TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TRAKYA HAVZASI’NDA (KB TÜRKİYE) EOSEN/ OLİGOSEN (E/O) YOK OLUŞ SINIRI CİVARLARINDA GEÇ PRİABONİYEN İRİ BENTİK FORAMİNİFERLER TOPLULUĞU (İBF) VE STRATİGRAFİK ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler İri bentik foraminifer (İBF), Priaboniyen, SBZ 20, Trakya Havzası, morfometri, Larger benthic foraminifera (LBF), Priabonian, SBZ 20, Thrace Basin, morphometry

Yazar
Ali Osman Yücel
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası