TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 39/1-2   Yıl: 1996 MAYIS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(173 KB)

Akdere Havzası Üst Kretase karbonat etek (apron) dolgularının fasiyes karakterleri ve çökelme modeli, Doğu Toroslar, Gürün-GB Sivas

Atabey, E.,

(2818 KB)

Hekimhan (KB Malatya) Geç Kampaniyen’inde yeni bir Pseudedomia (Foraminifer) türü

Görmüş, M.,

(372 KB)

Yıldızeli metasedimanter grubu içindeki Fındıcak metamorfitinin metaforfizması ve yaşı

Alpaslan, M., Guezou, J.C., Bonhomme, M., Boztuğ, D.,

(1307 KB)

Özvatan-Felahiye (Kayseri) dolayının stratigrafisi ve tektoniği

Özaksoy, V., Gökten, E.,

(321 KB)

Türkiye’de Laffittenia türlerinin coğrafik yayılımı ve stratigrafik dağılımı

İnan, N.,

(560 KB)

Nevşehir-Acıgöl maarının tortul dolgusundaki (Kuvaterner) fasiyeslerin gelişimine jeotermal süreçlerin etkileri

Kazancı, N., Gevrek, A.İ.,

(1866 KB)

Girdev Gölü-Kazanpınarı kaynağı arasındaki (Antalya) allokton birimlerde yeraltısuyu dolaşımının incelenmesi

Çelik, M., Ünsal, N.,

(250 KB)

Koçpınar (Aksaray) kaynaklarının su kimyası açısından değerlendirilmesi

Afşin, M., Baş, H.,

(548 KB)

İÇİNDEKİLER

(174 KB)

Gediz Grabeni’nin tektonik evrimi

Emre, T.,

(3343 KB)

Anamas-Akseki otoktonu güney kenarını temsil eden Pirnos Bloğu’nun stratigrafik özellikleri ve paleocoğrafik yorumu; Orta Toroslar, Türkiye

Şenel, M.,

(410 KB)

Sultandağları’nın kuzey bölümünde yeni yaş bulguları; Deresinek formasyonunun tektono-stratigrafisine yeni bir yaklaşım

Uğuz, M.F., Erdoğan, K., Gürsu, S.,

(280 KB)

Elazığ kuzeyinde pirometazomatik oluşuklar ve ilişkili Fe-Ti cevherleşmeleri

Akgül, B., Şaşmaz, A.,

(2253 KB)

Ilgın-Sarayönü (Konya) güneyinde Bozdağlar masifinin yapısal özellikleri

Eren, Y.,

(3756 KB)

Hierapolis’teki arkeosismik hasarların değerlendirilmesi

Altunel, E., Barka, A.,

(1301 KB)

Arguvan (Malatya kuzeyi) yöresinde Üst Miyosen ve Pliyosen yaşlı volkaniklerin karşılaştırmalı jeokimyasal özellikleri

Alpaslan, M., Terzioğlu, N.,

(342 KB)

Haliç (İstanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası

Şamlı, A.C.,

(4079 KB)

Sirelina orduensis Meriç ve İnan (1996)’in Ilgaz (Çankırı) yöresindeki varlığı hakkında

İnan, N., Akyazı, M., Özgen, N.,

(2344 KB)

Pontid tipi masif sülfitlerde hedef saptaması için jeokimyasal yöntemler: Harşit-Köprübaşı (Tirebolu-Giresun) cevherleşmesinden bir örnek

Köprübaşı, N.,

(302 KB)

Sivas havzası batı sınırının (Ağcakışla) stratigrafik özellikleri

Kavak, K.Ş., İnan, S.,

(370 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için