TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU BASIN AÇIKLAMASI : EXPO 2016-ANTALYA
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu "EXPO 2016 ANTALYA" hakkında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu tarafından bütün Odalar adına yapılan basın toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Cengiz KAYA katıldı. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu‘nun basın açıklaması şöyle:

EXPO 2016 BİR TARIM BAKANLIĞI ORGANİZASYONU DEĞİLDİR

Geçen yıl içerisinde BIS (Uluslararası Sergiler Bürosu) ve AIPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) 2016 Expo düzenlenmesini Antalya‘ya vermiştir. Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve "Expo 2016 ANTALYA" adıyla ülkemizde düzenlenecek" Dünya Botanik Expo"sunun teması "Çocuk ve Çiçek" olarak belirlenmiştir.

Expo 2016 Antalya‘nın teması da dikkate alındığında, 23 Nisan Çocuk Bayramı ile bütünleştirilmesi önemli bir adım olacaktır. Ayrıca bölgenin doğal bitki müzesi olması nedeniyle de önemli bir tanıtım organizasyonudur. Ancak bu kadar kısa sürede Expo için gerekli çalışmaların (özellikle üstyapı ve altyapı ) bitirilmesinin zorluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Kent; turizm potansiyeli, son yıllarda toplu taşıma sistemlerine dönük yatırımlar, havaalanının varlığı ve teknolojik yatırımların yeterliliği nedeniyle bir Expo düzenleme potansiyeline sahiptir. Ancak 3 - 7 milyon turistin Expo‘yu 6 ay içerisinde ziyaret edeceği düşünüldüğünde organizasyonun başarısı için bu altyapının planlı ve bütüncül olarak yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Turizm kenti adına Antalya‘da bir Expo düzenlenmesi önemlidir. Özellikle turizmin 12 aya yayılması ve çeşitlendirilmesi açısından önemli bir organizasyondur. Kent Expo sürecine kadar bir çok sempozyum, sergi ve kongreler ile ülke ve bölge içerisinde kültür turizminin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca, Expo organizasyonu çeşitli ülkelerin temalı bahçeler sergisi ile Antalya ve Türkiye‘de alternatif turizmin ön plana çıkmasını sağlayacaktır.

Expo organizasyonu, doğru organize edilebilirse ülke tanıtımı ve ekonomisi için önemli kazançlar sağlarken, Antalya kentinin kimliğine ve kentsel yaşamına da çok önemli katkılar da sağlayabilecektir. Expo 2016 ülkemizde ilk kez düzenlenecek önemli bir organizasyondur. Ancak, böyle önemli bir organizasyon için kentin fiziksel ve sosyal yaşam olarak hazırlanması da gerekmektedir.

Antalya 2016 Expo‘su bir ulusal organizasyondur. Ancak Antalya‘da düzenlenecektir ve Antalya‘nın potansiyelleri nedeniyle ülkemiz seçilmiştir. Dolayısıyla öncelikle Antalya‘lılarındır. Türkiye‘ye Antalya‘ya kazandırılmasında iki dönem Antalya valilerinin, Belediyelerinin ve Başkanlarının, başta ATSO ve Antalya Borsa‘sı olmak üzere Sivil Toplum Örgütlerinin çok önemli katkıları vardır.

SON DÖNEMLERDE YASANIN HAZIRLANMASI DA DAHİL GELİŞMELER; ANTALYA 2016 EXPO‘SUNUN TARIM BAKANLIĞI‘NIN BİR ORGANİZASYONUYMUŞ İZLENİMİ VERMEKTEDİR. Expo 2016 Antalya‘daki Yerel Yönetimler, sivil toplum örgütleri ikinci plana atılarak başarılamaz. Aksine Antalya‘daki Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütleri yasayla önemli görev ve yetkilerle donatılmalıdır. Halkın Expo sürecine en üst düzeyde katılımının sağlanması olmazsa olmaz koşuldur. Örneğin Zaragoza 2008 Expo‘su için " Nasıl bir Expo istersiniz?" sorusunun sorulduğu geniş bir anket çalışması yapılarak farklı sosyal grupların fikirleri derlenip, Expo projesine ulaşılmak istenmiştir. Halkın talepleri doğrultusunda şekillenen bu proje hazırlık sürecinde 25 bin gönüllü çalışmış, Expo süresi içinde bu rakam 50 bine çıkmıştır. Zaragoza Expo‘sunun ( özellikle bu tür uluslararası organizasyonların) başarısında yere halkın projeyi sahiplenmesinin payı ve katkısı çok büyüktür. Bu nedenle Antalya 2016 Expo‘sunda halkın heyecanı Expo süreci içerisinde kamuoyunun devamlı bilgilendirilmesi ile sağlanabilir.  Ancak, 2016 Expo‘su için Antalya halkında ve ülke de gerekli heyecan yaratacak etkinlikler hala yapılamamıştır. Yerel basında yeni yeni Expo sürecine ilişkin haberler yapılmaya başlanmıştır.

