13 Aralık 2017, Çarşamba

11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

ANTALYA ŞUBE ÇALIŞMA PROGRAMI


ŞUBE YÖNETİM KURULU İÇERİĞİ

01.03.2016

TMMOB  JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

ANTALYA ŞUBESİ

11. DÖNEM (2016-2017) ÇALIŞMA PROGRAMI

 

 

ÇALIŞMA ANLAYIŞI – İLKELER

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi  Genel Kurulu 20-21 Şubat 2016 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul sonucu yenilenen Yönetim Kurulu, çalışmalarımızda kamu yararı, mesleki ve bilimsel ilkeler gözetilerek üyelerimizin çıkarları doğrultusunda demokratik ilkeli bir kitle örgütü olarak programımızda belirtilen tüm hedefleri örgütümüzün tüm birimleriyle yürütmeyi temel almıştır.

Oda çalışmalarımızın temelini meslek ve üyelerimizin sorunlarının ilke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel düşüncesiyle emekten ve demokrasiden yana gayretlerimizle yürütülecektir.

Ülkemizin enerji üretiminde temiz, dışa bağımlı olmadan, ülke kaynaklarını değerlendirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, planlı bir şekilde değerlendirilmesi birincil koşulumuzdur.

Üyelerimizin çalışmalarında toplumun can ve mal güvenliğine sebep olacak çalışmalarının olmaması için, mesleki bilgi birimlerini artıracak teknik bilgilerini üst düzeye çıkarmak, gerekli eğitim, denetim ve her türlü desteğin sağlanması için kurs, seminer, sempozyum gibi çalışmaların yapılması önceliğimizdir.

Üye örgüt ilişkilerinin en üst düzeye çıkarmak için gerek şube gerekse il temsilciliklerimizdeki üyelerimizle düzenli olarak toplantılar yapılmasına gayret gösterilecektir.

Odamız ile kamu ve diğer ( Üniversiteler , Belediyeler vd) kurumlarda çalışan üyelerimizin,  meslektaşlarımızın  yoğun olarak çalıştığı işyerlerinde iletişimi sağlamak için işyeri temsilciliklerini oluşturulmasına gayret edilecektir.

 

 

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Çalışma dönemi içinde en önemli ve öncelikli konularımızdan biri ve  örgütlenme çabamızı en üst seviyeye çıkarmaktır.

Odamız  örgütlenmesinin  temel  ögesi olarak  üyelerimiz olduğu  göz önüne bulundurularak tüm üyelerle birebir görüşülerek sorunları ve düşüncelerini almak ve üye olmayan meslektaşlarımızın da Oda üyeliğine kazandırılması temel hedeflerimizden biri olacaktır.  

Bayan meslektaşlarımız ve yeni mesleğe dahil olmuş tüm gençlerimizle oda süreçlerine katılımını sağlamak yine  hedeflerimizden bir diğeridir.

 

 

ÜYE İLİŞKİLERİ

Oda Yönetimimizin temel görevlerinden biri de, üyeler ve Oda arasında sürekli ve kesintisiz bir bağ oluşturmaktır. Üyeler ile sürekli iletişim sağlamak için Oda faaliyetleri  ve mesleğimizi ilgilendiren konularda SMS, E-mail vd yollarla bilgilendirme ve paylaşım sağlanacak, katkı ve katılım artırılacak yöntemler geliştirilecektir.

 

 

İL TEMSİLCİLİKLERİ

Temsilciliklerimizin şubelerimizle ilişkilerinde azami itina gösterilecek, toplumsal ve mesleki faaliyetlerine azami katkı sağlanacaktır.

Fiziki ve örgütsel ihtiyaçlarını karşılamak, hareketliliği arttırmak için, üç kişiden oluşan temsilcilik üye sayısını beş kişiye çıkarmak önceliğimiz olmuştur.

 

İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ

Kamu kurumları, üniversiteler ve diğer kurumlarda çalışan üyelerimiz ve meslektaşlarımızın , Oda ile ilişkilerini güçlendirmek için özel itina gösterilecek ve kapsamlı bir çalışma yürütürek, işyerlerine işyeri temsilcileri ve Serbest Jeoloji Mühendis Büroları temsilcileri atanacaktır.

Oda ile üyeler arasında değerli ilişkileri arttırmak için , işyeri temsilcileri ve üyelerle birlikte toplantılar düzenlenecektir.

 

 

EMEKLİ ÜYELER 

Emekli olmuş üyelerimizin Oda çalışmalarından kopmalarını önleyecek yöntemler ve birlikteliklerini sağlamak için , deneyimlerini genç meslektaşlarımıza aktarmalarını sağlamaya gerekli girişimleri sürdüreceğiz.

 

 

JEOGENÇ

Geleceğimizin sağlam, bilgili, sistemli, bilgi birikimli kadroları olarak gördüğümüz gençlerimizi destek olmak öncelikli hedeflerimizden biri olarak görmekteyiz. Bunun içinde gençlerimize her konuda olanaklarımız doğrultusunda destek olmaya devam edeceğiz.

 

 

TESCİLLİ BÜROLAR

Şubemiz sınırlarında 78 adet tescilli büro bulunmaktadır. Mesleğe yeni katılan üyelerimizin sayısı, kamu kurumlarındaki personel politikaları ile birlikte, Antalya` nın konumu nedeniyle bu sayının artacağı kaçınılmazdır.

