19 Şubat 2018, Pazartesi

10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ANTALYA ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU


ŞUBE YÖNETİM KURULU İÇERİĞİ

01.03.2016

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu yayımlandı

 TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2014-2015)

 

İÇİNDEKİLER

 

GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU......................1

YÖNETİM KURULU ORGANLARI...................................2

SUNUŞ.......................................................................4

1 . JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA ALANLARINA İLİŞKİN 

      GÖRÜŞLERİMİZ .................................................7

2 . ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI.............................. 9

2.1. Üyelik..................................................................9

2.2. İl Temsilcilikleri...................................................... 9

2.3.Emekli Üyeler...................................................... 9

2.4.Jeogenç.................................................... 9

2.5.Tescilli Bürolar.....................................10

2.6.Danışma Kurulu ve Komisyonlar............................    10

3. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER................12 

4.BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER,EĞİTİM.............14

5.SOSYAL İLİŞKİLER................15

6.HİZMET BÜROLARI.................16

7.TMMOB ve DİĞER ODALARLA İLİŞKİLER.........17

8.ÜNİVERSİTE- ODA İLİŞKİLERİ...........20

9.KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELERLE İLİŞKİLER.......21

10. 2014-2015 YILLARI MALİ RAPORU ve MALİ TABLOLAR.......23 

 

 

TMMOB

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER

 

Şubemiz Genel Kurulu çoğunluklu olarak 13  Şubat 2016 günü saat 10:00`de Mimarlar  Odası Antalya Şubesi Toplantı Salonunda (Meltem Mahallesi) ,çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluksuz olarak aynı salonda  20 Şubat 2016 tarihinde saat 10:00`de yapılacaktır.

Seçimler ise; çoğunluk sağlandığı takdirde 14 Şubat 2016 saat 09:00 -17:00 arası, çoğunluk sağlanamadığı takdirde , çoğunluksuz olarak 21 Şubat 2016 `da  saat 9:00 -17:00 saatleri arasında Mimarlar Odası Antalya Şubesi Toplantı Salonunda (Meltem Mahallesi) yapılacaktır.

 

 

G   Ü   N   D   E   M

1. Açılış

2. Başkanlık Divanının Seçimi

3. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşının okunması

4. Şube çalışma ve  mali raporlarının okunması ve değerlendirilmesi

5. Şubenin yeni dönem yıllık bütçelerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi

6. Yönetim Kurulu  asil ve  yedek adayları , Merkez Genel Kurul delegeleri   asil ve yedek adaylarının belirlenmesi

7. Seçimler (Genel Kuruldan 1 gün sonra Mimarlar Odası Antalya Şubesi  Binasındadır.

a) Şube Yönetim Kurulu Asil (7 ) ve Yedek (7) Üyelerin seçimi

b) Merkez Genel Kurulu Asil (19) ve Yedek (19) Delegelerin seçimi

 

 

YÖNETİM KURULU ORGANLARI

ŞUBE YÖNETİM KURULU

     

         ASİL ÜYELER

 

Başkan :Ömer Pınar AFŞAR

II. Başkan :Hüseyin AKKAYA  

Yazman :Tahir AVCI  

Sayman :Erhan BOZLAR (01.03.2014-19.12.2014)

Sayman :Bayram Ali ÇELTİK (19.12.2014-20.02.2016)

Üye :Özgür AKTÜRK (01.03.2014-05.12.2014)

Üye :Hakan OĞUZ

Üye :Fatih UÇAR (12.12.2014-20.02.2016)

Üye :Mehmet Tufan TIRLAN (30.01.2015-20.02.2016)

 

 

YEDEK ÜYELER

1-Fatih UÇAR   (12.12.2014 e kadar)

2-Cengiz KAYA (16.01.2015 e kadar ) 

3-Mehmet Tufan TIRLAN (30.01.2015 e kadar)

4-Ragıp ÖZTÜRK

5-Mustafa KARANCI

6-Cevdet Bertan GÜLLÜDAĞ

7-Mustafa KANIK

 

 

İL TEMSİLCİLERİ

 

ISPARTA İL TEMSİLCİLİĞİ

1- Mahmut MUTLUTÜRK İl Temsilcisi

2- Adil ERTUNÇ Temsilci Yardımcısı

3- Serhat DEMER  Temsilci Yardımcısı

 

BURDUR İL TEMSİLCİLİĞİ

1- Hüseyin TARHAN   İl Temsilcisi

2- Asuman ÖZER   Temsilci Yardımcısı

3- Süleyman  TEKELİ   Temsilci Yardımcısı

 

 

                            MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİ

 

ASİL DELEGELER                                           YEDEK DELEGELER

1- Ali Ekber KUŞCU 1-Mehmet Tufan TIRLAN

2- Ünal DOĞRU 2-Cengiz KAYA

3- Kutlu TANER 3-Ragıp ÖZTÜRK

4-Ömer Pınar AFŞAR 4-Mustafa KARANCI

5- Ümit Deniz GÜVEN 5-Uğraş CANDEĞER

6-Arif Nihat ÜSTÜNBAŞ

7- Süleyman TEKELİ

8- Mustafa KANIK

9-Hüseyin TARHAN

10-Özkan AVLAK

11-Tahir AVCI

12-Murat TUĞLU

13-Cevdet Bertan GÜLLÜDAĞ

14-Bayram Ali ÇELTİK

15-Özgür AKTÜRK

16-İhsan TAŞKIN

17-Ali KELEŞ

18- Kemal ÖZGÜN

19-Hüseyin AKKAYA

20-Erhan BOZLAR

21-Hüseyin Erçin BAŞTUĞ

 

          

SUNUŞ

Değerli Meslektaşlarım;

Şube Yönetim Kurulu olarak 9.Genel Kurul`dan aldığımız yetki ile sürdürdüğümüz Oda çalışmalarımızı bugün tamamlıyoruz.

Geçen dönemlerde olduğu gibi geçen iki yılda da,odamızın 42 yıllık birikimiyle oluşmuş ilkelerinden ayrılmadan , mesleki demokratik kitle örgütü olmanın gereklerini yerine getirmek bilinci ile çalıştık.

Meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak  ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak; kamuoyunda saygınlıklarını arttırmak ,birbirleri ile halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ,güveni ve nitelikli hizmet üretmeyi hakim kılmak ve meslek alanlarını genişleterek ve geliştirerek korumak üzerine kurgulanan çalışmalarımız bunlarla sınırlanmamıştır.

Çabalar;salt ekonomik ,mesleki hak-yetki ve sorumluluklara indirgenmeden ,insan hakları,demokrasi, adalet ,Atatürk Cumhuriyeti ilkelerini korumak ve kollamak mücadelesiyle birleştirilmiştir.Meslek ve meslektaş sorunlarını ülke ve toplum sorunlarından ayırmadan,  ülkeye ,topluma ,mesleğe ve meslektaşa ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmeye çalıştık.

Rant politikalarının tercih edilmesi nedeni ile doğa olaylarının afete dönüştüğü ülkemizde afetlere karşı güvensiz yaşam alanları yaratılmasına , doğal kaynaklarımızın talanına karşı çıktık.

Afet olgusunu sadece yapı ölçeğinde ve depreme odaklı ele alma yanlışına düşmeden ,deprem ve diğer afet olaylarının zararlarını azaltmaya yönelik çalışmaların dönemsel değil sürekli olmasını istedik.