Diğer yandan Tüm ülke deneyimlerinden yola çıkarak Antalya 2016 Expo‘su için seçilen alanların düzenlenmesi mutlaka yarışma yoluyla elde edilerek mesleki ve akademik çevrelerce de tartışılmalıdır.

 •-         Expo, Mimari ve Yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmelidir.

Expo‘lar aynı zamanda ağrılıklı biçimde mimari öğelerle gerçekleştirilmiş zengin iletişim tasarımı ortamlarıdır. Expolar, tüm dünya ülkeleri için kimliklerini ve kültürlerini sergilemek amacı ile ülke pavyonlarını başlı başına birer temsil elemanı, mesaj iletme aracı olarak görmüşler ve kimliklerini görselleştirilmesini en önemli aracı olarak kullanmışlardır. Ayrıca Expo‘yu düzenleyen kentler özgün ve evrensel mimari yapıları ile kentlerini mimari kültürlerini de geliştirmişlerdir. Bu nedenle turizm kenti Antalya‘nın Expo ile yaratacağı özgün ve evrensel mimari, kentin kimliğine ve kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Web sitelerinde gezinen Antalya 2016 için hazırlanmış projelerin dileriz bir resmi niteliği yoktur.

Expo tarihine göz attığımızda, Expo‘nun bir kente bıraktığı mirasın nitelik ve niceliğinin ne kadar zengin olduğunu görmek mümkündür. Ayrıca Expo yapıları kente önemli bir kimlikte kazandırmaktadır. Bunlardan en önemlisi be popüleri Eiffel Kulesidir. 1889 Paris EXPO‘su için geçici olarak inşa edilmiş ve 120 yılı aşkın süredir Paris‘e hem maddi getiri sağlayan hem e şehrin hafızalardaki yerini sağlamlaştıran simgesel bir yapı olmuştur. Siteler de gezinen projelerdeki kulenin sanatsal, kültürel yanı kabul edilebilir değildir.

AIHP Başkanı Doekle Faber, Antalya:‘nın Expo 2016 ile kente katacağı katma değer yanında, kazandıracağı yeşil doku ile gelecek kuşaklara çok güzel bir miras bırakacağını belirtmiştir.

2016 Expo‘sunun Antalya‘nın kentsel gelişim bağlamında yaratacağı etkileri şöyle özetleyebiliriz;

Mekansal ve Mimaride Kalite; kentsel mekan düzenlemelerinde daha sağlıklı, yaşanabilir çevrelerin oluşumunu sağlayacak müdahaleler yapılması.

Ekonomik kazanç; ziyaretçi akışları ve kentsel yatırımların canlandırılması amacıyla ekonomik gelir elde edilmesi.

Tanıtım; kentin ve ülkenin küresel düzlemde tanıtılmasını sağlaması.

KENTSEL ÖRGÜTLENME; SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ, YEREL YÖNETİMLERİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN ORTAK HAREKET EDEBİLDİĞİ BİR İNSİYATİF OLUŞTURULMASIDIR.

Ayrıca; Expo‘nun başarılı geçmesi için tüm ülkede toplantılar düzenlenerek önerilerin alınması, tanıtım, marka ve kurumsal kimlik oluşturulması, halkın bu etkinliği desteklemesi için tanıtımlar yapılması, şehir planlama, ulaşım, altyapı planlaması, kent yenileme projesi ve maliyet analizleri ile finansal fizibilite çalışmaları yapılması, Expo yerinin temaya uygun ve özellikle kent- havalimanı ile kemer- Alanya ilişkisinin kurgulanması, bu kurgunun planlama ile belirlenmesi gerekli ve önemlidir.

Sonuç olarak en önemli önerimiz olan kentsel örgütlenme yanında diğer önerilerimizi de sıralamakta yarar görüyoruz.

  • Halkın Expo sürecine katılımı sağlanmalıdır.
  • Expo, Mimari ve Yenilikçi yaklaşımlar geliştirmelidir.
  • Expo ile kentin altyapı ve üstyapısı geliştirilmelidir.
  • Ülke ve kente özel çıkarımlar kullanılmalıdır.
  • Expo Alanlarının Fuar sonrası kullanımı sağlanmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu

Antalya Barosu,                                                                   Makine Müh. Odası,
Mimarlar Odası,                                                                   Ziraat Müh. Odası,
Şehir Plancıları Odası,                                                         Jeofizik Müh., Odası,
İnşaat Mühendisleri Odası,                                                 Antalya SMMM Odası,
Peyzaj Mimarları Odası,                                                      Veteriner Hekimleri Odası,
Diş hekimleri Odası,                                                            Maden Müh. Odası,
Elektrik Mühendisleri Odası,                                               Orman Müh. Odası,
Harita Müh. Odası,                                                               Eczacılar Odası,
Jeoloji Müh. Odası,                                                              Tabipler Odası,

 

Okunma Sayısı: 2698
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası