TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 42/2   -   Yıl: 1999 AĞUSTOS Cilt 42 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Orbitoides Gruenbachensis Papp`ın Morfolojik Özellikleri ve Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusundaki Paleocoğrafîk Yayılımı

Ibrahim Engin Meriç Muhittin Gormüş

Şereflikoçhisar Maastrihtiyen`nde Yeni Bir Orbitoidal Foraminifer Cinsi

Ibrahim Engin Meriç Nurdan Inan Turan

Çolaklı (Harput-Elazığ) Damar Tipi Pb-Zn Cevherleşmelerinin Jeolojisi

Ahmet Şaşmaz Ahmet Sağıroğlu

Diyarbakır Akiferlerinin Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kirlenebilirliği

Gültekin Tarcan Şevki Filiz Ünsal Gemici Ubeyd Sezer

İzmir Yöresinde Andezitlerin Bozunma Ürünü Killerin Oluşum Şekilleri ve Mühendislik Özellikleri

Mehmet Yalçın Koca

Isparta Güneyinde Yer Alan Miyosen Yaşlı Yazır Kireçtaşlarının Organik Jeokimyasal Özellikleri

Mehmet Altunsoy

Doğu Pontidler`de Uyumlu Bentik K/T Geçişi: Tonya Formasyonunun (GB Trabzon) Şahinkaya Üyesi

Nurdan Inan Turan Selim Inan Iskender Kurt

The Bolkar Mountains (Central Taurides, Turkey): a Neogene extensional thermal uplift

Damien Dhont Jean Chorowıcz Tekin Yürür

Konya`nın (Türkiye) Batı-Güneybatısmda Volkanik Emanasyonlarm Etkisi ile Minomit ve Alunit Oluşumları

Muazzez Çelik Karakaya

Söke Çevresi (Aydın) Geç Erken Miyosen ve Kuvaterner Yaşlı Küçük Memelileri: Ön Sonuçlar

Engin Ünay Fikret Goktaş

Başnayayla (Yozgat) Molibden-Bakır Cevherleşmesi

Ercan Kuşcu Yurdal Genç
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası