20 Nisan 2018, Cuma

25. DÖNEM GENEL KURULU

(02.04.2016 - 00.00.0000)

Kararlar
Kararlar

Karar No

1

2016-2018 döneminde katılımcı bir anlayışla önümüzdeki 10 yıllık süreçte odanın çalışmalarına ve hedeflerinin planlanmasına ışık tutmak amacıyla "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Strateji ve Eylem Planın"ın hazırlanması yönünde bir çalışmanın yapılması ve bu çalışma için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

2

Kentleşme, planlama, imar çalışmalarına veri teşkil eden ve üyelerimiz arasında tartışma konusu olan "Yerleşim Alanlarında Aktif Fay Zonlarının Belirlenmesi ve Haritalanmasına  İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve El Kitabının Hazırlanması" konusunda önümüzdeki dönem çalışma yürütmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

3

Kapadokya Jeopark Alanı veya Karapınar Jeolopark Alanı" ve Munzur Vadisi Jeopark Alanı"na ilişkin çalışmaların yürütülerek ön raporların hazırlanması ve oda olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na başvurusunun yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

4

Toplumun veya jeoloji mühendisliği camiasının jeoloji mühendisi eğitiminden beklentileri, gelişen dünya örnekleri de baz alınarak önümüzdeki yıllarda jeoloji mühendisliği eğitiminin gelişim ve evrilme süreçleri ile arzu ettiğimiz ve gelecekte ulaşmak istediğimiz jeoloji mühendisliği eğitimine varabilmek için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin olarak "Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin Geleceği" adı altında bir çalışmanın yapılarak,  raporunun hazırlanması ve tüm kamuoyu ile paylaşılmasının dönem içinde gerçekleştirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

5

Avrupa Birliği Mekânsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE) Direktifleri çerçevesinde ülkemizde bazı kişi,  kurum, kuruluş ve üniversitelerimiz tarafından üretilen jeoloji veya jeoloji çalışmalarını da içeren  bazı veri üretim ve tanımlama dokümanlarının uluslararası norm ve standartlar (İNSPİRE) ile uyumlu olmadıkları bilinmektedir. Bu kapsamda; Türkiye`de jeoloji veya jeoloji çalışmalarını da içeren  veri temalarına ilişkin ulusal standartların oluşturulması ve ülkemizde yetkili kurumlar tarafından üretilen jeoloji veri temasına ait verilerin uluslararası standartlara göre hazırlanmasını hedefleyen, bu hedeflerin yerine getirilebilmesi amacıyla, jeoloji verisini üreten ve kullanan tüm kurum, üniversite ve özel sektörü bir araya getirerek, konu ile ilgili farkındalığın yaratılması ve standartların yeniden kontrol edilerek "Ulusal Standartların" oluşturulması ve geliştirilmesi ile veri entegrasyonun da tartışılacağı bir çalışmanın yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

6

Jeoloji mühendisliği hizmetlerinin arazi,  büro ve laboratuvar ortamlarında yerine getirilmesi sırasında meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı "iş risklerinin"; uğranılan geçici veya sürekli hastalıkların belirlenmesine yönelik bir mevcut durum, gelecekte alınacak koruyucu önlemler ve meslektaşlarımızın hakları konularında bir çalışmanın yürütülerek, çalışma dönemi sonunda "Türkiye`de Jeoloji Mühendisliği Hizmetlerinde İş Riskleri ve Meslek Hastalıkları Raporu" hazırlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

7

Odamızın geleceği açısından önemli bir yere sahip JEOGENÇ örgütlenmesine yönelik olarak, çalışmaların daha sistematik hale getirilmesi ve JEOGENÇ örgütlülüğümüzün daha da aktif bir hale geçirilmesi amacıyla bu çalışma döneminde;

  • Yerel ve merkezi ölçekte gerçekleştirilecek toplantılarla JEOGENÇ örgütlülüğü için özel bir çalışma programının hazırlanması,
  • Çalışma programı kapsamında Oda içerisinde sistematik bir çalışmanın başlatılması,
  • Yapılan çalışmaların Oda web sayfası "JEOGENÇ" bölümü ile e-bülteni içinde  duyurulması,
  • Bölüm başkanlıkları ile işbirliği sağlanarak 3.ve/veya 4. Sınıf ders programlarında "mesleki mevzuat" gibi bir ders başlığı altında hem mesleki güncel mevzuatı hem de Odayı tanıtacak programlar oluşturulması oy birliği ile kabul edildi.

 

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

8

İstanbul Üniveristesi‘nden Prof. Dr. Enver Altınlı‘nın 1949-1979 yılları arasında her dönem başlangıncında "Saha Jeolojisi" dersini verirken ifade ettiği "Jeolog Mesleği Ahlak Yasası" ilkelerinin benimsenmesi ve Etik Kurul Yönetmeliği‘ne eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

9

Ankara merkezli şube açılması önerisi oda Ana Yönetmeliği‘nin 76. maddesine aykırı olması nedeniyle oylamaya sunulmamıştır.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

10

Meslek dışı alanlarda Genel Merkezin basın açıklaması yapmaması konusundaki öneri, oy çokluğuyla red edildi.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

11

Eşbaşkanlık sisteminin TMMOB ve Odalarda da uygulanması konusunda verilen önergenin yasal ve pratik olanağının bulunmadığı, TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmelik değişikliği gerektirdiği görüşüyle, TMMOB Genel Kurulu‘na taşınarak tartışılması konusu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

12

Odamız Ana Yönetmeliği dışında, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda veya mevcut yönetmeliklerde örgüt birimlerimizin görüş ve katkıları ile değişiklik veya redaksiyon yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

13

02/08/2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete‘de çıkan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının Ana Yönetmeliği‘nin aidat muafiyetini düzenleyen 116. Maddesin ( e) bedinden sonra gelmek üzere aşağıda belirtilen f, g ve h  bentlerinin ilave edilmesini  ve uygulamanın  genel kurul kararı ile birlikte yürürlüğe girmesi konusunda,

"f) Amansız hastalık veya ağır sağlık sorunları nedeniyle sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri kaydıyla uzun süre iş göremez durumunda bulunanlardan, rapor süresi boyunca,

ilave (f ) bendi oy çokluğu ile kabul edildi.

  "g) Jeoloji mühendisliği diplomasına gerek duyulmadan edinilen ve jeoloji mühendisi formasyonu kullanılmayan alanlarda çalışanlardan."

İlave (g) bendi ana yönetmelik değişikliği, 2/3 çoğunluk sağlamaması nedeniyle kabul edilmemiştir.

 " h) Jeoloji mühendisliği ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmayıp isteğe bağlı olarak sigortalı olanlardan"

ilave (h) bendinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

14

Oda Ana Yönetmeliğinin Oda organları başlıklı 13 üncü maddesinin   "oda yönetim, onur ve denetlenme kurullarından birinde üst üste 2 dönemden fazla görev alamaz" şeklindeki önerge oy çokluğu ile kabul edilmemiştir.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

15

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Üye Kayıt ve Kayıt Yenileme Yönetmeliği‘ne ilişkin değişiklik önerileri oy birliği ile kabul edildi.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

16

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Bilim, Jeoloji Araştırma/Makale ile Jeoloji Hizmet Ödülleri Yönetmeliği‘nde" değişiklik öngren  önerge ve ekleri konusununda komisyonda tespit edilen eksikliklerin üç ay içerisinde giderilerek yayınlanması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

17

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Basım, Yayın ve Dağıtım Yönetmeliğinde  değişiklik öngren  önerge ve ekleri konusununda komisyonda tespit edilen eksikliklerin altı ay içerisinde giderilerek yayınlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

18

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliği‘nde değişiklik öngören  önerge ve ekleri ile gerektiğinde sözkonusu yönetmelikte redaksiyon yapma ve yayınlama konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

19

Üye aidat borcu bulunan üyelerimizden bankalardan ödeme yapma seçeneği dışında alternatif ödeme şekillerinin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

20

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası üye aidatlarının 2016 yılı için 1 TL olması konusunda verilen önergenin oy çokluğu red edilmesine kararı verildi.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Karar No

21

26. Dönem Bütçe uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekilde uygulanması konusunda 4. madde oy çokluğu, diğer maddelerde ise oy birliği ile karar verildi.

"26 . GENEL KURUL BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

Odamızın 26. Döneminde uygulanmak üzere tahmini bütçe, bütçe uygulama esasları ve mali işleyişe ilişkin olarak;

1. Şubelerin ve Tüm örgütün 2016-2017 yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçelerinin Ek 1`de sunulduğu şekilde belirlenmesine, 

2. Oda kadrolarının aşağıdaki gibi belirlenmesine, ancak, Oda merkezi ile bütün örgüt birimlerinin aylık gelirlerinden ayrılan harcama bütçe durumuna göre personel azaltılması veya gereksinim halinde yeni kadro değişikliği ve istihdam konusunda Oda yönetim Kuruluna yetki verilmesine. 

• Oda Sekreteri: 1

• Oda Sekreter Yardımcısı: 3

• Oda Muhasebe ve Mali İşler Sekreteri: 1

• Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri: 1

• Oda Hukuk Danışmanı: 1

• Şube Sekreteri: 2

• Şube Geçici/Sözleşmeli Danışmanı: 1

• İdari büro/hizmetli/teknik görevlileri: 30

• Oda Muhasebe ve Mali İşler danışmanı: 1

3.  2016-2017 yılları için üye kayıt ve ödentilerinin aşağıda verildiği biçimde;

2016 yılı için

• Üye Aidatı: 12,0 TL

• Üye Kayıt:  20,0 TL

2017 yılı için

• Üye Aidatı: 12,0 TL

• Üye Kayıt:  20,0 TL

olarak belirlenmesine, borçsuz üye için Kimlik Yenileme ücretinin ve Öğrenci Kaydının ücretsiz olmasına, öğrenci üyelerden aidat alınmamasına, borçlu üyelerin kimlik yenileme taleplerinin borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri suretiyle karşılanmasına,

4. Merkez‘in şubelere yapması gereken Nakit aktarımların bu kapsamda mali işler yönetmeliğinde yapılan usul ve esaslar çerçevesinde, 2016 ve 2017 yılı için bir önceki aylık gelirlerinin %75‘i  oranında olmasına,

Ayrıca, 

5. Yabancı üye kayıt ve aidat miktarının TMMOB Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmasında, 

6. 2016-2017 yıllarını kapsayan çalışma dönemi için, SMMH Asgari ücretlerinin, Kurs ücretlerinin,  diğer hizmet bedellerinin ile belirlenmesinde,  

7. Oda/şube Sekreteri, hukuk danışmanı ve personel ücretlerinin belirlenmesinde ve sendikalı personel için Toplu sözleşme yapılmasına ve uygulanmasında,

8. Çalışma Döneminde Oda Yönetim Kurulu‘nun menkul ve gayrimenkul alım-satımı yapması, hizmet mekanı kiralanması veya gerektiğinde mevcut kiralık hizmet mekanlarından vazgeçilmesine,

9. JMO Asgari Ücret Tarife`sinin hazırlanması, bu kapsamda yer alan üyeye verilen belge ücretlerinin ve Büro tescil ve yenileme ücretlerinin,   şube görüşleri de dikkate alınarak belirlenmesinde 

10. Genel Kurul‘da kabul edilen Personel Kadro cetveline göre uygun istihdamı veya tensikatı gerçekleştirmeye, Odanın mali kaynaklarında her türlü nedenle ortaya çıkacak azalmayla ilgili olarak gerekli görmesi halinde gider azaltıcı dengeleyeci önlemlerin alınmasında 

11. 2016 ve 2017 Yılı Gelir-Gider Bütçesi için aktarma, artırma veya eksiltme yapılmasında 

Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

Diğer taraftan,

12. Genel Merkez kasasında günlük en fazla 8.000 TL., şubelerde 5.000 TL tutulmasına, fazla olan miktarın kendi banka hesaplarına yatırılmasına.

