TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 35/1   - Yıl: 1992 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(197 KB)

Menderes Masifi’nin metamorfik tarihçesi ve jeotektonik konumu

(2118 KB)

Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin arasında (Doğu Karadeniz) yer alan magmatik kayaçların petrolojisi ve Doğu Pontidlerdeki bölgesel yayılımları

(3578 KB)

Niksar (Tokat) yöresinde Kretase/Tersiyer geçişinin litostratigrafik ve biyostratigrafik özellikleri

(1891 KB)

Hatay altın yataklarının jeokimyasal olarak incelenmesi

(1554 KB)

Triyas yaşlı Laleköy formasyonunun Konodont faunası (Karaburun, İzmir)

(1985 KB)

Karaisalı-Çatalan-Eğner yöresi (KB Adana) Alt-Orta Miyosen yaşlı denizaltı yelpazelerinin planktonik foraminifer biyostratigrafisi

(3967 KB)

Çiniyeri-Küre bölgesi (Menderes Masifi) metamorfik kayalarında rutilin kökeni ve fluviyal sedimanların rutil içeriği

(1417 KB)

Tecer formasyonunda (Sivas) Kretase-Tersiyer geçişine paleontojik mineralojik ve jeokimyasal yaklaşımlar

(3833 KB)

Olur (Erzurum) yöresinin stratigrafisi

(2789 KB)

Olur (Erzurum) yöresindaki Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşlarının biyostratigrafisi

(2765 KB)

Çangal metaofiyoliti dere kumu örneklerinin Cu-Zn jeokimyasal prospeksiyonu: Lineer diskriminant analizi

(777 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için