TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU’NDAN BASIN AÇIKLAMASI : KIRCAMİ’NİN İMARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu Kırcamii`nin imarı hakkında bir basın açıklaması düzenledi.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu tarafından 28.02.2012 tarihinde yapılan basın açıklamasına Şube Başkanımız Kutlu TANER katılmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI

Kentimizdeki tarım arazilerinde planlama çalışmasının önünü açmak için Toprak Koruma Kurulundan Kırcami ve Varsak bölgesi için tarım dışı amaçla kullanılabilir tavsiye kararının çıkarılması ve bu kararlar doğrultusunda "kamu yararı kararı alınması" için ilgili bakanlıklara başvuru yapılması ve bazı bölgelerde kamu yararı kararı alınması üzerine Antalya meslek örgütleri olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle kamu yararı kararı toprağın tarımsal niteliğinin üzerinde değildir. Aynı zamanda bu tür toprak yapılarını korumakta bir tür kamu yararı olduğu unutulmamalıdır. Gelecekte insanlık açısından gıdanın her şeyden öncelikli olacağı ortada iken ve FAO verilerine göre son 2 yılda dünya gıda fiyatlarında % 240 artış yaşanmışken tarım topraklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle tarım topraklarının tarım dışı amaçla kullanılmasında kamu yararı aranmasının daha titizlikle yapılması ve önceliklerin buna göre belirlenmesi gerekmektedir.  

Kentsel gelişim sürecinde verimli tarım alanlarının planlama sürecine dahil edilmesi kentsel ihtiyaç doğrultusunda bir gereksinim olabilir. Ancak bu süreci başlatacak parametreler bilimsel çalışmalarla değerlendirilmeli spekülatif ve siyasi yaklaşımlardan uzak durulmalıdır.

Bahse konu olan alanlar kent bütünü içerisinde yaklaşık 3000 ha lık alanı kapsamakta olup, planlama hiyerarşisi içerisinde değerlendirmek gerekmektedir.

İmar planlarında esas olan her zaman bir üst ölçekli plandır ve alt ölçekli planların üst   ölçekli planlara uymasıdır.

Yani, 1/25.000 ölçekli planın 1/50.000 ölçekli plana, 1/50.000 ölçekli planında plan kararları doğru olsun ya da olmasın onaylı olması nedeniyle 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan kararlarına uygun olarak hazırlanması gerektiği açıktır.

Bu kapsamda üst ölçekli plan kararları ve planın getirdiği nüfus projeksiyonu ile hali hazır durumda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki konut stoğu önem kazanmakta teknik değerlendirme aşamasında parametrelere yön vermektedir. Bu kapsamda elimizdeki teknik veriler doğrultusunda 70.000 konut fazlasına sahip şehrimizde mevcut imarlı yapı adaları da baz alındığında 2050 yılına kadar imar uygulaması ile yeni yerleşim yeri oluşturulmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Böyle bir durum söz konusu iken tarım alınandan çıkartılan alanlarda  yapılacak planlama çalışmaları kent dinamiği içerisinde oluşturacağı cazibe ile kentimizdeki başka bölgelerde gerek yerleşim, gerek çalışma alanları açılarından köhneleşme sürecinin başlamasına neden olacaktır.

Bahse konu tarım alanlarındaki kamu yararı kararı süreci bölgede yaşayan ve geçimini bu arazilerden sağlayan toprak sahiplerinin genel isteği üzerine gerçekleştirilmeye çalışılmakta, bu talebe uygun olarak teknik gerekçeler yaratılmak istenmektedir. Bölge halkının gerekçeleri, doğal su kaynaklarının azaldığı, verimliliğin düştüğü, seralarda taşıma toprakla tarım yapıldığı, artık tarımsal faaliyetle istenilen kazancın sağlanamadığıdır. Bunlar tamamen suni gerekçeler olup asıl sorun bölge halkının 30 yıldır siyasilerin vaatleri çerçevesinde tarımdan soğutulmasıdır.