13. Şubelerin 10.000 TL ve üzerinde, temsilciliklerin 5.000 TL ve üzeri demirbaş alımı ve tek kalemde harcama miktarı için Oda yönetim Kurulu‘ndan yetki alınmasına, 

14. 2016-2017 Cari Yılı içinde tüm Oda birimlerinde banka hesabı açılması ve tek bankada (İŞBANK) VADESİZ HESAP ve POS hesapları kullanılmasına da devam edilmesine, Oda yönetim Kurulundan yetki alınmaksızın banka hesabı açılmamasına, Örgüt birimlerinin elektronik ortamdan ve banka hesaplarından elde ettikleri her türlü gelirin, şubelere belirlenen miktarda aktarılmak üzere Genel Merkez hesaplarında toplanmasına.

15. Yayın ve aidat ödemeleri dışında elden tahsilât uygulaması yapılmaması, tüm birimlerimizin oda gelirlerine ait tahsilâtlarının Odanın banka, POS makineleri veya elektronik ortam banka hesaplarına yatırılmasına,

16. Aylık Mizan Cetveli‘nin hazırlanması ve harcamaların  Mali İşler Yönetmeliğine uygun biçimde yapılmasına, İlgili ay içinde herhangi bir gelir-gider olmasa dahi mizanların AYLIK olarak düzenlenmesine,

17. Kira ödemelerinin bankadan yapılmasına,

18.Her türlü hizmet bürosu kiralama veya kira artışları için Genel Merkezden yetki alınmasına elektrik, su, telefon, doğal gaz abonelikleri mutlaka Oda adına yaptırılmasına, 

19.Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü işlemlerde Oda Genel Merkezi`nin 8450036092 Nolu vergi numarası kullanılmasına, 

20. Örgüt birimlerinde Çalıştırılacak personel için mutlaka Genel Merkez`den kadro talebinde bulunularak onay alınmasına, geçici veya belirli süreli hizmet alımı şeklinde dahi olsa Genel Merkezden izin alınmaksızın hiçbir şekilde eleman çalıştırılmamasına,  

21. Şube Saymanlarının yönetmelikte belirlenen ve Şubenin bulunduğu il merkezinin mali işleyişinden sorumlu olması, şube etki alanındaki İl Temsilciliklerinin düzenli ve zamanında mizan gönderilmesini sağlamak, gerekli mali kontrolleri yerinde ve evrak üzerinde yapmak gibi görevlerinin yanı sıra belirlenen oran ve miktardaki harcama miktarının şube il merkezi ve bağlı il temsilcilklerine aktarımı ile de yükümlü olmasına,

22. Oda etkinliklerinin (sempozyum, çalıştay, panel, kurs vb.) hazırlık aşamalarında, etkinliğin gelir-gider bütçelerinin önceden hazırlanarak ve gelir-gider dengesinin kurularak, Oda ve çalışma programı ilkelerine aykırı olmayacak şekilde katkı ve destek sağlanarak ek mali yükler getirmeyecek şekilde planlanmasına, bütçesi 10.000 TL yi aşan etkinlikler için Genel Merkez‘den yetki alınmasına ve örgüt birimlerinin etkinlilerinin Genel Merkezle koordineli olarak gerçekleştirilmesine, 

karar verilmiştir.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)

Delegeler
MERKEZ İSMAİL HAKKI KULAKSIZOĞLU MERKEZ HASAN ÖZASLAN
İSTANBUL OSMAN CANDEĞER GÜNEY MARMARA KEMAL GÖKÇAY YENİGÜN
TRABZON SEBAHATTİN GÜNER MERKEZ HAYDAR İLKER
MERKEZ AHMET MAHİR SERDAR ESKİŞEHİR YAŞAR KİBİCİ
MERKEZ ALİ KEMAL AKIN MERKEZ TANER ÜNLÜ
MERKEZ RAMAZAN KADİR DİRİK ANTALYA ALİ EKBER KUŞCU
MERKEZ MUSTAFA PEHLİVAN ANTALYA ÜNAL DOĞRU
TRABZON ERDEM NEJAT YAZICI MERKEZ ŞIH ALİ SAYIN
ESKİŞEHİR ŞENEL ALTUN MERKEZ REŞAT ULUSAY
MERKEZ TAYLAN EYYUBOĞLU İZMİR MURAT ALKAN
MERKEZ ERTUĞRUL TONGUÇ ANTALYA KUTLU TANER
MERKEZ ORHAN OZAN İSTANBUL AZİZ YAZAROĞLU
ANTALYA SAMİ YALÇINKAYA MERKEZ YAVUZ FARUK SÜTCÜ
TRABZON TUNCAY ÖZARMAN İSTANBUL ZEKERİYA RIFKI BİLGİN
MERKEZ ORHAN BÜLENT KİPER ESKİŞEHİR CAN AYDAY
İSTANBUL NECMEDDİN ESKİN MERKEZ BAYRAM SARIDAŞ
ADANA ZEYNEL ABİDİN DEMİREL MERKEZ AYHAN KÖSEBALABAN
MERKEZ YUNUS ÜYE GÜNEY MARMARA HAYRETTİN GENÇ
MERKEZ İBRAHİM AKKUŞ İZMİR ALİ ERGİN
MERKEZ İSMAİL HAKKI KILIÇ MERKEZ MUSTAFA REFİK ÜNLÜ
İSTANBUL MÜMÜN DÜVENCİ MERKEZ ŞÜKRÜ PEHLİVAN
MERKEZ AYTEKİN ZİHNİ MERKEZ SALİH GÜNAY
İZMİR ÖZCAN ORHUN İSTANBUL ERDİNÇ TOKATLI
İSTANBUL NUR YAŞAR MERKEZ HALİL TÜRKMEN
MERKEZ FEYYAZ KAPKAÇ MERKEZ NİHAT BOZDOĞAN
İSTANBUL YAVUZ TANRISEVER İSTANBUL ALİ NAİL DEMİRATA
MERKEZ AYDIN ÇELEBİ MERKEZ RAHMİ NARİN
MERKEZ ŞAHİN ŞEVKİ BAYRAKTAROĞLU MERKEZ HASAN KIRMIZITAŞ
MERKEZ FUAT ŞAROĞLU MERKEZ HALİL KESKİN
MERKEZ SELAHATDİN YILDIRIM ADANA AYKAN YILDIZ
MERKEZ TAHSİN ÖZYENER KUMKUMOĞLU İSTANBUL ŞERAFETTİN ÇENGEL
MERKEZ MEHMET ŞENER MERKEZ ADEM ULUŞAHİN
MERKEZ AHMET KARTALKANAT MERKEZ FARUK İLGÜN
ADANA İBRAHİM KOÇ MERKEZ RIZA TEKİN ARIKAL
İSTANBUL ERKAN KİRAZOĞLU MERKEZ KAMİL ŞENTÜRK
İZMİR HULUSİ SARIKAYA MERKEZ NUSRET GÜNGÖR
GÜNEY MARMARA HASAN ARISOY MERKEZ İBRAHİM ETEM ALTUN
İZMİR ALİ RIZA SARIYILDIZ İSTANBUL MEHMET KILIÇ
MERKEZ NECMETTİN GÜRSOY MERKEZ TEVFİK KEMAL TÜRELİ
MERKEZ KAZIM ALTAYLI İSTANBUL ALİ RAMAZAN ŞANTO
MERKEZ BEHİÇ ÇONGAR İZMİR ALİ ÇAKMAKOĞLU
MERKEZ SADULLAH ZAFER İSTANBUL MUSTAFA LEVENT ACET
İSTANBUL İBRAHİM ENGİN MERİÇ DİYARBAKIR ALİ CİHAT PARLAK