Çok aktörlü ve boyutlu bir konu olan yapılaşma sürecinde hiç kimsenin deprem gerçeğini manipule ederek  gerçeklerin üstünü örtmeye ,depremi suistimal ederek yeni rant projelerini meşrulaştırmaya hakkı yoktur.

Sadece yapılı çevre ile ilgili ve yapı ölçeğinde sınırlı kalan Kentsel Dönüşüm Projelerinin  kamu yararına uygun olarak uygulanmasının takipcisi olacağız.

Yenilenemez doğal kaynaklardan olan madenlerimiz en güvenli ve verimli şekilde çevresel değerlerimizi de gözeterek işletilip ,yurt içinde yüksek katma değer yaratacak şekilde uç ürünlere dönüştürülerek ülke gelişmesinde kullanılması madencilik sektörüne ait temel anlayışımızdır.

Enerjide dışa bağımlılığı engellemek için, yerli ve yenilenebilir birincil kaynaklarımızın elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve üretim çeşitliliğinin artırılmasını önermeyi sürdürüyoruz.

Antalya ve ilçeleri dahil içme suyunun tamamı, örtülü tarımın tamamı ,diğer tarım alanlarının büyük bölümünün ihtiyaç suyu yeraltından sağlanmaktadır.Yeraltısuyu yenilenebilir ve güvenli bir sudur.İyi korumalı ve ekonomik kullanılmalıdır.Suya doğru bakmak gerekir.Artık su; sudan ucuz değil.Su şişeye girdikçe ,sondaj kuyularına sayaç takıldıkça ,sulama birlikleri suyu sahiplendikçe dereler boruya girdikçe  su vatandaşın suyu olmaktan çıkıyor.Var olan su kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız.

Bilim ve tekniği halkla buluşturmak ,bilimsel çalışmaları meslektaşlarımızla paylaşmak amacıyla , merkez yönetimimiz ,şubemiz,temsilciliklerimiz ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla  birlikte etkinlikler düzenledik.

Ülkemizde edilgen bir topluma dönüştürülmenin yansıması olarak ;ilgisizlik ,katılım  ve üretim fakirliğini yaşayarak ama bireysel çabaların yanı sıra İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Odalar Arası Eşgüdüm Kurulu ve Kent Konseyi toplantılarına muntazam katılarak olabildiğince üretken olduk.

Değerli meslektaşlarımız;

TMMOB`nin ve Odalarımızın güçsüzleştirilerek etkisiz hale getirilmesi için ,Torba Yasa kapsamında ve İmar Kanunun 8.maddesinde değişiklik yapıldı.Çıkarılan KHK ‘lerden sonra Yapı Denetim ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle yapı sürecinde yer alan Odalardan alınması zorunlu olan Oda üyeliği ve sicil durum belgesi kişinin beyanına bırakıldı.Yapılan bu düzenleme ile Oda-Serbest çalışan üye odaların mesleki denetim fonksiyonu yok edildi.Odalar ile üye karşı karşıya getirildi.Odalar mali kıskaca alınmak istendi.Yönetmelik düzenlemeleri yetmemiş olacak ki Yapı Denetim ve İmar kanunları tasarıları yolda.Yapı Denetim Kanunu uyarınca teknik müşavirlikler kuruluyor.Bunlar sadece denetim hizmeti değil,etüt hizmetleri de yapacaklar.Bu hizmetleri yapan mevcut bürolar sertifikalandırılacak.

Bu düzenleme ile neler olacak ?

1-Jeoloji Mühendisi bile olup olmadığı ,oda kaydının bulunup bulunmadığı belli olmayan kişilerin etüt ve rapor hazırlamalarının yolu açılacaktır.

2-Usulüne uygun olarak kurulmuş bürolarımız kayıtsız hizmet verenler karşısında daha başlangıçta haksız bir rekabete uğrayacaklardır.

3-Mesleki denetim yapılamadığından kuralsız  tanımsız etüt ve rapor üretim süreci ortaya çıkacaktır.

4-Denetimin olmadığı ,standartsız ,kuralsız ve tanımsız iş kapsamı ,bu günden daha çok haksız rekabete neden olacak ,nitelikli iş üreten bir çok büromuz yaşayamaz konuma düşecektir.

5-Etik kurallara aykırı uygulamalar yaygınlaşacak, etik dışı hizmete prim verilmiş olacaktır.

6-Kurulacak teknik müşavirlik kuruluşları sadece denetim hizmeti vermeyecek ,ilave olarak etüt ve proje hizmetlerini yapacak.Bunun sonucunda bu hizmeti veren bürolarımız iş alamaz duruma düşecektir.

7-Etüt hizmeti verecek büro ve şirketler Bakanlıkça sertifikalandırılacak ,ciddi sayıda büromuz yeterlilik alamayıp sistem dışında kalarak kapanacaktır.

8-Yapı üretim sürecinde hizmet veren meslektaşlarımız da ayrıca sertifikalandırılacak ,yetki alamayanlar işsiz kalacaktır.

9-Yeni mezun meslektaşlarımız planlama ve yapı üretim sürecinde hizmet üretmesi engellenecek meslektaşlarımız düşük ücretle Teknik Müşavirlik Kuruluşlarında çalışmak durumunda kalacaktır.

Bugün ;

Kamu yararının ve mesleki saygınlığın korunmasına hizmet etmeyen bu yasaya karşı TMMOB`ye ,Odamıza ve mesleğimize daha fazla sahip çıkmanın gerektiği bir zamandır.Bizi yalnız bırakmayın ,umutlarımızı tazeleyin ,yarın çok geç olabilir.

İki yıl boyunca oda çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz personelimiz, işyeri temsilciliklerimizden başlamak üzere tüm çalışma gruplarında yer alan üyelerimize ,İl temsilciliklerimize,şubelerimiz ve genel merkezimize,çabalarımızı güçlendirmeye emek ve katkı veren,dayanışan ve paylaşan herkese teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

 

Ömer Pınar AFŞAR

Yönetim Kurulu Başkanı

 

1-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA ALANLARINA İLİŞKİN TEMEL   GÖRÜŞLERİMİZ   

 Ülkemiz ,sahip olduğu jeolojik , topoğrafik ve meteorolojik koşullar nedeniyle can ve mal kayıplarına yol açan her türlü afet olayı ile sıkça karşılaşmaktadır.

Doğal afet olarak bilinen deprem, su baskınları,sel,taşkın,fırtına,toprak kayması ,kaya düşmesi,çığ gibi olgular aslında olağan doğa olaylarıdır.Afet olarak toplumu etkilemesi, insanların doğaya müdahale biçimleri ile doğrudan ilintilidir.Yanlış yer seçim kararlarına dayanan güvensiz yerleşmeler, afete duyarlı planlama yaklaşımı olmayışı, düşük nitelikli ve denetimsiz yapı üretimi afete dönüşümün başlıca nedenleridir.

Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik hükümleri ile bütünleşik olarak kullanılan tek harita olan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında ;Antalya İlinin alan olarak %70 ‘i 1.-2. derece bölgesinde kalmaktadır.Bu durum sismik aktivitenin yoğun olduğu ve deprem riski yüksek bölge kabul edilse de , bu riske karşılık gelen çalışmalar dönemsel çabalardan öteye geçememiştir.

Antalya ve çevresini etkileyen depremleri üreten bilinen aktif kırık zonları dışında ,aktiflikleri yada suskunluk süresi yaşadıkları tartışılan ama henüz hem fikir olunmayan başka kırık sistemleri de vardır.

Jeolojik veriler ışığında ,depremlere kaynaklık eden fayların coğrafik dağılımlarını,mekanizmalarını,tarihsel ve güncel deprem aktivitelerini belirleyen Sismotektonik Haritaları üretilmelidir.Bu haritalar hem Diri Fay Haritalarının hem de Mikrobölgeleme haritalarının altlığı konumundadır.

Deprem ve diğer afetlere duyarlı planlama kararlarının verilmesinde kullanılan en önemli araçlardan biri Mikrobölgelendirme haritalarıdır.İmar planlarına girdi oluşturan bu çalışmalar ,yerel zemin özelliklerinin tanımlanabilmesi için ayrıntılı jeolojik, jeoteknik ve sismik değerlendirmeler içermesinin yanı sıra Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS ) gibi bilgisayar teknolojileri ile desteklenirler.Mikrobölgelendirme kavramı 1999  depremlerinden sonra sonra gündeme gelmeye başlamıştır ancak yüksek maliyetler gerektirdiği için üretimi çok sınırlıdır.

Ülkemizde deprem ve diğer afetler olaylarının neden olduğu zamanlar karşısında tartışılan konulardan biri de yapı üretim süreci olmuştur.Yapılaşma süreci çok aktörlü ve boyutlu bir konudur.Hiç kimsenin Türkiye`nin deprem gerçeğini manipule etmeye ,gerçeklerin üstünü örtmeye ,depremi suistimal ederek yeni rant projelerini meşrulaştırmaya hakkı yoktur.

Yapılaşma süreci aktörlerinden biri olan "Yapı Denetim Sistemi" ,temel kazısı ile başlayıp "İnşaatın Denetimi" olarak algılanmaktadır.Oysa mevzuatın imar ve afet mevzuatı ile bütünsellik içinde çerçevesi genişletilerek; parsel/bina bazındaki jeolojik-jeoteknik etütlerin bir yapı projesi kategorisi olarak mevzuatta yer alması,Jeoloji Mühendisliğinin " Proje Müellifliği" meslek disiplinleri arasında kabul edilmesi gereklidir.

Sistemi daraltan anlayıştan ve istisnalardan vazgeçilmelidir.Kırsal alan adeta yok sayılmaktadır.TOKİ inşaatları da dahil olmak üzere tüm kamu yapıları yasa kapsamına alınmalıdır.

Kentsel yapı stokonun iyileştirilmesinin aracı olarak sunulan Kentsel Dönüşüm projelerine ilişkin yasal düzenlemeler yapı ölçeğinde sınırlı kalmaktadır.Sadece yapılı çevre ile ilgili bir süreç olmadığı ,ekonomik sosyal ve kültürel boyutlarının bulunduğu da  unutulmamalıdır.

Afet olgusunun sadece yapı ölçeğinde ve depreme odaklı ele alma yanlışlığına düşmemek gerekir.Antalya sık yaşadığı su/sel baskınları ile Türkiye`de başta yer alan illerdendir.Jeolojik yapı  ve topoğrafya bu afet türü için uygundur.Dere yataklarında gevşek, dolgu zeminler üstünde kurulu yapılar ,suyun denize ulaşımını engelleyen turizm tesisleri afete dönüşmeyi tetikleyen  unsurlardır.Ancak son dönemde yapılan taşkın önleme projeleri ve bakım-onarım çalışmaları önemsenen gelişmelerdir.

Nüfus artışında Türkiye`nin lider illerinden olan Antalya ‘da ilçeler dahil içme suyunun tamamı yeraltından sağlanmaktadır.Kendini yenileyebilen en kaliteli ve güvenli su olan yeraltısularından yararlanmanın devamlılığını sağlamak için iyi korumak ve alternatif üretilmelidir.

 İnşaat sektörünün ihtiyacı olan yıllık 15 milyon ton malzeme doğru bir yönlendirme ile dere-çay yatakları yerine taş ocaklarından sağlamaktadır. Çoğu taş ocağı olan ruhsatlar yerleşimlere çok yakın,su kaynaklarının üstünde ,tarım topraklarının ortasında, yol cepheli yada orman manzaralıdır. Sektörden istenen; madenciliğin kamu yararı öncelikli olarak çevreye duyarlı bir şekilde yöre halkının onayı alınarak planlanmasının yapıldığı ,mühendislik bilim ve tekniğinin uygulandığı işletmeler olmalıdır ve üretilen madenlerin ihraç edilmesi yerine hammadde olarak sanayimizde kullanarak katma değer kazandırmalarıdır.

Ülkemizde elektrik üretimi termik ,hidroelektrik ,rüzgar ve güneş santralleri tarafından gerçekleştirilmektedir.Toplam enerji üretimimizin yaklaşık %82 termik,%16 sı hidroelektrik santrallerinden geri kalan kısmı da diğer santrallerde yapılmaktadır.Termik santrallerde birincil enerji kaynağı olarak doğalgaz,kömür ve linyit gibi fosil yakıtlar kullanılmakta olup , bu fosil yakıtların %60 nı doğal gaz oluşturmakta, doğal gazın  da %90`ı ithal edilmektedir.

Diğer fosil yakıtlar içinde benzer durumlar söz konusu olduğundan ülkemizin enerji üretiminde yaklaşık %75 oranında dışa bağımlıyız.Dışa bağımlılığı engellemek için öncelikli olarak yerli ve yenilenebilir birincil enerji kaynaklarımızın elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve üretim çeşitliliğin artırılması gerekmektedir.

Türkiye enerji üretiminde kaynaklara göre dağılım oranı %49 doğal gaz ,%31 termik,%15,7 barajlı HES ,%2,75 akarsu HES ve %1,7 diğer (rüzgar, jeotermal, biyogaz,güneş) yenilenebilir kaynaklar şeklindedir.

HES projelerinde en büyük sorun havza planlaması yapılmamasıdır.Havzalar arası su aktarımı ,inşaat atıkları,su kirliliği ,tarım arazilerinin yerleşime açılması,proje tipinin seçiminde havza özelliklerinin dikkate alınmaması ,birbirine ardışık ve küçük su debisine ait derelerde bir çok projeye izin verilmesi bir planlama ve ÇED yetersizliğidir.

 

2-ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Bu döneminde önemli ve öncelikli konularından olan örgütlenme çalışmaları gündemdeki yerini korumuştur.Örgütlenme konusundaki zaaf ve eksiklerimiz tüm sivil toplum örgütlerinin ortak ve artan sorunudur.

Gündemin sürekli değiştiği, çözüm bekleyen yerel ve ulusal bir çok sorunun olduğu ülkemizde ilgisizlik ,katılım ve üretim fakirliğini edilgen bir topluma dönüştürülmüşün bir yansıması olarak görüyoruz.

 

2.1. ÜYELİK

Antalya şubesine kayıtlı 588  üye vardır. 2014-2015 yıllarında 60 adet yeni üye, 89 adet öğrenci üye Odamıza kaydedilmiştir.

Odalardan uzaklaşma ve sorunlara yabancılaşmayı aşmak için üyelerimizi kamu,özel sektör,Üniversite ,çalışma alanları emekli üyeler olarak gruplar halinde ortak ilişkiler oluşturmaya çalışılmıştır.Üyelerle Şube Yönetimi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu değişik zamanlarda bir araya gelerek Oda-üye ilişkisi geliştirilmeye çalışılmıştır.

