TMMOB Odalar 22 Mart 2019, Cuma

Asbest Raporu, TMMOB JMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel ÖRGÜN TUTAY tarafından hazırlanarak TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu`na sunulmuştur.

Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 08.01.2018
Güncellenme Zamanı: 29.01.2018 10:22:28

16.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” uyarınca riskli yapılar ve 03.05.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca yenilenmesi planlanan mevcut yapıların, yıkımı ve yeniden inşası yapılmaktadır. Ancak; İlgili kanunlar kapsamında gerçekleştirilen bu kentsel dönüşüm ve bireysel yenileme faaliyetleri, hızlı bir yıkımı ve neticesinde oluşacak tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. 
Binaların yapımında kullanılan bir takım malzemelerden dolayı, inşaat ve yıkıntı atıkları; asbest, boya, floresan, civa, asit ve benzeri tehlikeli atıkları muhteva etmektedir. Bu atıkların kontrollü ayrışımının, uzaklaştırılmasının ve bertarafının sağlanmaması ciddi sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Örneğin; tavan kaplamaları, yalıtım malzemeleri, çatı kaplama malzemeleri, zemin döşemeleri, duvar kaplamaları asbest içermektedir. Asbest Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının her yıl dünyada kanser yapıcı maddeleri düzenli olarak belirlediği listede "kesin kanserojen" tanımlanması ile 1. grupta sınıflandırılmıştır. 
Bütün bu etkilerinden dolayı, asbest, civa, asit vb. tehlikeli maddelerin, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne göre kontrollü olarak ortamdan uzaklaştırılması yasal zorunluluk haline getirilmiştir. 
Bu bilgiler ışığında Asbest Sökümü ile ilgili meclise verilen soru önergelerine yönelik TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından Şubemizden istenen Asbest Raporu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yüksel ÖRGÜN tarafından hazırlanarak TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu`na sunulmuştur 

TMMOB İstanbul İKK tarafından; Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bileşenleriyle oluşturulan Asbest Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve 7 bölümden oluşan "İstanbul Asbest Raporu" 8 Ocak 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Rapor; Asbest Grubu Minerallerin Oluşumu ve Lif  Morfolojisi,Asbest Liflerinin Kristal Yapısı, Asbestos Liflerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kullanımı Alanı, Asbest ve Sağlık, Ülkemizde Asbest ve Asbest Maruziyeti, Asbest ve Mevzuat, Kentsel Dönüşüm ve Asbest ana başlıkları altında asbesti, etkilerini ve kullanım alanlarını incelemektedir. Ayrıca raporda TMMOB İstanbul İKK tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen, ancak Bakanlık tarafından yanıt verilmeyen soru önergesi ek olarak yer almaktadır.

İçindekiler

Giriş 6

  1. Asbest Grubu Minerallerin Oluşumu ve Lif Morfolojisi 8

1.1. Krizotil Asbest 8

1.2. Amfi bol Asbestler 9

  1. Asbest Lifl erinin Kristal Yapısı 10
  2. Asbestos Lifl erinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 13

3.1. Fiziko-kimyasal özellikler 13

3.2. Gerilme direnci 14

3.3. Sulu Ortamda Asbest Lifl erinin Davranışı 14

3.4. Elektrik Direnci ve Manyetik Özelliği 14

  1. Kullanımı Alanı 15

4.1. Yapımında Asbest kullanan bazı malzemeler 16

  1. Asbest ve Sağlık 18
  2. Ülkemizde Asbest ve Asbest Maruziyeti 21

6.1. Ülkemizde kırsal bölgelerde asbest maruziyeti 21

  1. Asbest ve Mevzuat 24 8. Kentsel Dönüşüm ve Asbest 26

SONUÇ 26 TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Tarafından Hazırlanan, Yanıt Verilmeyen Soru Önergesi 30

 TMMOB JMO İstanbul Şubesi

  TMMOB İstanbul Asbest Raporu için tıklayınız...