MERKEZ EMRULLAH KASIM MERKEZ İFAKAT NEJLA ŞAYLAN
MERKEZ ÖMER ERSİN GIRBALAR ANTALYA İHSAN TAŞKIN
MERKEZ MUHSİN ERDEMİRCİ MERKEZ KEMAL SULU
DENİZLİ AHMET DİVARCI İSTANBUL ŞÜKRÜ ERSOY
MERKEZ AYHAN YILMAZ MERKEZ HAKKI ATIL
İZMİR HALİL ERDAL TARI İZMİR GÜLTEKİN DİKİLİKAYA
MERKEZ OSMAN SUNGUR ECEMİŞ MERKEZ DÜNDAR ÇAĞLAN
MERKEZ TAHİR TANJU ÖKTEN MERKEZ MUSTAFA SELÇUK AKGÜL
KONYA AYTEKİN DİKEN MERKEZ CEMİLE MÜJGAN YILMAZ
İSTANBUL SERDAR SEÇKİN MERKEZ MEHMET KURUÇAY
MERKEZ BUKET YARARBAŞ ECEMİŞ DENİZLİ SUAT KIRMIZI
GÜNEY MARMARA YAŞAR FİDAN ANTALYA ALİ YALÇIN
ADANA RASİM CAN MERKEZ CUMHUR GAZİOĞLU
İZMİR BEKİR SITKI YILDIZ MERKEZ DİNÇER ÇAĞLAN
MERKEZ NESRİN ARSLAN İSTANBUL HÜSEYİN KARABULUT
İSTANBUL İBRAHİM FEDA ARAL İSTANBUL HADİYE İNCEOĞLU
MERKEZ HALİL AYDINCAK MERKEZ ÖZKAN CORUK
MERKEZ HİŞAM ALACAHAN ADANA MEHMET TATAR
MERKEZ İSMET CENGİZ MERKEZ HACI KARAKUŞ
MERKEZ FATİH HÜRGÜN KUŞÇU ADANA MUSTAFA KEMAL MENGELOĞLU
MERKEZ HÜSEYİN TEVHİT ARICAN MERKEZ YILDIZ ERBİZ
İSTANBUL MUHTEREM DEMİROĞLU MERKEZ HALİL İBRAHİM YİĞİT
MERKEZ ŞABAN KOÇ DENİZLİ ERGUN ÇOR
İZMİR TUNCAY TİMARCI DENİZLİ İBRAHİM YAVUZER
ANTALYA MAHMUT MUTLUTÜRK ADANA MUSTAFA ERYILMAZ
MERKEZ ERÇİN TÜRKEL İSTANBUL NURHAN ERSİN
TRABZON OSMAN ÇINAR İSTANBUL HÜSEYİN ÖZTÜRK
İZMİR RAMAZAN KARTAL MERKEZ İSKENDER BEDRİ ÖZGÜR
İZMİR SELAMİ EREN MERKEZ AHMET TUKAÇ
İZMİR MAHMUT DEMİRHAN İZMİR LÜTFULLAH KANTAR
MERKEZ ORHAN ÖZTEKİN İSTANBUL HAŞİM SIĞINÇ
MERKEZ OĞUZ DEMİRKIRAN MERKEZ SUAT ORUÇ
MERKEZ ÖZCAN DUMANLILAR İSTANBUL CEM KAYA
MERKEZ ALİ BURAK YENER MERKEZ CİHAT AVŞAR
MERKEZ HATİCE GENÇ ESKİŞEHİR HÜSEYİN SARIKAYA
GÜNEY MARMARA ENGİN ER GÜNEY MARMARA HASAN KOYUNLULAR
İZMİR ERTAN KAZANASMAZ İSTANBUL MUSTAFA AKSAK
DENİZLİ RECEP DEMİRCİ İZMİR MUSTAFA YAVAŞ
MERKEZ RIZA SOYPAK MERKEZ MURAT NURLU
İSTANBUL ABDULLAH GORAL MERKEZ BÜLENT ÖZMEN
İZMİR YÜKSEL ATEŞLİ MERKEZ YÜKSEL METİN
MERKEZ ALİ KAYABAŞI TRABZON SÜLEYMAN BAYDAR
MERKEZ RIZA GÜMÜŞBOĞA MERKEZ HASAN ALİ BAYRAK
SİVAS KADRİ GÖKALP MERKEZ AYDIN BÜLENT BAŞ
MERKEZ HESNA SOYLU MERKEZ ÇETİN KURTOĞLU
İZMİR YÜCEL BOZKURT İZMİR FİKRİ METLİ
İZMİR ÇOŞKUN ÇATALKAYA İSTANBUL DENİZCAN ERDOĞAN
ADANA ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ MERKEZ HARUN ÖZTAŞKIN
İSTANBUL YÜKSEL ÖRGÜN TUTAY TRABZON İBRAHİM HAKKI KATIRCIOĞLU
MERKEZ OSMAN YÜCEL ŞAHİN MERKEZ ALİ EKBER AKÇAY
MERKEZ ORHAN KIZILTEPE ESKİŞEHİR YUSUF ULUTÜRK
MERKEZ ERCAN BAYRAK MERKEZ SAMİ ERCAN
DENİZLİ MEHMET ULUTAŞ ADANA OSMAN PARLAK
MERKEZ HATİCE ERBAY MERKEZ DERYA İLKER
TRABZON DENİZ GÖÇ ANTALYA SÜLEYMAN TEKELİ
İSTANBUL GONCAGÜL ÖZTÜRK İSTANBUL REMZİ AKKÖK
MERKEZ MUSTAFA YAĞMUR ADANA MUSTAFA AKYILDIZ
İSTANBUL TARIK TALAY TRABZON TURGUT ÇOLAK
MERKEZ HÜSEYİN ALAN MERKEZ BAHATTİN MURAT DEMİR
MERKEZ MUSTAFA AKTAN MERKEZ HANİFE AYLA ÇELENK
MERKEZ DURSUN MALİK BAKIR İZMİR MUSTAFA GÜNAY
ADANA EDİP GEDİK MERKEZ ALİYE YILMAZ
MERKEZ LEVENT KARADENİZLİ MERKEZ ALİ SERİNDAĞ
ADANA KAZİM ÖNER TRABZON BAKİ YALÇIN
SİVAS KENAN YUSUF GÖKKAYA MERKEZ CEVDET ÇAKIR
MERKEZ VEDAT TURUL MERKEZ MÜRSEL DEMİRBAŞ
ANTALYA ÜRGÜBLÜ ATALAY GÜNEY MARMARA İSA CAN
MERKEZ DOĞAN YURTSEVEN DİYARBAKIR YAKUP ALTAN ÖZTÜRK
ANTALYA KAZIM GÜNEYLİOĞLU KONYA KEMAL OLGUN
DİYARBAKIR MAHMUT HATİPOĞLU MERKEZ BÜLENT ÜZELTÜRK
İZMİR HÜSNÜ OĞUZ ÖNEY DİYARBAKIR ALİ DOĞANOĞLU
İZMİR KORAY ÇETİN ÖNALAN İSTANBUL SABAH YILMAZ ŞAHİN
ADANA İSMAİL AKÇA İZMİR HAKKI BATUR DEMİRAY
ADANA ŞENOL ŞAHİN TRABZON YEKTA YÜKSEL
ANTALYA ALİ KELEŞ MERKEZ ÜMİT UZUNHASANOĞLU
SAMSUN KASIM ÇAĞLAYAN DEMİREZEN İSTANBUL NEŞE DEĞİRMENCİ
ADANA MÜRSEL ÜNAL ADANA NEVZAT BÖKE
ADANA MURAT UÇAR İZMİR ALİM MURATHAN
İZMİR SÜEDA DEMİRAY MERKEZ ASLIHAN AKKOYUNLU
İSTANBUL MEVHİBE NALAN AZİZOĞLU TANTUR KONYA FETULLAH ARIK
TRABZON DERYA TUĞLU İZMİR ŞAMİL YALÇIN
DİYARBAKIR MAHSUM ELMA İZMİR ERSİN ELBAY
İSTANBUL CAN AKIN İSTANBUL EROL SARI
MERKEZ KORAY ABDULLAH TÖRK İZMİR AFET TUNCAY
MERKEZ MUTLU GÜRLER DENİZLİ FERHAT TAŞCI
MERKEZ NAMIK KEMAL DURDU İSTANBUL SERVER SAMİ FEYZİ ARBATLI
MERKEZ MEHMET ALİ AKYOL MERKEZ KASIM ATASOY
ADANA TOLGA ÇAN MERKEZ MEHMET EKMEKÇİ
MERKEZ YÜKSEL CANKURTARAN MERKEZ ÖNER ÖZDEMİR
