TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 59/3   - Yıl: 2016 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(109 KB)

Kalkım-Gönen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Paleoekolojik Özellikleri, Kuzeybatı Anadolu Palaeoecological aspects of coaly sediments from the Kalkım-Gönen Basin, Northwest Anatolia

(7029 KB)

Araç Kuzeydoğusu (Kastamonu) Erken Eosen Sığ-Denizel Bentik Foraminifer Topluluğu ve Paleoekolojik Yorum Shallow Marine Benthic Foraminifera Assemblage of the Early Eocene Succession in the Northern Araç (Kastamonu) and Paleoecological Interpretation

(8580 KB)

Menteş Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri (Yahyalı- Kayseri) Hydrogeochemical Characteristics of Groundwater in Menteş Watershed (Yahyalı- Kayseri-Turkey)

(2890 KB)

Ildır Körfezi güneyindeki bölgenin Neojen stratigrafisi Çeşme Yarımadası, Batı Anadolu Neogene stratigraphy of the region in the south of Ildır Bay, Çeşme Peninsula, Western Anatolia

(10267 KB)

Uludere-Uzungeçit (Şırnak) yöresinde (Güneydoğu Anadolu Otoktonu Doğu Bölümü) Alt Triyas Yaşlı Çığlı Grubu Kayaçlarının Diyajenez/Metamorfizma Tarihçesi Diagenesis/Metamorphism History of Lower Triassic Çığlı Group Rocks in Uludere-Uzungeçit (Şırnak)

(9195 KB)

Doğrultu Atımlı Fay Sistemlerindeki Traverten Oluşumlarının Jeolojik, Tektonik, Jeokimyasal ve Jeokronolojik Özelliklerine Sivrice (Elazığ) Güneybatısı’ndan Bir Örnek Geological, Tectonic Geochemical and Geochronological Properties of Travertine Occu

(6261 KB)

Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Koyulhisar (Sivas) ve Yakın Çevresindeki Fayların Kinematik Özellikleri Kinematics of the faults around the Koyulhisar (Sivas) region on the North Anatolian Fault Zone

(4578 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için