizmi teşvik kanununda değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 9.maddesinde yer alan, "firmalar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde talepte bulunmaları halinde kanun hükümlerine uygunluğu tespit edilen tahsislere kaldığı yerden devam edileceği"  hükmü uyarınca, iptal edilen ön izin için 30 gün içerisinde başvuran şirkete tekrar ön izin verilmiştir. Bu ön iznin iptali istemiyle de yeniden dava açılmıştır

Tahsis şartnamesinin, Tahsis ihalesinin ve ön iznin iptali istemiyle açılan her 3 dava için, davaya bakan mahkemelerce iptal kararı tüm davalar kazanılarak kesinleşmiş ve süreç kentimizdeki tüm Sivil Toplum Örgütlerinin mücadelesi ve hukuki sürecin uzman Odalarımızın sonuna kadar takibi sonucu Kentlilerin lehine hiçbir tereddüde gerek kalmaksızın sonlanmıştır.

Bakanlıkça; iptal karalarının plan yapılmadan tahsis edildiği gerekçesiyle, Lara Kent Parkının yeniden tahsis edebilmesi amacıyla, yeni bir plan yapılarak Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna sunulmuştur. Komisyonun alana ilişkin yargı sürecini değerlendirdikten sonra karar verilmek üzere planların görüşülmesini ileri bir tarihe ertelediğini basından öğrenmiş bulunmaktayız. 

Dava dosyaları incelendiğinde;iptalkararlarında, alanın plansız tahsisi nedeniyle iptal edildiği veya onu çağrıştıracak ibareye rastlanmadığı görülecektir. İptal gerekçesi; Anayasa Mahkemesinin, orman alanlarının turizm amaçlı yatırımlara ve yatırımcılarına tahsisine olanak sağlayan 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu`nun 8.maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararı kapsamında da Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 7.ve 11.maddesinin 1.fıkrasının (d) bendinin iptali istemiyle açılan bir başka dava da, Danıştay 6.Dairesinin yönetmeliğinin söz konusu maddelerinin iptaline karar verildiği gerekçe gösterilerek, Lara Kent Parkının 49 yıllığına turizm yatırımcılarına tahsisine ilişkin kararda hukuka uyarlık görülmeyerek iptaline karar verilmiştir.Gerek Anayasa Mahkemesi kararı, gerek Danıştay 6. Dairesi Kararı, gerekse Danıştay İdari dava Daireler Kurulu kararı, açıkça Antalya Halkı`nın malı ve gereksinimi olan Lara Kent Parkı`nın, turizme dönük temalı park olarak tahsisi (Teşvik Yasası`ndaki, Temalı Park tanıtımındaki işlevler) orman alanının tahsisinin ölçüt ve sınırlamaları içinde kalmadığından, tahsis için kaçınılmazlık ve zorunluluk olmadığını belirlemişlerdir.

Lara Kent Parkı, 1997 yılında onaylanan planlarda, Antalya Halkının eğlence ve dinlence ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal donatı alanı niteliğinde bölgesel park olarak planlanmış olup, turizm amaçlı tahsis için kaçınılmazlık ve zorunluluk olmadığından, Bakanlıkça turizm amaçlı veya temalı park yapılmak üzere, hukuk kuralları içinde kesinlikle tahsis edilemez, edilmemesi de gerekir.

Lara Kent Parkının ister turizm amaçlı, ister temalı park olarak planlanması ve tahsis edilmesi halinde, planların ve tahsisin iptali ile ilgili her türlü yasal yola başvuracağımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. 

Meslek odaları Eşgüdüm Kurulu olarak, daha önce birçok kez, yargı süreci tamamlanan Lara Kent Parkı`nın, Bakanlıktan Kent Parkı olarak, Büyükşehir Belediyesi`ne tahsisinin ivedilikle talep edilmesi ve tahsisin sağlanması, tahsis alınan Kent Parkı`nın plan ve projelerinin, kentlilerin ve kent dinamiklerinin görüşleri doğrultusunda fikir projesi yarışması yolu ile plan ve projelerinin elde edilmesi, bir an önce uygulanması ve kentliler ile birlikte, kente gelen konukların yararlanmasına açılması için gerekli girişim ve çalışmaları başlatmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel ve Büyükşehir Belediye Yönetimine bir kez daha çağrı yapıyoruz.

Yine aynı şekilde, başta Antalya Kent Konseyi olmak üzere tüm ilgililerin, Onay sürecinde olan Lara Kent Parkı Planları Gündemlerine alarak, Lara Kent Parkına sahip çıkmalarını bekliyoruz.

Çok geç olmadan, Antalya Halkını da;1997 planlarında, geleceğimiz için, kentlilerimiz için çocuklarımız ve torunlarımız için kent parkı kararı getirilmiş, Lara Kent Parkı`na sahip çıkmaya, , Lara Kent Parkı`nın Antalya`nın olması Antalya`lıların kalması için gereğini yapmaya, yaşanabilecek olumsuz gelişmeler karşısında, başlayacak eylem ve çalışmalara destek olmaya, katkı koymaya çağırıyoruz.12/04/2016. 

Saygılarımızla.

MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU  

Antalya Barosu Antalya Tabipler Odası

Antalya Diş Hekimleri odası                     Elektrik Mühendisleri Odası

Harita Mühendisleri Odası             İnşaat Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası             Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Ziraat Mühendisleri Odası            Makina Mühendisleri Odası  

Eczacılar Odası                                         Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası                     Şehir Plancıları odası

Maden Mühendisleri Odası             Peyzaj Mimarları Odası

Veteriner Hekimleri Odası                         Orman Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası  İl Temsilciliği   Gıda Mühendisleri Odası İl temsilciliği                            

Çevre Mühendisleri Odası

 

Okunma Sayısı: 2671
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası