TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 35/1   Yıl: 1992 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(197 KB)

Menderes Masifi’nin metamorfik tarihçesi ve jeotektonik konumu

Dora, O.Ö., Kun, N., Candan, O.,

(2118 KB)

Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin arasında (Doğu Karadeniz) yer alan magmatik kayaçların petrolojisi ve Doğu Pontidlerdeki bölgesel yayılımları

Gedik, A., Ercan, E., Korkmaz, S., Karataş, S.,

(3578 KB)

Niksar (Tokat) yöresinde Kretase/Tersiyer geçişinin litostratigrafik ve biyostratigrafik özellikleri

İnan, N., Temiz, H.,

(1891 KB)

Hatay altın yataklarının jeokimyasal olarak incelenmesi

Aydal, D., Bülbül, M., Kadıoğlu, Y.K.,

(1554 KB)

Triyas yaşlı Laleköy formasyonunun Konodont faunası (Karaburun, İzmir)

Koca, U., Gedik, İ., Balcıoğlu, A.,

(1985 KB)

Karaisalı-Çatalan-Eğner yöresi (KB Adana) Alt-Orta Miyosen yaşlı denizaltı yelpazelerinin planktonik foraminifer biyostratigrafisi

Nazik, A., Gürbüz, K.,

(3967 KB)

Çiniyeri-Küre bölgesi (Menderes Masifi) metamorfik kayalarında rutilin kökeni ve fluviyal sedimanların rutil içeriği

Gültekin, A.H.,

(1417 KB)

Tecer formasyonunda (Sivas) Kretase-Tersiyer geçişine paleontojik mineralojik ve jeokimyasal yaklaşımlar

Yalçın, H., İnan, N.,

(3833 KB)

Olur (Erzurum) yöresinin stratigrafisi

Bozkuş, C.,

(2789 KB)

Olur (Erzurum) yöresindaki Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşlarının biyostratigrafisi

Tunç, M.,

(2765 KB)

Çangal metaofiyoliti dere kumu örneklerinin Cu-Zn jeokimyasal prospeksiyonu: Lineer diskriminant analizi

Yavuz, F.,

(777 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için