Torba yasayla idari ve mali açıdan Bakanlık denetimine tabi tutulan Odalar üye aidat borçlarının tahsili ile ilgili olarak üyesiyle karşı karşıya getirilmiştir.

Üye aidat borcu olan 385 adet üye ile ulaşılabildiklerimizle defalarca telefon görüşmesi yapılmıştır. Aidat borcu nedeniyle 46 adet istifa dilekçesi vermiş üyemiz vardır.Bunlardan bazılarına ulaşılarak 2 adedinin  üyeliğe dönüşleri sağlanmıştır. 

Genel Merkezimizce gönderilen üye bilgi güncelleme formları tüm üyelerimize dağıtılmıştır , odamıza gelen ve ulaşabildiğimiz üyelerimizin bilgileri  güncellenmiştir. Bazı  üyelerimizin adres, telefon,e-posta …  gibi iletişim bilgileri  yoktur.Ayrıca ikamet ilini değiştiren üyelere de ulaşmak ta zorlanmaktayız.Bu konularda üyelerimizin de duyarlı olmalarını bekliyoruz.

İlan panosu etkin ve güncel tutulmuş ,web sayfası ve mesaj iletileri ile Şube etkinlikleri duyurulmaya, haberleşme ortamı yaratılmaya çalışılmıştır.

 

2.2. İL  TEMSİLCİLİKLERİ

7 Haziran 2016 tarihinde Isparta ve 5 Ağustos 2014 tarihinde Burdur da  temsilcilik eğilim belirleme toplantısı yapılmış. Toplantıya şube yönetimi, temsilcililer ve yardımcıları ve üyeler katılmıştır. Gerçekleştirilen toplantılarda kısa ve uzun dönemde alınması gereken tasarruf önlemleri ve oda-üye ilişkileri değerlendirildi.

 

2.3. EMEKLİ ÜYELER

İşyerlerinden emekli olan , bu arada Oda çalışmalarına da değerli katkıları olmuş üyelerimizin mesleki,örgütsel ve toplumsal deneyimlerinden yararlanılmıştır.Şartların elverdiği kadar Oda bağları korunmaya çalışılmıştır. Geleneksel Emek Ödülleri hak sahiplerine ödülleri verildi.

 

2.4. JEOGENÇ

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümünde 92 öğrenci ,Süleyman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Bölümünde 33 öğrenci olmak üzere toplam 125 jeogenç üyemiz vardır.Öğrenci örgütümüze desteğimiz her dönemde olduğu gibi devam etmiştir.

Akdeniz ve Süleyman Demirel Üniversitesinde jeogenç seçimleri yönetim temsilcilerimizin bulunduğu ortamda yapılmıştır.Isparta İl Temsilciliği jeogenç öğrencilerini değişik tarihlerde teknik geziler düzenledi. 

Staj yapmak için şubemize müracat eden Jeogenç ve Üniversite öğrencilerine staj yeri bulma konusunda yardımcı olunmaktadır.

 

2.5.TESCİLLİ BÜROLAR 

Şubemiz sınırları içinde 82 adet tescilli büro vardır.İllere göre dağılım Antalya :56 , Isparta :18 , Burdur :8 adettir.

Tescilli bürolarımız ağırlık olarak jeoteknik konularında faaliyetlerini sürdürmekte ,ikinci ilgi alanı YAS ve sondajcılık üzerine olmaktadır.Madencilik faaliyetleri de mermer ve taş ocak işletmeciliği ile sınırlıdır.

Dönem dönem bürolar ve üyelerle yapılan toplantılar ve özel görüşmelerde, rekabetten doğan ücret  düşüklüğü ve iş dağılımdaki dengesizlik ve belirli kişilerde yoğunlaşma gibi olumsuzluklar  ele alınarak görüş alış verişinde bulunulmuştur.Toplantılarda Danıştay kararı ve diğer konularda bilgilendirme yapıldı.

YasaL düzenlemelerinden sonra büroların ürettikleri projeleri doğrudan ilgili kurum yada belediyelere götürme dönemi başlamıştır.Bu denetimsiz uygulamalar rahatlama algısı yaratsa da fiyatların aşırı düşmesine neden olmuştur. Büro-Oda ilişkisini yeniden canlandırmak ve sicil durum belgesi alınmasında sağlanan kolaylıklara rağmen bu işlemlerden henüz olumlu sonuç alınamamıştır.

 

2.6. DANIŞMA KURULU VE KOMİSYONLAR 

Yönetmeliğe göre oluşturulan Danışma Kurulu ve uzmanlık alanı,ilgi ve gönüllü esasına göre kurulan Komisyonlar sayısı   7  ‘dir.

5 Nisan 2014 : Genel Merkez Genel Kurula yönelik görüş,değerlendirme ve önerilen görüşüldüğü Ankara Genel Merkezde yapılan toplantıya Şube Başkanımız Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

27 Haziran 2014 :Genel Merkez Yönetim Kurulu-Şube Başkanlar toplantısına 2.Başkan Hüseyin AKKAYA katıldı.

21 Ağustos 2014 : JMO Genel  Başkanımız Hüseyin ALAN İle Şube yönetim kurulu üyeleri Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret toplantı şeklinde gerçekleştirilmiş olup, bu toplantıda, jeoloji mühendisliği eğitiminde yaşanan sorunlar, Şube –Üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ve üyelerimizin yaşadıkları sorunlar ile odamızdan beklentileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

1 Kasım 2014 :Genel Merkez Danışma Kurulu toplantısına Şubemizi temsilen saymanı Erhan BOZLAR katıldı.

18 Aralık 2014: Genel Merkezde Şube başkanlar toplantısına Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

25 Nisan 2015 :Odamız 25.Dönem çalışma programının bir yıllık sürecinin değerlendirilmesi amacıyla Ankara da yapılan  Şube Başkanlar toplantısına Şube  Başkanı  Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

30 Mayıs 2015 : Şube Danışma Kurulu toplantısı  Genel Merkez 2.Başkan Faruk İLGÜN, Isparta Temsilciliği, Burdur Temsilciliği, Şube Yönetim Kurulu, diğer Danışma Kurulu üyeleri katılımıyla yapıldı.Gündem:Üye-tescilli büro sorunları.

13 Haziran 2015: Odamız 25.Dönem II.Danışma Kurulu toplantısına Başkan Ömer Pınar AFŞAR, Yazman Tahir AVCI, Sayman Bayram Ali ÇELTİK katıldı.

19-21 Ağustos 2015 :JMO Başkanı Hüseyin ALAN ve Şube Yönetim Kurulu ile 25.Dönem Çalışma programı,çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları yapıldı.

16 Kasım 2015 :Genel Merkez Yönetim Kurulumuzdan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ALAN, II. Başkan Faruk İLGÜN, Sayman H. İbrahim YİĞİT, Yazman Murat ATEŞOĞULLARI ve Mesleki İlişkiler Üyesi Ümit UZUNHASANOĞLU‘nun katıldığı toplantıda, Şube  Yönetim Kurulu Üyelerimiz hazır bulundu.25. Dönem çalışma programı kapsamında  Şubelerimiz tarafından  gerçekleştirilen çalışmalar, idari ve mali işleyiş ve yaşanan sorunlar ile gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı toplantılarda bütünlüklü ve dinamik bir örgütün yaratılması içine neler yapılabileceği değerlendirildi.