Mesleki hizmet alanlarımızı tanımlamak, bürolarla serbest çalışan  meslektaşlarımızın haklarını korumak, güvence altına almak, mesleki uygulamalarda kamu yararını gözetilmesi, meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesi, teknik ve bilimsel çalışmaların arttırılması, mesleki dayanışma için SMM Yönetmeliği sorunlarının aşılması konusunda tam bir çözüm üretilmemiştir. Bu tür sorunların aşılmasında Mühendislik disiplinlerinin, hangi konuda görevli oldukları, görev alanlarının nerede başlayıp nerede bittiği yasa yapıcılar tarafından sınırlar çizilmediği için bir çok meslek sahibi başka mesleklerde çatışmaktadır.

Bu nedenle meslek disiplinlerinin görev tanımları, görev alanları kısa sürede belirtilmesi, yasal olarak dileğimizdir.

 

 

DANIŞMA KURULU VE KOMİSYONLAR

Danışma Kurulları Yönetmelik gereği danışma niteliğinde bir organ da olsa, yönetimimiz çalışmalar sonucunda oluşturulacak kararların son kararlar olmasına dikkat edilecektir. Bu doğrultuda İmar-Zemin Etüt, Mühendislik Jeolojisi, Su Yönetimi ve Hidrojeoloji, Bilim ve Teknik, Laboratuar, Maden, Jeotermal Kaynaklar Mineralli Sular ve  Tıbbi Jeoloji, Çevre, Sondaj,Kadın, Doğal Kaynaklar ve Afetler, Sosyal Etkinlik Komisyonları kurularak üyeleri atanmıştır.

Konuların önemine ve acil oluşumuna göre, danışma kurulları daha sık ve geniş katılımlı olmasına çalışılacaktır.

 

 

BASIN  YAYIN VE HALKLAR İLİŞKİLER

Mesleğimiz tanımı ve tüm çalışmalarımızın kamuoyuna ve meslektaşlarımıza aktarılması için gerekli  basın açıklamaları ve basın toplantıları düzenlenecektir.

 

 

BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER

Bölgemiz, kentleşme yönünden oldukça hızlı gelişen bir ilimizdir. Bu nedenle 2017 yılında şubemizce Mühendislik Jeolojisi, YAS, CBS ve diğer mesleki konularla ilgili  çalıştay, konferans gibi etkinliklerin yapılmasını istiyoruz. Diğer taraftan şube sınırları içinde yapılacak konferans, sempozyum, panel gibi etkinliklerde de bulunmak ve odamızı bu ortamlarda temsil etmeye gayret edeceğiz.

 

 

EĞİTİM

Güncel, mesleki, toplumsal, ekonomik, sosyal sorunlara yönelik olarak söyleşi toplantılar ve eğitim çalışmaları yapılması düşüncemizdir.

Toplumsal ekonomik ve sosyal gelişmeye bağlı olarak yaşamla ilgili tercihler zamanla değişmektedir. Her türlü zeminde, jeolojik sınırlama olmaksızın imara açılma ve yapılaşma isteği, jeolojik ve jeoteknik konuları gündeme getirmektedir. O nedenle eğitim programının ilki bu konuda olacaktır. 

 

KÜTÜPHANE

Odamıza çeşitli yerlerden gelen kitaplar ve dergiler, ne yazık ki istenen kullanımına tam olarak açılamamaktadır. Bunun nedeni, mekanımızın çok dar olmasıdır. Mekan genişletme çabalarımız bulunmaktadır. Başarırsak Odamızı daha etkin ve daha kullanışlı hale getirme çabası içindeyiz.

 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

Kent gündeminin yoğun olduğu ve çabuk değiştiği bölgemizde Şubemizin de içinde olması gereken konularda hukuki süreçler yaşanmaktadır.Konusuna göre ya  Genel Merkezimizden katkı istenmekte yada Eşgüdüm Kurulu bünyesinde müdahil olunmaktadır.Bundan böyle toplum çıkarı ve Kamu yararına olmayan olaylara; karşı duruşumuz devam edecektir.

 

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Üyelerimiz arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak için, spor turnuvaları, teknik geziler, söyleşi günleri yapmayı düşünmekteyiz.

 

 

HİZMET BİNASI

Ne yazık ki hizmet binamızın küçüklüğü  sosyal ve kültürel etkinliklerimizi  arttırmayı engellemektedir. Günlük çalışmalarımızı yapmakta  zorlanmakta ve arşiv oluşturmakta zorlanmakta ve yapamaktayız.

 

TMMOB ve DİĞER ODALARLA İLİŞKİLER

TMMOB kararları gereğince Odalar arasında ortak mesleki uygulama süreç kapsam ve sistematiğinin belirlenmesi ve bu ortak uygulamaların kapsamlı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda İl Koordinasyon Kurulu (İKK) , TMMOB ‘a bağlı Odalar, Sağlık Odaları, Baro ve ASMO  katılımıyla oluşturulan Eşgüdüm Kurulu` nda geçmişten gelen dayanışma çabamız devam etmektedir.

 

 

ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER

Üniversitelerimizle bilimsel ve teknik olarak ortak etkinlik düzenlemek, katkı ve katılım sağlamak öncelikli çabalarımızdan biri olacaktır.

 

 

SENDİKALAR ve DİĞER KİTLE ÖRGÜTLERİ İLE İLİŞKİLER

Üyelerimizin ağırlıklı olarak bulunduğu kamu çalışanları ile ilişkilerin sürdürülmesi, birlikte mücadele anlayışının devam ettirilmesi, dayanışmanın geliştirilmesi, kamu çalışanlarının grevli-toplu sözleşmeli sendikalı hak mücadelesine katkı ve ortak mücadele doğrultusunda örgütlü çaba zarf edilecektir.

Kamu yararı , emek ve toplumsal çıkar, barış ve demokrasi temelinde diğer demokratik kitle örgütleriyle ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çabalar bu dönemde de sürdürülmeye devam edilecektir.

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU