TMMOB Odalar 24 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 32/1-2   Yıl: 1989 ŞUBAT-AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(178 KB)

Gördes barajı ve çevresinin temel jeolojik özellikleri

Yağmurlu, F., Baykal, H.,

(637 KB)

Görmel baraj yeri ile göl alanının (Ermenek, Konya) mühendislik jeolojisi ve kayaların jeoteknik özellikleri:

Özsan, A

(726 KB)

Bolkardağ Sulucadere (Ulukışla-Niğde) kalay içerikli çinko-kurşun cevherleşmesinin mineralojisi

Çağatay, A., Arman, B.,

(407 KB)

Divriği bölgesi demir cevheri yataklarının nadir toprak element (REE) jeokimyası, Orta Anadolu, Türkiye

Ünlü, T., Stendhal, H.,

(1952 KB)

Boyabat (Sinop) Havzası Ekinveren Fayının petrol aramalarındaki önemi

Sonel, N., Sarı, A., Coşkun, B., Tozlu, E.,

(1260 KB)

İzmit Körfezi güneyindeki Geç Pleyistosen (Tireniyen) çökel stratigrafisi ve bölgenin neotektonik özellikleri

Sakınç, M., Bargu, S.,

(3258 KB)

Batı Toroslar Kambriyen’inde Hadimopanellid biyostratigrafisi: Kambriyen’de yeni bir biyostratigrafik zonlama

Gedik, İ.,

(3739 KB)

Alçıtepe (Gebilolu Yarımadası) yöresi memeli faunaları: Perissodactyla bulguları

Kaya, T.,

(835 KB)

Ulukışla Tersiyer İstifi’nin Foraminifer ve Ostrakod Faunasına göre stratigrafik yorumu

Nazik, A., Gökçen, N.,

(2878 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için