 

3. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

Dönem içinde televizyon ,radyo ,dergi,gazete ve haber ajanslarında kentimiz ve ülkemizin değişik konuları hakkında görüşlerimiz tarih sırasına göre aşağıda sunulmuştur.

3 Ocak 2014 : Kutlu TANER, Antalya VTV Televizyonunda "Deprem Riski ve Güvensiz  Zeminler " hakkında görüşlerini anlattı.

25 Ocak 2014 : Kutlu TANER ,Antalya VTV Televizyonuna Phaselis-Tekirova koyunda planan otel ve tesisler hakkında röportaj verdi.

3 Mart 2014 : TMMOB  Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından 3 Mart İş Cinayetleri hakkında basın açıklaması yapıldı.Şubemizi temsilen  Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

 8 Mayıs 2014 :TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Antalya kıyıları, Yerel Yönetimler ve halkın olması konusunda basın açıklaması yapıldı.Şube Başkanımız Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

14 Mayıs 2014 :TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Soma da yaşanan faciayla ilgili basın açıklaması yapıldı.

16 Eylül 2014: TMMOB İl Koordinasyon Kurulunun İl Özel İdaresi, ANSAN hk. basın açıklamasına Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

16 Aralık 2014 : TMMOB İKK "Torba Yasa Tasarısı" hakkında basın açıklaması yapıldı.Şubemizi temsilen Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

9 Şubat 2015 :TMMOB İl Koordinasyon tarafından "TMMOB Torba Yasa"  ile ilgili kitlesel basın açıklaması yapıldı.Şubemiz temsilen Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

12 Şubat 2015 : TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından "TMMOB Torba Yasa " hakkındaki basın açıklaması ve yürüyüş etkinliğine Genel Merkezden Düzgün ESİNA, Başkan Ömer Pınar AFŞAR,II.Başkan Hüseyin AKKAYA,Yönetim Kurulu üyelerimiz Hakan OĞUZ,Bayram Ali ÇELTİK,Mehmet Tufan TIRLAN ve üyelerimiz katılmıştır.

26 Şubat 2015 : Deprem Haftası Etkinlikleri kapsamında Burdur İl Temsilciliğimiz  AFAD,Burdur Belediyesi,Özel İdaresi,Burdur Valiliği teknik elemanları ve basın mensuplarıyla toplantı yaptı.

3 Mart 2015 :Deprem Haftasıyla ilgili yerel gazetelere basın açıklaması yapıldı.

3 Mart 2015 :TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından " İş cinayetlerine karşı mücadele günü " kapsamında basın açıklaması yapıldı.Şubemizi temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

1 Mayıs 2015:TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu  çatısı altından 1 Mayıs yürüyüş ve basın açıklamasına Başkan Ömer Pınar AFŞAR, Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimiz katıldı.

13 Mayıs 2015 :TMMOB İKK tarafından düzenlenen Somada yaşanan faciayı anmak üzere yürüyüş ve basın açıklamasına Şubemizi temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

29 Temmuz 2015 : Antalya Gerçek gazetesinde Şube Başkanımız Ömer Pınar AFŞAR ile "Antalya ve Deprem"  konulu röportaj yayınlandı.

14 Eylül 2015 : Antalya Kent Konseyi tarafından "Terörü Lanetliyoruz" konulu basın açıklamasına Şube yazman Tahir AVCI katıldı.

18 Eylül 2015 : Antalya İl Koordinasyon  Kurulu tarafından "19 Eylül Mühendis,Mimar,Şehir Plancıları Dayanışma Günü " ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

14 Ekim 2015 : Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu tarafından 10 Ekim de yaşanan bombalı saldırıyla  ilgili basın açıklaması. Yapıldı.Şubemizi temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

 

4. BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER ,EĞİTİM SEMİNERLERİ

Antalya ; gündemi zengin ,sivil toplum örgütleri dinamik bir kenttir.Bu dönemde de bölgede yapılan konferans,panel,sempozyum, çalıştay gibi bilimsel ve teknik etkinliklerde ya ortak yada katılım sağlanarak Odamız temsil edilmiştir.

29 Eylül -2 Ekim 2014 :Odamız ve Akdeniz Üniversitesi İşbirliği ile 30. Uluslararası Alkalen, Kimberlit ve Karbonatit Magmatizması ve Cevher Potansiyeli Konferansı  Antalya‘da düzenlendi.

22-25 Ekim 2014 : V.Uluslararası Doğal taş kongresi Antalya da yapıldı.Odamız adına Kongreye, Hüseyin ALAN, Murat ATEŞOĞULLARI, Dündar ÇAĞLAN ile Orhan KIZILTEPE, Ömer Pınar AFŞAR, Hüseyin AKKAYA, Özgür AKTÜRK  katıldı. Şubemiz stand açtı.

25-27 Ekim 2014 :15.Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı "Paleontoloji-Jeoparklar" Antalya –Side düzenlendi.

26 Mart 2015 : Isparta İl Temsilciliği jeogenç öğrencilerini 21.Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına teknik gezi düzenledi.

5-6 Mayıs 2015 :Antalya Kent Konseyinin düzenlediği Şubemizinde Düzenleme Kurulunda görev aldığı Antalya İçme suyu sorunları sempozyumu düzenlendi

20 Mayıs 2015 :Isparta İl Temsilciliği  jeogenç öğrencilerini Burdur –Aziziye  Göleti ve Büydüz göletine teknik gezi düzenledi.

25 Mart 2015 : Burdur Temsilciliğimiz İzmir`de düzenlenen 21.Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına katıldı.

 

5. SOSYAL İLİŞKİLER

Üye - Oda ilişkilerinde kalıcı ve güçlü bağlar oluşturabilmek , üyeler arasında mesleki ve sosyal dayanışma sağlamaya yönelik etkinlik olup ;

27 Şubat 2014 : 8 Mart  Dünya Kadınlar günü ile ilgili yapılan toplantılara ve yapılması düşünülen etkinliklere Şubemizi temsilen üyemiz Ebru KURT  katıldı.

15 Nisan 2014 : 7 Nisan 2014 tarihinde başlayan Antalya Meslek Odaları Arası Geleneksel Futbol Turnuvasına Şubemiz bir takımla katıldı.15 Nisan 2014 de üyelerimizin desteği ile ilk maçına çıktı.

9 Mayıs 2014 :Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerine futbol turnuvası için katkı sağlandı.Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri şampiyon oldu.

22 Ağustos 2014: Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin ALAN, Antalya Şube Yönetim Kurulu 2.Başkanı Hüseyin AKKAYA,Tahir AVCI,Bayram Ali ÇELTİK Manavgat da çalışan üyelerimizle toplantı yapılarak Manavgat özelinde meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar irdelendi.

22 Ağustos 2014: Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin ALAN, Antalya Şube Yönetim Kurulu 2.Başkanı Hüseyin AKKAYA,Tahir AVCI,Bayram Ali ÇELTİK,Mustafa KANIK ve Alanya da çalışan meslektaşlarımız Alanya Belediye Başkanı Adem Murat YÜCE ve İmar Müdürünü ziyaret etti.

26 Mart 2015: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerine futbol turnuvası için katkı sağlandı.

11 Nisan 2015 : Üyemiz Cengiz KAYA nın oynadığı,  Kepez Belediyesi Tiyatrosunun   " Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım" adlı oyununa davet üzerine Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz izlediler.

14 Nisan 2015 : 6 Nisan 2015 tarihinde başlayan Antalya Meslek Odaları Arası Geleneksel Futbol Turnuvasına Şubemiz bir takımla katıldı.14 Nisan 2014 de üyelerimizin desteği ile ilk maçına çıktı. 

11 Nisan 2015 : Üyemiz Cengiz KAYA nın oynadığı,  Kepez Belediyesi Tiyatrosunun   " Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım" adlı oyununa davet üzerine Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz izlediler.

 

6. HİZMET BÜROLARI 

Şubemiz mülkiyeti kendisine ait hizmet bürosundan işlemlerini yürütmektedir. Temsilciliklerimiz de temsilcilerimizin gayretleriyle çalıştığı işyerlerinden faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tamamladığımız dönemde şubemize gelen evrak sayısı ; 2014`de  683 adet, 2015 de  719 adet olmak üzere toplam 1402  adettir. Giden evrak 2014`de 274 adet , 2015 de 208 adet olmak üzere toplam 482 adettir. 

Onaylanan rapor sayısı :

Antalya  (Merkez) 2014`de  14 adet , 2015 ‘de 76 adet,  toplam 90 adettir.

Isparta ise          2014`de  233 adet , 2015`de 554 adet,  toplam 787 adettir.

Burdur ise           2014`de  106 adet , 2015`de 455 adet, toplam 561 adettir.

Şubemizde 1 adet personel tam zamanlı  çalışmaktadır.

JMOBİS veri altyapısı Şubemizde ve Isparta İl Temsilciliğimizde kullanılmaktadır. Isparta İl Temsilciliğimizin gider-banka bilgileri Şubemiz tarafından JMOBİS`e işlenmektedir.Burdur İl Temsilciliğimizin gelir-gider-banka bilgileri Şubemiz tarafından JMOBİS`e işlenmektedir.

Mali işleyişin, mizanların zamanında hazırlanması kontrol ve denetimi Sayman,Yazman ve personelimiz tarafından yapılmaktadır. Görülen eksiklikler şifai olarak bildirilmekte ve düzeltilmesi sağlanmaktadır.

 

7- TMMOB VE DİĞER ODALARLA İLİŞKİLER 

TMMOB`ye bağlı Odaların il bazında organı  İKK (İl Koordinasyon Kurulu) ,TMMOB  ve Sağlık Odaları ile Baro ,Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odasından oluşan Odalar Arası Eşgüdüm Kurulu ve  Antalya  Kent Konseyinde eskiden beri süre gelen öncü ve dayanışmacı anlayışımız devam etmektedir.

18 Ocak 2014 : Makina Mühendisleri Odası Genel Kuruluna  Kutlu TANER katıldı.

25 Ocak 2014 : Elektrik Mühendisleri Odası Genel Kuruluna  Kutlu TANER katıldı.

13 Şubat 2014 : Eşgüdüm Kurulu toplantısı Phaselis/Tekirova Otel Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısına  Kutlu TANER katıldı.

15 Şubat 2014 :İnşaat Mühendisleri Odası 14.Dönem Genel Kuruluna  Kutlu TANER katıldı.

19 Şubat 2014: Antalya Kent Konseyi Genel Kurul toplantısına şubemiz temsilen üyemiz Tahir AVCI katıldı.

27 Şubat 2014 :TMMOB 3 Mart İş cinayetlerine mücadele günü olması nedeniyle yapılan  TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.Konuyla basın açıklaması yapılması kararı alındı.

3 Mart 2014 : TMMOB  Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından 3 Mart İş Cinayetleri hakkında basın açıklaması yapıldı.Şubemizi temsilen  Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

3 Nisan 2014 : TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.Sekretarya görevini Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap TUNCER`in yürütmesine oy birliğiyle karar verildi.

9 Nisan 2014 : Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Grubu  toplantısına Yazman Tahir AVCI, Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ali ÇELTİK katıldı.Antalya Boğaçay sorunları gündeme getirildi.

28 Nisan 2014 : TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 Mayıs Etkinlikleri,Antalya Kıyıları ,Orman Yasası konuları görüşüldü.Orman Yasası hakkında basın bildirisi , Antalya Kıyıları hakkında basın açıklaması yapılması , 1 Mayıs etkinliklerine katılımın sağlanması yönünde kararlar alındı.Toplantıya Şube Başkanımız Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

1 Mayıs 2014 : 1 Mayıs etkinliklerine ve yürüyüşüne üyelerimizle birlikte Yönetim Kurulumuz TMMOB Çatısı altında katıldı.

8 Mayıs 2014 :TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Antalya kıyıları, Yerel Yönetimler ve halkın olması konusunda basın açıklaması yapıldı.Şube Başkanımız Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

14 Mayıs 2014 :TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Soma da yaşanan faciayla ilgili basın açıklaması yapıldı.

16 Temmuz 2014 : Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu toplantısına Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.Gündem:Adrasan ile ilgili bilgilendirme ,Cumurbaşkanlığı seçimleri . 

10 Eylül 2014 : Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu toplantısına Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.Gündem:ANSAN,Eski İl Özel İdarenin  planlaması, Belediye Yurdunun TÜRGEV ‘e devri, İstanbul`da meydana gelen asansör kazası,genel değerlendirme.

16 Eylül 2014: TMMOB İl Koordinasyon Kurulunun İl Özel İdaresi, ANSAN hk. basın açıklamasına Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

21 Kasım 2014: Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu toplantısına Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.Gündem: Batı Çevre yolu, su zamları,iş kazaları,genel değerlendirme.

16 Aralık 2014 : TMMOB İKK "Torba Yasa Tasarısı" hakkında basın açıklaması yapıldı.Şubemizi temsilen Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

06 Ocak 2015 : TMMOB İl Koordinasyon Kurulunun  toplantısına şubemizi temsilen Yönetim Kurulu üyemiz Bayram Ali ÇELTİK katıldı. Gündem: Torba Yasaya Karşı yapılacak etkinlikler

15 Ocak 2015 : TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu altında TMMOB yasası ile ilgili el ilanı dağıtıldı.Şubemiz temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR ve sayman Bayram Ali ÇELTİK katıldı.

22 Ocak 2015 :Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu toplantısına Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı. Gündem:Konyaaltı projesi ve genel değerlendirme.

03 Şubat 2015 : Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu toplantısına Yazman Tahir AVCI katıldı. Gündem:Mühendislik projeleri-doğal yapı ilişkisi :Boğaçay ovası örneği.

9 Şubat 2015 :TMMOB İl Koordinasyon tarafından "TMMOB Torba Yasa"  ile ilgili kitlesel basın açıklaması yapıldı.Şubemiz temsilen Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

12 Şubat 2015 : TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından "TMMOB Torba Yasa " hakkındaki basın açıklaması ve yürüyüş etkinliğine Genel Merkezden Düzgün ESİNA, Başkan Ömer Pınar AFŞAR,II.Başkan Hüseyin AKKAYA,Yönetim Kurulu üyelerimiz Hakan OĞUZ,Bayram Ali ÇELTİK,Mehmet Tufan TIRLAN ve üyelerimiz katılmıştır.

14 Şubat 2015 :TMMOB Genel Kuruluna Yönetim Kurulu üyelerimiz Ömer Pınar AFŞAR,Hüseyin AKKAYA,Tahir AVCI,Bayram Ali ÇELTİK,Hakan OĞUZ, Mehmet Tufan TIRLAN,Fatih UÇAR, Şube Onursal Başkanımız sayın Kutlu TANER  katılmışlar.Genel Kurul sonrasında düzenlenen yürüyüş etkinliğine üyelerimizle katılım sağlanmıştır.

