TMMOB Odalar 25 Mart 2019, Pazartesi

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1/1225 Esas numarası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon gündemindeki “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanunu Tasarısı” üzerine Odamızın görüş ve önerileri TBMM, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü gibi ilgili tüm kurumlara gönderilmiştir.

“DEPREM BAKIMINDAN YAPI YASAKLI ALANLARDAKİ YERLEŞİMLERİN GÜVENİLİR ALANLARA NAKLİNE DAİR KANUN TASARISI” ÜZERİNE ODAMIZIN GÖRÜŞLERİ BAŞBAKANLIK, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI, AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DEPREM KONSEYİ VE TBMM BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ..

JEOTEKNİK KAVRAMININ KULLANIMI VE BU HİZMETLERDEKİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNİN YERİNE İLİŞKİN UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN TARTIŞMALAR ÜZERİNE BAŞTA TÜRK DİL KURUMU VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU OLMAK ÜZERE İLGİLİ KURUMLARA ODAMIZIN YAKLAŞIMI 23.05.2006 TARİHİNDE GÖNDERİLDİ..

Başbakanlık Devlet planlama Teşkilatı tarafından 18-19 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yapılan "9. Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu" toplantısında sunulan Odamız görüşü

Petrol Kanunu Tasarısı ile: Kamu yararından vazgeçiliyor!