TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 26/1   Yıl: 1983 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(171 KB)

Hoyran Gölü (Isparta Büklümü) dolayının tektoniği

Koçyiğit, A.,

(960 KB)

Pontidlerde Neo-Tetis’in kuzey kolunun açılmasına ilişkin sedimantolojik veriler

Görür, N., Şengör, A. M. C., Akkök, R., Yılmaz, Y

(438 KB)

Büyük magnitüdlü depremlerin episantr alanlarını önceden belirleyecek bazı jeolojik veriler

Barka, A.,

(680 KB)

Istranca Masifi’ndeki maden yataklarının jeolojisi ve mineralojisi

Taner, M.F., Çağatay, A.,

(553 KB)

Gördes volkanitlerinin (Manisa) petrolojisi ve kökensel yorumu

Ercan, T.,

(673 KB)

Erzin ve Dörtyol ovalarında yeraltı su düzeyi değiştirmelerinin yorumu

Doyuran, V.,

(1015 KB)

Hamzaköy formasyonunun Çavda (Baküniyen) Bivalvleri, Gelibolu Yarımadası

Taner, G.,

(2313 KB)

Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phylloceratidlerinin taksonomik revizyonu (II. Bölüm)

Alkaya, F.,

(1220 KB)

Özdirencin-gerilme-yamulma ile ilişkisi

Ercan, A.,

(921 KB)

Alanya batısındaki kıyılarda ilk C14 tarihlendirmelerinin ışığında Geç Holosen tektonik hareketleri

Kellatat, D., Kayan, İ.,

(1420 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için