TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 61/1   - Yıl: 2018 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(149 KB)

Orta-Geç Pleyistosen Yaşlı Gürlek-Kocabaş (Denizli) ve Örtülü (Afyon) Travertenlerinin Sedimantolojik Özellikleri ve Paleoortamsal Gelişimine ait ilk bulgular (GB-Türkiye)/The Sedimentological Properties and Priliminary Results of Palaeoenvironmental

(12854 KB)

Kapadokya Bölgesi (Nevşehir, Orta Anadolu) Kalk-alkalen ve Alkalen Plütonik/Subvolkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri/Petrographic and Geochemical Features of Calc-alkaline and Alkaline Plutonic/Subvolcanic Rocks in the Cappadocia

(12928 KB)

Jeolojik, Arkeolojik ve Arkeosismolojik Veriler Işığında Myra Antik Kenti’nde Tarihsel Depremlere Ait Deformasyon Verileri, GB Anadolu/Evidence for Historical Earthquake-Related Deformation in the Light of the Geological, Archaeoseismological and Arc

(15315 KB)

The new findings on the Late Devonian volcanism in the Eastern Taurides (Develi, Kayseri): Preliminary data/Doğu Torid’lerdeki (Develi-Kayseri) Geç Devoniyen volkanizması üzerine yeni bulgular: İlk veriler.

(5400 KB)

Anamur (Alanya Masifi, Mersin) Bölgesinde Yer Alan Prekambriyen Yaşlı Kayaçların Çok Evreli P-T-t Evrimi Multi-Stage P-T-t Evolution of Precambrian Aged Rocks in Anamur (Alanya Massif, Mersin) Region

(13091 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için