TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 61/1   Yıl: 2018 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(149 KB)

Orta-Geç Pleyistosen Yaşlı Gürlek-Kocabaş (Denizli) ve Örtülü (Afyon) Travertenlerinin Sedimantolojik Özellikleri ve Paleoortamsal Gelişimine ait ilk bulgular (GB-Türkiye)/The Sedimentological Properties and Priliminary Results of Palaeoenvironmental

Ezher Toker Tagliasacchi

(12854 KB)

Kapadokya Bölgesi (Nevşehir, Orta Anadolu) Kalk-alkalen ve Alkalen Plütonik/Subvolkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri/Petrographic and Geochemical Features of Calc-alkaline and Alkaline Plutonic/Subvolcanic Rocks in the Cappadocia

Ayşe Orhan, Mehmet Demirbilek

(12928 KB)

Jeolojik, Arkeolojik ve Arkeosismolojik Veriler Işığında Myra Antik Kenti’nde Tarihsel Depremlere Ait Deformasyon Verileri, GB Anadolu/Evidence for Historical Earthquake-Related Deformation in the Light of the Geological, Archaeoseismological and Arc

Mustafa Softa, Mehmet Turan, Hasan Sözbilir

(15315 KB)

The new findings on the Late Devonian volcanism in the Eastern Taurides (Develi, Kayseri): Preliminary data/Doğu Torid’lerdeki (Develi-Kayseri) Geç Devoniyen volkanizması üzerine yeni bulgular: İlk veriler.

Okay Çimen

(5400 KB)

Anamur (Alanya Masifi, Mersin) Bölgesinde Yer Alan Prekambriyen Yaşlı Kayaçların Çok Evreli P-T-t Evrimi Multi-Stage P-T-t Evolution of Precambrian Aged Rocks in Anamur (Alanya Massif, Mersin) Region

Mete Çetinkaplan

(13091 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için