Bu kapsamda Konu sadece bir planlama süreci değildir. Bu alan için verilecek her planlama kararında artı ve eksilerin ne olacağının iyi irdelenmesi, Kişilerin hakkının korunması kadar kentin geleceğini ve toplumun tümünü ilgilendiren projelerinde tarafsız ve adilane incelenmesi gerekir. (Bir tarafta 20.000 kişilik mevcut yerleşik nüfus, diğer tarafta tüm kentli nüfusu olan 1.000.000 kişi)

Bu arazide rantsal açıdan ilişkisi olmayanlar, kamu adına konuşanlar ( meslek odaları, çeşitli sivil toplum örgütleri, medya ) ve vatandaşlar olarak; kamu yararı kararı doğrultusunda kentin geleceği ve doğal kaynakların korunarak sürdürülebilir kalkınma ve gelişmeyi hedeflediğimizde daha önce açıklanan teknik gerekçeler doğrultusunda;

Sadece bölge halkı açısından değil kent bütününde değerlendirme yapmak zorunluluğumuz doğmaktadır.

 

Gerek Kırcami olsun gerekse Altınova ve Varsak olsun Antalya kent merkezinde ve kentin çeperinde yer alan tarımsal faaliyet açısından toprak sınıfı olarak birincil öneme sahip alanlardır.

Kamu oyunda bir takım planlama senaryolarının konuşulması kentsel açıdan bir takım sorunların bu alanların planlama sürecine dahil edilerek çözülebileceği gibi yaklaşımların yer alması, konusunda uzman sivil toplum örgütlerini endişelendirmektedir.

Unutmamalı ki kentimizin 1. Derece sorunu, teknik ve sosyal alt yapı eksikliği, geçmişteki planlama sürecine bir takım spekülatif taleplerin(1,70 katsayısı ile 2,50m su basman kotu v.b) siyasi olarak dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Günümüze gelindiğinde bu anlayışın hala devam ettiği görülmektedir.

Tüm sorunların bu alanları planlama sürecine dahil ederek çözüme gidilmesi daha öncede bahsedildiği gibi yapı stoğu fazla olan bir şehirde köhneme bölgelerinin oluşmasına rant kazandırılan alan dışında ki diğer bölgelerde rant kaybına da neden olacaktır.

Kamuoyunun senaryoları doğrultusunda yapılacak bir planlama çalışması sonucu bu bölgede oluşacak nüfus yoğunluğu ile ilimizdeki kişi başına düşen özel taşıt ortalamasının ülke ortalamasının üzerinde olduğu bilindiğine göre ulaşım problemini çözmekten çok yeni ulaşım problemlerini doğuracağı bir gerçektir.

Şöyle ki 1600 ha‘lık,  Kırcami diye bilinen alanın, tamamının 0.80 emsalli konut alanı olarak planlandığında, 350.000 kişilik yeni bir nüfus kente eklenecektir. Bu nüfus yaklaşık 100.000 araçlık bir trafik yükü yaratacaktır ki, bu bölgenin yaratacağı trafik yükü kendi içinde çözülme problemi de getirecektir.

Diğer yandan; enerji, özellikle de elektrik enerjisi, insan yaşamında tartışmasız bir önceliğe sahiptir. Günlük yaşamın birçok alanında vazgeçilmezdir. Enerjisiz bir yaşam, günümüz koşullarında neredeyse olası değildir. Gelişen teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları üzerinde daha fazla düşünülmesini ve hızlı bir şekilde alternatiflerin üretilmesini gerekli hale getirmiştir Hal böyleyken kişi başına elektrik tüketiminin Antalya da 3705 kwh/ yıl olduğu bir ortamda yukarıdaki açıklanan senaryo gereği yıllık 1.296.757 MWh ilave elektrik tüketimi olacaktır.Bu tüketimin karşılanabilmesi için minimum 100 MVA lık ilave güce ihtiyaç duyulacaktır.Özelleştirme sürecinde bulunan AKDENİZ EDAŞ‘ın  mevcut şebekenin kesintisiz, kaliteli ve sürekli bir şekilde işletilmesinde dahi  zorlukların yaşandığı bir ortamda ilave gelecek bu yükle sistemi işletmesi pek mümkün görülmediği gibi İlimizde daha da fazla arıza ve kesintiye sebep olacağı kesindir.Bu tip planlamalar tüm kent altyapısını ilgilendiren önemli planlardır. Enerjinin getirileceği güzergahlar,  İndirici merkez yerleri ve iletim hatları bu bölgeye oldukça uzaktır

