TMMOB Odalar 28 Mayıs 2020, Perşembe

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 29/1   - Yıl: 1986 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(208 KB)

Sedimentoloji ve tektonik yorumlamada kumtaşı petrolojisinin kullanımı : ABD'nin kuzeydoğusundan bir örnek

(963 KB)

Soma Neojen stratigrafisine palinolojik bir yaklaşım

(4247 KB)

Aladağlarda paleokarstlaşmaya bağlı Zn - Pb mineralizasyonu

(14369 KB)

Yeşilyurt (Alaşehir) sahasındaki uranyum belirtilerinin kökeni ve bunların depolanma sonrası alterasyonlarla tahribi

(2943 KB)

Erzin ovası (Hatay) yeraltısuyu havzası sonlu eleman modeli

(804 KB)

Sonlu elemanlar modelinin Erzin ovası (Hatay) serbest akiferine uygulaması

(1163 KB)

Paleontolojide türlerin nicel olarak saptanmasına bir örnek : Alt Devoniyen Icriondus'larında bir uygulama

(2384 KB)

Adana havzası Kuzgun formasyonunun (Üst Miyosen) fasiyes ve ortamsal nitelikleri

(4700 KB)

Gelibolu Yarımada'sındaki iki ana kayanın organik jeokimyası ve kil minarelleri ile incelenmesi

(671 KB)

Jeofizik yöntemle kurşun - çinko (Ph - Zn) yatağının üretim alanının genişletilmesi : Afşin - Elbistan

(1438 KB)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Pliyosen yaşlı Erdembaba volkanitlerinin petroloji ve kökensel yorumu

(1281 KB)

Kazdağı batısı Mıhlı dere vadisinin jeolojik ve petrografik incelenmesi

(1807 KB)

Sinop volkanitlerinin petrolojisi ve jeokimyası

(1258 KB)

Altınekin (Konya) çevresinin jeolojisi ve tektonik evrimi

(2896 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için