TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 39/1-2   - Yıl: 1996 MAYIS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(173 KB)

Akdere Havzası Üst Kretase karbonat etek (apron) dolgularının fasiyes karakterleri ve çökelme modeli, Doğu Toroslar, Gürün-GB Sivas

(2818 KB)

Hekimhan (KB Malatya) Geç Kampaniyen’inde yeni bir Pseudedomia (Foraminifer) türü

(372 KB)

Yıldızeli metasedimanter grubu içindeki Fındıcak metamorfitinin metaforfizması ve yaşı

(1307 KB)

Özvatan-Felahiye (Kayseri) dolayının stratigrafisi ve tektoniği

(321 KB)

Türkiye’de Laffittenia türlerinin coğrafik yayılımı ve stratigrafik dağılımı

(560 KB)

Nevşehir-Acıgöl maarının tortul dolgusundaki (Kuvaterner) fasiyeslerin gelişimine jeotermal süreçlerin etkileri

(1866 KB)

Girdev Gölü-Kazanpınarı kaynağı arasındaki (Antalya) allokton birimlerde yeraltısuyu dolaşımının incelenmesi

(250 KB)

Koçpınar (Aksaray) kaynaklarının su kimyası açısından değerlendirilmesi

(548 KB)

İÇİNDEKİLER

(174 KB)

Gediz Grabeni’nin tektonik evrimi

(3343 KB)

Anamas-Akseki otoktonu güney kenarını temsil eden Pirnos Bloğu’nun stratigrafik özellikleri ve paleocoğrafik yorumu; Orta Toroslar, Türkiye

(410 KB)

Sultandağları’nın kuzey bölümünde yeni yaş bulguları; Deresinek formasyonunun tektono-stratigrafisine yeni bir yaklaşım

(280 KB)

Elazığ kuzeyinde pirometazomatik oluşuklar ve ilişkili Fe-Ti cevherleşmeleri

(2253 KB)

Ilgın-Sarayönü (Konya) güneyinde Bozdağlar masifinin yapısal özellikleri

(3756 KB)

Hierapolis’teki arkeosismik hasarların değerlendirilmesi

(1301 KB)

Arguvan (Malatya kuzeyi) yöresinde Üst Miyosen ve Pliyosen yaşlı volkaniklerin karşılaştırmalı jeokimyasal özellikleri

(342 KB)

Haliç (İstanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası

(4079 KB)

Sirelina orduensis Meriç ve İnan (1996)’in Ilgaz (Çankırı) yöresindeki varlığı hakkında

(2344 KB)

Pontid tipi masif sülfitlerde hedef saptaması için jeokimyasal yöntemler: Harşit-Köprübaşı (Tirebolu-Giresun) cevherleşmesinden bir örnek

(302 KB)

Sivas havzası batı sınırının (Ağcakışla) stratigrafik özellikleri

(370 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için