17 Şubat 2015 :Antalya Barosu Başkanlığınca düzenlenen  "İç güvenlik yasa tasarısı" hk. Panel şubemizi temsilen Yazman Tahir AVCI katıldı.

3 Mart 2015 :TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından " İş cinayetlerine karşı mücadele günü " kapsamında basın açıklaması yapıldı.Şubemizi temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

6 Mart 2015 : 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu konferans düzenlendi.

24 Mart 2015 : CHP Milletvekili aday adayı Çetin Osman BUDAK katılacağı Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulunu toplantısına Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

14 Nisan 2015 :Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu toplantısına şubemizi temsilen yazman Tahir AVCI ve sayman Bayram Ali Çeltik katıldı.Gündem:Kızıllı Katı Atık Depolama Alanı

15 Nisan 2015 : TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantısına şubemizi temsilen yazman Tahir AVCI katıldı.Gündem:Duralilerin imara açılması,1 Mayıs Birlik ve Dayanışma günü,Yerel Kurultaylar,genel değerlendirme

1 Mayıs 2015:TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu  çatısı altından 1 Mayıs yürüyüş ve basın açıklamasına Başkan Ömer Pınar AFŞAR, Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimiz katıldı.

5 Mayıs 2015 : CHP Milletvekili adaylarının ziyaret edeceği Meslek Odaları arası Eşgüdüm Kurulu toplantısına şubemizi temsilen  Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

12 Mayıs 2015 : MHP Milletvekili adaylarının ziyaret edeceği Meslek Odaları arası Eşgüdüm Kurulu toplantısına şubemizi temsilen  Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

13 Mayıs 2015 :TMMOB İKK tarafından düzenlenen Somada yaşanan faciayı anmak üzere yürüyüş ve basın açıklamasına Şubemizi temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

26 Mayıs 2015 : Meslek Odaları arası Eşgüdüm Kurulu toplantısına Şube Başkanı  Ömer Pınar AFŞAR katıldı.Gündem :Lara Kent Parkı, Hayalet ormanları, Dokuma ile ilgili bilgilendirme, genel değerlendirme.

1 Temmuz 2015: Boğaçay projesi hakkında yapılan Meslek Odaları arası Eşgüdüm Kurulu toplantısı şubemizde yapıldı.Şube başkanı Ömer Pınar AFŞAR,Şube Onursal Başkanı Kutlu TANER ve üyemiz ALİ KELEŞ katıldı.

14 Eylül 2015 : Antalya Kent Konseyi tarafından "Terörü Lanetliyoruz" konulu basın açıklamasına Şube yazman Tahir AVCI katıldı.

18 Eylül 2015 : Antalya İl Koordinasyon  Kurulu tarafından "19 Eylül Mühendis,Mimar,Şehir Plancıları Dayanışma Günü " ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

13 Ekim 2015 : TMMOB İKK 10 Ekimde hayatını kaybeden yurttaşlarımız için karanfil koyma töreni yapılacak.Ömer Pınar AFŞAR, Mehmet Tufan TIRLAN

14 Ekim 2015 : Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu tarafından 10 Ekim de yaşanan bombalı saldırıyla  ilgili basın açıklaması. Yapıldı.Şubemizi temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

22 Ekim 2015 :Antalya Kent Konseyi Genel Kuruluna Yazman Tahir AVCI katıldı.

29 Aralık 2015 : Mimarlar Odası 20. yıl plaket töreni ve yeni yıl kokteyline Şubemizi temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

 

8-ÜNİVERSİTE-ODA İLİŞKİLERİ 

Mesleki alanlarımızdaki gelişmeler, yasa ve yönetmeliklerin yeniden düzenlendiği, toplumun yaşamında yükselen standartlar tercih önceliklerinin değiştiği bir süreç yaşanmaktadır.Mühendislik eğitiminin de yeniden planlaması gerekmektedir.

Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinin ülkenin gereksinimlerine göre yetiştirilmesinde, meslektaşlarımızın gelişimini, birikimini arttırmaya ve topluma tanıtmaya yönelik her türlü eğitim, seminer, konferans gibi düzenlemelere ortak olmak ya da katkı ve katılım sağlamak konu hakkında temel görüşümüzdür.

Yaşadığı kentle bütünleşmiş üniversiteler yaratmada her türlü çaba gösterilmelidir. Ancak bu çabalar tek yönlü ve karşılıksız olmamalıdır. 

13-14 Mart 2014 : Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 3.Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumuna Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan OĞUZ, Özgür AKTÜRK ve Bayram Ali ÇELTİK katıldı.

26 Mart 2015: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerine futbol turnuvası için katkı sağlandı.

9 Mayıs 2014 :Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerine futbol turnuvası için katkı sağlandı.Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri şampiyon oldu.

14-15-16 Mayıs 2014 : Mersin Üniversitesinde yapılacak olan Jeokimya Sempozyumuna şubemizi temsilen Yönetim Kurulu yedek üyemiz Cevdet Bertan GÜLLÜDAĞ  katıldı.

21 Ağustos 2014 :JMO Genel  Başkanımız Hüseyin ALAN İle Şube yönetim kurulu üyeleri Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret toplantı şeklinde gerçekleştirilmiş olup, bu toplantıda, jeoloji mühendisliği eğitiminde yaşanan sorunlar, Şube –Üniversite arasındaki diyaloğ ve bu diyaloğun geliştirilmesi için yapılması gerekenler ve üyelerimizin yaşadıkları sorunlar ile odamızdan beklentileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

10 Nisan 2015 : Şube Yönetim Kurulumuz  Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü ziyaret etti.

17 Kasım 2015: 17 Kasım 2015 tarihinde Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü ziyaret etti .Akdeniz   Üniversiteleri Jeoloji Mühendisliği bölümleri ile yapılan toplantılarda ise, Odamızın 25. dönem çalışmaları kapsamındaki faaliyetleri anlatılarak özellikle bölümlerimizin bulundukları ildeki şube veya temsilciliklere daha fazla destek vermeleri, ayrıca jeogenç öğrenci örgütlülüğünün önemi anlatılarak, örgütlü bir yapılanmanın  gerekliliğine belirtilerek  öğretim üyelerinden destek istendi. Üniversite öğretim üyeleride ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getirerek, özellikle Oda çalışmalarında veya etkinliklerin düzenleme kurularında  Ankara dışındaki üniversitelerden daha fazla katılımın sağlanmasının önemi, oda yayınlarının ulaştırılması konusunda  yaşanan sorunlar ve bu konuda daha titiz davranılması ile oda yayın kurullarının daha geniş kesimlere açılması yönündeki düşüncelerini ifade ettiler.

 

9-KAMU KURUMLARI –KURULUŞLAR VE BELEDİYELERLE İLİŞKİLER

3 Şubat 2014 : Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) düzenlediği ve ilgili meslek odalarının katıldığı "Antalya ve Deprem" konulu toplantıya  Kutlu TANER katıldı.

15 Şubat 2014  : ATSO tarafından düzenlenen "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" hakkında bilgilendirme toplantısına Ali KELEŞ, Hüseyin AKKAYA katıldı.