Bu arazide rantsal açıdan ilişkisi olmayanlar, kamu adına konuşanlar( meslek odaları, çeşitli sivil toplum örgütleri, medya ) ve vatandaşlar olarak biz sivil toplum örgütleri adına kamu yararı kararı doğrultusunda kentin geleceği ve doğal kaynakların korunarak sürdürülebilir kalkınma ve gelişmeyi hedeflediğimizde, gerek Kırcami olsun gerekse Altınova ve Varsak olsun Antalya kent merkezinde ve kentin çeperinde yer alan halkın tarımsal ihtiyacını karşılayan birincil öneme sahip alanlardır. Bu alanlarda plan ile geçmişten gelen tarımsal karakteristik özellikleri içinde barındıran, yapılaşma oranı düşük tutulmak sureti ile turizme hizmet verebilecek kullanımlar ve ekolojik yaşama çevresi yaratılarak kentin içerisindeki çalışma alanları, kentsel ölçekte teknik ve sosyal donatı alanları, bölgesel ölçekte yeşil alanlarla, kent içerisinde alternatif planlama anlayışı ile kentsel yaşam tarzı içerisine kırsal zenginliklerinde olabileceği geçiş bölgeleri oluşturularak, hem arazi yapılaşmaya feda edilmez,  hem de burada yaşayan halkın ufkunu açabilecek refahına katkı sağlayacak bir üretim tarzı yanında çalışma alanları getirilmiş olur.

Bu bağlamda, yöre halkı, ekonomi uzmanları, ziraat alanında uzmanlar, planlama konusunda uzmanlar, meslek odaları, Büyükşehir belediyesi gibi katılımcıların olduğu toplantılarla ortak bir karar oluşturularak değişik kullanımların olabileceği plan ve projeler üretilmesi sağlıklı bir kentsel yaşam için  zorunludur.

Sonuç olarak; Antalya kent bütününde zaten bir nüfus fazlası yapılaşma olduğu gerekçe gösterilerek alt belde belediyelerinin mevcut planlarındaki yapılaşma yoğunluğunda azalma olması gerektiği mevcut 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında belirtilmektedir. Bu aşamada tamamı tarımsal niteliği yadsınamaz toprak kalitesine sahip bu bölgelerde; tamamen rantlaşma esas alınarak bir planlama süreci yerine, kent içerisinde kentsel ihtiyaçlara yönelik ekolojik değerlerin korunduğu, diğer yandan  mevcut dokusu ile Antalya‘mıza yeni sosyo-ekonomik değerler ekleyen bir yaşam çevresi oluşturulmalıdır. 28/02/2012.

                                                                                              Saygılarımızla.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu

Basın açıklamasına katılan odalar:

Ziraat Müh. Odası,                                         Makine Müh. Odası,
Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi                      Elektrik Müh. Odası,
Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.                   Mimarlar Odası,
Veteriner Hekimleri Odası,                              Şehir Plancıları Odası
Antalya Barosu,                                             Jeofizik Müh. Odası,
İnşaat Mühendisleri Odası,                              Antalya SMMM Odası,   
Peyzaj Mimarları Odası                                   Orman Müh. Odası                   
Diş Hekimleri Odası,                                       Eczacılar Odası,
Harita Müh. Odası,                                          Tabipler Odası,
Jeoloji Müh. Odası,                                          Maden Müh. Odası,  
Çevre Mühendisleri Odası İl Temsilciliği                                                                   

                   

Okunma Sayısı: 2693
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası