21 Ağustos 2017, Pazartesi

TÜRKİYE`DE KROM MADENCİLİĞİNİN SORUNLARI

Türkiye Jeoloji Kurumu - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ODA YAYINI

Yerbilimlerinde Panel dizisinin bu kitapçığı ‘‘Türkiye`de Krom Madenciliğinin Sorunları‘‘ konusunu kapsamaktadır. Bu panel 10 Mart 1981 tarihinde Türkiye Jeoloji Kurumunun 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı sırasında Ankara‘da yapılmıştır.

TÜRKİYE`DE KROM MADENCİLİĞİNİN SORUNLARI kitapçığını okumak için tıklayınız. 

Sağlıklı bir toplumsal gelecek için planlı kentleşmenin önemi, 17 Ağustos Marmara Depremi ile kendini yıkıcı bir şekilde bir kez daha duyumsatmıştır. Bu kitap; kentleşme süreçlerinde, imar planlama çalışmaları öncesinde, yapılması gereken jeolojik-jeoteknik etütlerin yaşamsal önemini vurgulamak adına kaleme alınmıştır.

KENTLEŞME SÜRECİNDE YER SEÇİMİ VE DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞASINDA JEOTEKNİK ETÜTLERİN ÖNEMİ kitabını okumak için tıklayınız. 

Bugün dünya üzerindeki petrol ve doğalgaz üretiminin hemen hemen yarısı karbonat kayalarından elde edilmektedir. Bu yazıda, karbonat kayaların genel tanımlamaları ve fasiyes örneklerinden bahsedilmektedir.

KARBONAT KAYALARINDA FASİYES ÖRNEKLERİ VE PETROL ARAMALARINDAKİ ÖNEMİ kitapçığını okumak için tıklayınız. 

GÜNEYDOĞU ANADOLU OFİYOLİT KUŞAĞININ EVRİMİ

31. Türkiye Jeoloji Kurultayı Panel Kitapçığı
ODA YAYINI

Yerbilimlerinde Panel adıyla oluşturulan dizinin ilk kitabı, 22 Şubat 1977 tarihinde Ankara‘da yapılan Türkiye Jeoloji Kurumu 31. Bilimsel ve Teknik Kurultayı sırasında düzenlenen ‘‘Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağı‘nın Evrimi‘‘ konulu paneli kapsamaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU OFİYOLİT KUŞAĞININ EVRİMİ kitapçığını okumak için tıklayınız. 

GRANİT MAGMASININ YERLEŞME SORUNU

Yücel YILMAZ
ODA YAYINI

Bu yazıda, magmatik kökenli intrüzif granitlerin kabukta yükselmeye başlamalarını izleyen evrelerde yerleşmeleriyle ilişkili sorunlara değinilecek, yerleşmeyi olanaklı kılan başlıca mekanizmalar üzerine kısa bir özet sunulacaktır.

GRANİT MAGMASININ YERLEŞME SORUNU kitapçığını okumak için tıklayınız. 

DOĞAL ANITLAR

31. Türkiye Jeoloji Kurultayı Panel Kitapçığı
ODA YAYINI

Yerbilimlerinde Panel dizisinin ikinci kitapcığı ‘‘Doğal Anıtlar‘‘ konusunu kapsamaktadır. Bu panel 23 Şubat 1977 tarihinde Türkiye Jeoloji Kurumu 31. Bilimsel ve Teknik Kurultayı sırasında Ankara‘da yapılmıştır.

DOĞAL ANITLAR kitapçığını okumak için tıklayınız. 

ÇOK EVRELİ METAMORFİZMA

Remzi AKKÖK
ODA YAYINI

Bu yazıda, bölgesel metamorfizmanın etkisinde kalmış bir alanda metamorfizma evrelerinin kristallenme ve deformasyonunun kronolojik ilişkisi ortaya konularak saptanması üzerinde durulmuştur.

ÇOK EVRELİ METAMORFİZMA kitapçığını okumak için tıklayınız. 

AYRIŞMA VE AYRIŞMA SINIFLAMALARI

T. Yalçın İRFAN
ODA YAYINI

Bu yazıda, granitler ve benzeri kayaçların ayrışmasında etkili olan süreçlerin bir özeti verilmiş ve bu süreçlerin mühendislik açısından önemli sonuçları incelenmiştir.

 

AYRIŞMA VE AYRIŞMA SINIFLAMALARI kitapçığını okumak için tıklayınız.

Bu yazıda, Atlantik tip kıta kenarı ile Pasifik tip kıta kenarının ana karakterleri özetlenerek Atlantik tip bir kıta kenarının Pasifik tip bir kıta kenarına geçişi konusunda günümüzde benimsenen görüşler anlatılacaktır.

ATLANTİK TİP BİR KITA KENARININ PASİFİK TİP BİR KITA KENARINA DÖNÜŞÜMÜNE TÜRKİYE`DEN ÖRNEKLER kitapçığını okumak için tıklayınız. 

ANKARA-ELMADAĞ-IRMAK-KALECİK DOLAYININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ TEKNİK GEZİ KİTABI

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Teknik Gezi Kitabı
ODA YAYINI

Bu kitapta, Ankara-Elmadağ-Irmak-Kalecik bölgesinde yüzeylenen Alt Triyas-Kuvaterner yaşlı ve ilk Bailey ve Mc Callien tarafından ‘‘Ankara Melanjı‘‘ olarak adlandırılan formasyonun temel jeolojisini içeren birimlerin stratigrafisi, kaya türü özellikleri ve bu birimlerin birbiriyle olan ilişkileri anlatılacaktır.

ANKARA-ELMADAĞ-IRMAK-KALECİK DOLAYININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ TEKNİK GEZİ KİTABI‘nı okumak için tıklayınız. 

EK-1 

EK-2