TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 26/1   - Yıl: 1983 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(171 KB)

Hoyran Gölü (Isparta Büklümü) dolayının tektoniği

(960 KB)

Pontidlerde Neo-Tetis’in kuzey kolunun açılmasına ilişkin sedimantolojik veriler

(438 KB)

Büyük magnitüdlü depremlerin episantr alanlarını önceden belirleyecek bazı jeolojik veriler

(680 KB)

Istranca Masifi’ndeki maden yataklarının jeolojisi ve mineralojisi

(553 KB)

Gördes volkanitlerinin (Manisa) petrolojisi ve kökensel yorumu

(673 KB)

Erzin ve Dörtyol ovalarında yeraltı su düzeyi değiştirmelerinin yorumu

(1015 KB)

Hamzaköy formasyonunun Çavda (Baküniyen) Bivalvleri, Gelibolu Yarımadası

(2313 KB)

Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phylloceratidlerinin taksonomik revizyonu (II. Bölüm)

(1220 KB)

Özdirencin-gerilme-yamulma ile ilişkisi

(921 KB)

Alanya batısındaki kıyılarda ilk C14 tarihlendirmelerinin ışığında Geç Holosen tektonik hareketleri

(1420 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için