TMMOB Odalar 25 Haziran 2019, Salı

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 62/1   Yıl: 2019 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(144 KB)

Palu (Elazığ) Civarında Yüzeylenen Bitlis Masifi Üst Triyas Karbonatlarının Foraminifer Biyostratigrafisi, Mikrofasiyes Analizleri ve Çökelim Ortamları / Foraminiferal Biostratigraphy, Microfacies Analysis and Depositional Environments of Upper Trias

Ayşe Atakul Özdemir

(10344 KB)

Kuvaterner Yaşlı Güneydoğu Karadeniz Fayı’nın Arazi Verileri ve Bunun Tektonik Önemi, Doğu Pontidler, Türkiye / Field Evidence for Southeast Black Sea Fault of Quaternary Age and IIts Tectonic Implications, Eastern Pontides, Turkey

Mustafa Softa, Tahir Emre, Hasan Sözbilir, Joel Q.G. Spencer, Mehmet Turan

(10175 KB)

Pliyo-Kuvaterner Yaşlı Göbekören Volkaniklerinin Petrolojisi (Kangal-Sivas) / Petrology of the Plio-Quaternary Göbekören Volcanics (Kangal-Sivas)

Taner Ekici, Sultan Taş

(8211 KB)

Çubukludağ Havzasındaki Neojen Tortullaşması ve Volkanizmasının Stratigrafisi, Batı Anadolu / Stratigraphy of the Neogene Sedimentation and Volcanism in Çubukludağ Basin, Western Anatolia

Fikret Göktaş

(42920 KB)

Açık Maden İşletmelerinde İnsansız Hava Aracı (İHA) Uygulamaları / Applications of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in open-pit mines

Yavuz Gül

(9114 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için