TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 18/1-2   - Yıl: 1975 ŞUBAT-AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(150 KB)

Türkiye'de Yeni Bir Bor Minareli : Kernit ve Oluşumunun Tartışması

(386 KB)

Aktepe - Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj

(431 KB)

Çelikhan Çevresi Ultrabazikleri İçindeki Rodenjitler ve Kimyasal Analizleri

(207 KB)

Tektonik Hareketlerin Sultandağları'nın jeomorfolojisine Olan Etkileri

(1231 KB)

Orta Sinop Bovinae Faunası

(430 KB)

Cacas Bölgesi (Bitlis Masifi) Kayaçlarının Petrografik ve Stratigrafik İncelemesi

(809 KB)

Antimon Yataklarında Jeolojik Konum ve Jenez İlişkileri

(943 KB)

Kuzey Kızılırmak Havzasının ERTS-A Uydusu Tarafından Çekilmiş Görüntülerinde Bazı Yeni Tektonik Gözlemler ve Bunların Yorumlanması

(899 KB)

Bilgisayarın ve Sonlu Elemanlar Yönteminin Yerbilimlerinde Litolojik Dağılım ve Gerilim Çözümlemelerinde Uygulaması

(385 KB)

Kırkkavak Fayı: Batı Toroslar İle Köprüçay Baseni Sınırında Kuzey - Güney Doğrultu Atımlı Fay

(308 KB)

Bulancak Sfaleritlerinde Eser Element Dağılımına ve Renge Etkiyen Etmenler

(370 KB)

Erzincan - Rehafiye Bölgesindeki Kireçtaşı Olistolit-lerinin Sedimantolojisi

(4916 KB)

Çankırı - Kalecik Bölgesi Karasal Neojeninin Bio-stratigrafi Araştırması

(423 KB)

Bitlis Dolayının Yapısı ve Metamorfizması

(839 KB)

Harşit - Köprübaşı (Tirebolu) Bakır - Kurşun - Çinko Madeninde Çinko - Kadmiyum Oransal Bağlantısının İstatistik Yöntemlerle Saptanması

(182 KB)

Filyos Vadisinin ve Dolayının Jeomorfolojisi

(662 KB)

Türkiye'deki Bazı önemli Genç Tektonik Olaylar

(758 KB)

İÇİNDEKİLER

(155 KB)

Çankırı - Çorum - Yozgat bölgesinde Alt Tersiyer yaşta sedimentlerde paleo-akmtılar ve denizaltı heyelanları

(1589 KB)

Menderes masifinde alkali feldspatların yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarda kullanılması

(1740 KB)

Antimonit minerallerinde bükülme ve ikizlenme

(1577 KB)

Keban madeni dolayında jeokimyasal sızıntı anomalileri

(499 KB)

Ağızlar (Gölköy-Ordu) kurşun-çinko zuhurunun jeolojisi

(324 KB)

Mortaş boksit yatağının kökeninin araştırılmasında trend yüzeyi yönteminin uygulanması

(299 KB)

Toroslarda bulunan bazı Involutina türleri hakkında çalışma

(2879 KB)

Baraj gölü yüklemelerinin artezyen akiferine etkileri

(275 KB)

Afyon bölgesi gölsel Neojen'inde bulunmuş yeni iki Gastropod türü ve bir alt türün tanımı......

(650 KB)

Sulu bor mineral yataklarının oluşum modeli

(204 KB)

Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü

(328 KB)

Palu (KD Elazığ) denizel Oligosen'in stratigrafisi ve mikropaleontolojisi

Polatlı (GB Ankara) güneyinin stratigrafisi

(719 KB)

Miscellanea meandrina (Carter)'in Türkiye'de zuhuru ve yaşı

(1745 KB)

'Yerinde' makaslamaya uğramış süreksiz kayaç kütlelerinde ilerleyici ve gerileyici yenilme

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için