TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 59/3   Yıl: 2016 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(109 KB)

Kalkım-Gönen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Paleoekolojik Özellikleri, Kuzeybatı Anadolu Palaeoecological aspects of coaly sediments from the Kalkım-Gönen Basin, Northwest Anatolia

Sariye Duygu ÜÇBAŞ DURAK ve Mehmet Serkan AKKİRAZ

(7029 KB)

Araç Kuzeydoğusu (Kastamonu) Erken Eosen Sığ-Denizel Bentik Foraminifer Topluluğu ve Paleoekolojik Yorum Shallow Marine Benthic Foraminifera Assemblage of the Early Eocene Succession in the Northern Araç (Kastamonu) and Paleoecological Interpretation

Nazire ÖZGEN ERDEM, M. Yasin CANBOLAT, Derya SİNANOĞLU

(8580 KB)

Menteş Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri (Yahyalı- Kayseri) Hydrogeochemical Characteristics of Groundwater in Menteş Watershed (Yahyalı- Kayseri-Turkey)

Muhterem DEMİROĞLU ve Yüksel ÖRGÜN

(2890 KB)

Ildır Körfezi güneyindeki bölgenin Neojen stratigrafisi Çeşme Yarımadası, Batı Anadolu Neogene stratigraphy of the region in the south of Ildır Bay, Çeşme Peninsula, Western Anatolia

Fikret GÖKTAŞ

(10267 KB)

Uludere-Uzungeçit (Şırnak) yöresinde (Güneydoğu Anadolu Otoktonu Doğu Bölümü) Alt Triyas Yaşlı Çığlı Grubu Kayaçlarının Diyajenez/Metamorfizma Tarihçesi Diagenesis/Metamorphism History of Lower Triassic Çığlı Group Rocks in Uludere-Uzungeçit (Şırnak)

Sema TETİKER, Hüseyin YALÇIN, Ömer BOZKAYA

(9195 KB)

Doğrultu Atımlı Fay Sistemlerindeki Traverten Oluşumlarının Jeolojik, Tektonik, Jeokimyasal ve Jeokronolojik Özelliklerine Sivrice (Elazığ) Güneybatısı’ndan Bir Örnek Geological, Tectonic Geochemical and Geochronological Properties of Travertine Occu

Serap ÇOLAK EROL

(6261 KB)

Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Koyulhisar (Sivas) ve Yakın Çevresindeki Fayların Kinematik Özellikleri Kinematics of the faults around the Koyulhisar (Sivas) region on the North Anatolian Fault Zone

Mehmet DEMİREL, Orhan TATAR, Fikret KOÇBULUT

(4578 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için