17 Şubat 2014 : ATSO tarafından düzenlenen "Antalya Deprem ve Planlama" konulu toplantıya Başkan Kutlu TANER ve Doç.Dr.Nihat DİPOVA katıldılar.Konuyla ilgili ilk toplantı 3 Şubatta yapılmıştı.

7 Haziran 2014 :Antalya Muratpaşa Belediyesinin "Kırcami Bölgesi Planlama Çalışmaları" ilişkin toplantıya Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

22 Ağustos 2014: Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin ALAN, Antalya Şube Yönetim Kurulu 2.Başkanı Hüseyin AKKAYA,Tahir AVCI,Bayram Ali ÇELTİK,Mustafa KANIK ve Alanya da çalışan meslektaşlarımız Alanya Belediye Başkanı Adem Murat YÜCE ve İmar Müdürünü ziyaret etti.

24 Ekim 2014 : Antalya DSİ 13. Bölge Müdürü Turkay ÖZGÜR, Bölge Müdür Yardımcıları Osman ERTÜRK ile Oğuz KASAP, JMO Yönetim  Kurulu Başkanı Hüseyin ALAN, Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pınar AFŞAR, Hüseyin AKKAYA ile Isparta İl Temsilcimiz Doç.Dr. Mahmut MUTLUTÜRK  tarafından ziyaret edildi.

23 Aralık 2014 :ATSO da yapılacak geleneksel ödül törenine şubemizi temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR ve sayman Bayram Ali ÇELTİK katıldı.

16 Şubat 2015 : Milletvekili genel seçiminde Antalya dan aday olmak üzere Antalya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığında ayrılan Çetin Osman BUDAK için düzenlenen vedalaşma törenini şubemiz temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

26 Şubat 2015 : Deprem Haftası Etkinlikleri kapsamında Burdur İl Temsilciliğimiz  AFAD,Burdur Belediyesi,Özel İdaresi,Burdur Valiliği teknik elemanları ve basın mensuplarıyla toplantı yaptı.

2 Mart 2015 :Burdur İl Temsilciliğimiz   AFAD ın hazırladığı Burdur Fayı ve Deprem Köyü etkinliğine katıldı.

27 Mart 2015 : Kepez Belediye Meclisinin ilgi kararı ile oluşturulan Dokuma Projesi Çalışma Grubunun toplantısına Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

3 Nisan 2015 :ATSO nun 133.Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğine  şubemizi temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

14 Nisan 2014 : Burdur İl Temsilcimiz Hüseyin TARHAN ve yardımcısı Süleyman TEKELİ yeni seçilen Karamanlı ve Tefenni ilçe Belediye Başkanlarını ziyaret ettiler

28 Nisan 2015 :Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "AB ye Üyelik süreci ve Türkiye`nin Yeni  AB Stratejisi" konulu   toplantısına  Şube Başkanı Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

10 Mayıs 2015 : 19 Mayıs etkinliklerini görüşme üzere  Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen  sabah kahvaltılı toplantıya Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

19 Mayıs 2015 :Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen bayraklı yürüyüşe Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz katıldı.

7  Ekim 2015 :6.Yörex Yöresel Ürünler Fuarına Şubemizi temsilen Başkan Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

30 Aralık 2015 :Kepez Belediyesi Dokuma Alanı yanı yeni park açılışına Şubemizi temsilen Ömer Pınar AFŞAR katıldı.

 

10- 2014-2015  YILLARI MALİ RAPORU VE TABLOLAR 

22-23 Şubat 2014 tarihinde yapılan 9.Olağan Genel Kurul neticesinde görev alan 10.Dönem Yönetim Kurulumuz döneminde elde edilen Gelir-Gider tablosu ekte sunulmuştur.

 

GELİR KALEMLERİ 

-Büro tescil

-Üye aidatları 

-Rapor onayları

-Yayın ve malzeme satışı

 

GİDER KALEMLERİ

-Temsil ağırlama

-haberleşme

-yolluk-harcırah

-Genel Kurul 

-büro giderleri

-vergiler

-demirbaş

-temizlik 

-bakım-onarım

-diğer örgütlerle yapılan ortak etkinlikler

(İKK, Kent konseyi vb)

 

YILLARA GÖRE GELİR GİDER TABLOSU

 

2014 2015

GELİR(TL) GİDER(TL) GELİR(TL) GİDER(TL)

ANTALYA 111.458,15 31.322,28 118.417,38 21.079,37

ISPARTA 19.603,00 2.008,44 14.793,00 3.697,02

BURDUR 10.359,00 5.179,79 10.506,00 3.836,82

TOPLAM 141.420,15 38.510.51 143.716,38 28.613,21

GELİR -GİDER FARKI

2014 yılı 102.909,64

2015 yılı 115.103,17

(NOT:Personel maaş-ssk ,vergi,kira ve gider pusulası ve damga vergisi,birlik hissesi,ferdi kaza sigortası  vs. hariçtir.)

 

2016 VE 2017 YILLARI TAHMİNİ BÜTÇELERİ

2016 ve 2017 yılları tahmini bütçeleri hazırlanırken 2015 yılı baz alınmış olup;

2016 yılı için gelirler %5 artırım ile GELİRLER TOPLAMI =150.902,20 TL

2016 yılı için giderler %5 arttırım ile GİDERLER TOPLAMI = 30.043,87 TL

2017 yılı için gelirler %5 artırım ile GELİRLER TOPLAMI =158.447,31TL

2017 yılı için giderler %5 arttırım ile GİDERLER TOPLAMI =31.546,06 TL

 

Saygılarımızla.                                                                      

YÖNETİM KURULU

 

2017 Yılı Antalya Şubesi (Antalya-Isparta-Burdur) Tahmini Gelir Döküm Tablosunu okumak için lütfen tıklayınız. 

2017 Yılı Antalya Şubesi (Antalya-Isparta-Burdur) Tahmini Gider Döküm Tablosunu okumak için lütfen tıklayınız. 

2016 Yılı Antalya Şubesi (Antalya-Isparta-Burdur) Tahmini Gelir Döküm Tablosunu okumak için lütfen tıklayınız. 

2016 Yılı Antalya Şubesi (Antalya-Isparta-Burdur) Tahmini Gider Döküm Tablosunu okumak için lütfen tıklayınız.

2015 Yılı Antalya Şubesi (Antalya-Isparta-Burdur) Gelir Döküm Tablosunu okumak için lütfen tıklayınız. 

2015 Yılı Antalya Şubesi (Antalya-Isparta-Burdur) Gider Döküm Tablosunu okumak için lütfen tıklayınız. 

2014 Yılı Antalya Şubesi (Antalya-Isparta-Burdur) Gelir Döküm Tablosunu okumak için lütfen tıklayınız. 

2014 Yılı Antalya Şubesi (Antalya-Isparta-Burdur) Gider Döküm Tablosunu okumak için lütfen tıklayınız. 

Antalya Şube 10.Dönem Çalışma Raporunu pdf görüntülemek için lütfen tıklayınız. 

 

Dosyalar

(10431 KB) (16.06.2016 17:25:22)

(279 KB) (26.05.2016 15:35:00)

(343 KB) (26.05.2016 15:35:15)

(267 KB) (26.05.2016 15:35:27)

(340 KB) (26.05.2016 15:35:42)

(240 KB) (26.05.2016 15:35:53)

(351 KB) (26.05.2016 15:36:07)

(262 KB) (26.05.2016 15:36:18)

(314 KB) (26.05.2016 15:36:30)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için