TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 36/2   Yıl: 1993 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(189 KB)

Bigadiç klinoptilolitli tüflerin NMR tekniği ile incelenmesi

Kumbasar, I., Özkar, S.,

(229 KB)

Konya kuzeybatısında Bozdağlar masifinin otokton ve örtü birimlerinin stratigrafisi

Eren, Y.,

(469 KB)

Şaplıca (Şebinkarahisar-Giresun) alünit yatağının jeolojisi ve alünit oluşumuna kükürt izotop verileri ile bir yaklaşım

Özgenç, İ,

(322 KB)

Gördes Neojen havzasının asitik tüflerinde zeolitleşme (hoylandit-klinoptilolit tip) ile meydana gelen kimyasal değişimler

Esenli, F.,

(286 KB)

Neojen yaşlı Himmetoğlu (Göynük-Bolu) bitümlü şeyl sahasının litostratigrafik ve tektonik özellikleri

Şener, M.,

(422 KB)

Akseki kuzeyi-Üzümdere (Antalya) civarının stratigrafisi

Toker, V., Sonel, N., Ayyıldız, T., Albayrak, M.,

(422 KB)

Kurşunlu (Koyulhisar-Sivas) damar tipi Pb-Zn-Cu yataklarında mineral oluşturucu hidrotermal çözeltilerin kararlı izotoplar (O, H ve C) jeokimyası ve kökeni

Gökçe, A., Spiro, B., Miller, M.F.,

(247 KB)

Geologic evolution of the Anatolian segment of the Tethyan belt.

Şengün, M.,

(339 KB)

Gürün otoktonu’nun stratigrafisi (Gürün-Sarız arası), Doğu Toroslar-GB Sivas

Atabey, E.,

(416 KB)

Antakya Havzası ostrokod biyostratigrafisi

Şafak, Ü.,

(1540 KB)

Tirebolu-Harşit (Giresun) arası Jura-Kretase yaşlı magmatik kayaçların petrolojisi ve jeokimyası

Köprübaşı, N.,

(384 KB)

Ortakale (Sarıkamış-Kars) kromit zuhurlarının özellikleri ve kökeni

Tüysüz, N.,

(277 KB)

Koçali karmaşığı içindeki fosil mangenez nodüllerinin özellikleri ve oluşumu, Adıyaman, Türkiye

Öztürk, H.,

(443 KB)

Transgresif platform karbonat istifine Bozburun (Marmaris, Muğla) yarımadasından bir örnek

Ersoy, Ş.,

(433 KB)

Zahuran (Maden-Elazığ) yöresindeki iki farklı tip Cu cevherleşmesi

Üstüntaş, A., Sağıroğlu, A.,

(428 KB)

Tercan (Erzincan)-Aşkale (Erzurum) arasının tektoniği.

Bozkuş, C., Yılmaz, Ö.,

(360 KB)

Meriç ve İnan’ın “Cideina soezerii (Sirel): Yüzlekler tanım-Lektotip-Paratipler ve Tartışma” adlı makalesine ilişkin uyarılar ve tartışma

Sirel, E.,

(214 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için