ESKİŞEHİR ENGİN CAN MERKEZ ERTAN ER
SAMSUN AHMET ÇATAL KONYA TAYFUN AYDIN
MERKEZ AYLA KIZILTUĞ MERKEZ ÜMİT SÜMER
MERKEZ MUSTAFA KEMAL TÜFEKCİ DİYARBAKIR FAHRETTİN ÇAĞDAŞ
MERKEZ NAZİFE DİKENOĞLU MERKEZ ERDİN BOZKURT
GÜNEY MARMARA TUNCER ÇİLTAŞ ANTALYA ALİ AKYÜREK
ADANA İSMAİL ERGAN MERKEZ AYHAN IŞIK
İZMİR MEHMET ALİ YAVUZ MERKEZ MUSTAFA AKYÜZ
ADANA HAKKI BÜYÜKMERTOĞLU MERKEZ MEDET TARLACIK
DENİZLİ BÜLENT GÜNGÖR ADANA MUSTAFA KAFADAR
GÜNEY MARMARA ADNAN KANBUROĞLU MERKEZ OSMAN BORA GÜRÇAY
İSTANBUL ZEKİ YILMAZ TRABZON SEMİH PEKER
İSTANBUL NEVİN GÜNER ESKİŞEHİR METİN BAĞCI
DENİZLİ HAKAN ŞEKERCİ ANTALYA İSMAİL ÇİFTCİ
İSTANBUL MÜJGAN YAĞCI İSTANBUL İSMAİL ERCÜMENT İMMET
İZMİR REMZİ TURAN SAMSUN ORHAN PATKAVAK
KONYA ALTAN ÖZCAN SAMSUN YALÇIN EĞEMEN
MERKEZ MURAT ATEŞOĞULLARI DİYARBAKIR DİCLE BARÇ
MERKEZ YUSUF AKÇAY KONYA TANZER PİRPİR
MERKEZ BORA DURMUŞ İSTANBUL NEJAT GÜVEN
İSTANBUL ADEM TIRPANCI MERKEZ MUHSİN KARAGÜZEL
MERKEZ ERGÜN TUNCAY MERKEZ MUHİTTİN YIĞMATEPE
DİYARBAKIR MURAT ALTUN MERKEZ HASAN SARIKAYA
ADANA BURAK TURAN BENLİOĞLU İZMİR KUBİLAY OFLOZER
MERKEZ KARACA KARAKAŞ MERKEZ MEHMET BÜNYAN
MERKEZ DENİZ TİRİNGA İSTANBUL ŞAHİN TAYLAN
İSTANBUL FERİT KIRAĞASI MERKEZ NİYAZİ TEMİZKAN
DİYARBAKIR FARUK ATASOY MERKEZ ARZU ABDİ
SAMSUN GÜL YÜZÜNCÜ YILMAZ SİVAS ENDER YILDIZ
TRABZON REŞAT ÇALIŞKAN MERKEZ DERYA TEKKES
DİYARBAKIR SADETTİN ONUR MERKEZ ÖZCAN GEÇKİL
DİYARBAKIR MURAT HOCAOĞLU İSTANBUL BASRİ BAKANOĞLU
SİVAS ÖZGÜR DUMAN SAMSUN YAŞAR TOK
DİYARBAKIR MAZHAR ALTUNDERE DENİZLİ HALİL KARATAY
İSTANBUL ZEKİ TÜRKMEN MERKEZ BAKİ YILDIZ
GÜNEY MARMARA ÖMER GÜLENÇ KONYA FETHİ ÇORUK
İSTANBUL FETİ AHMET GÖKER DENİZLİ TAHSİN BAŞAR SAMANCI
İZMİR MEHMET ÇELİK MERKEZ İSMAİL KAYA
MERKEZ BÜLENT KALI MERKEZ SELİM ALANBAY
ADANA MELTEM AKDOĞAN İZMİR SERDAR MAYDA
MERKEZ ŞEYHMUS UNAY TRABZON AYKUT TANZER YERGÜN
ESKİŞEHİR EMRE AYTUĞ ÖZSOY ADANA ALİ EKBER ARSLAN
ADANA MEHMET GELGEÇ MERKEZ NAİL YILDIRIM
İZMİR ŞADİYE IŞIN VAROL ADANA SABAHADDİN ODUNCU
ADANA HASAN YILDIZ MERKEZ METİN BEYAZPİRİNÇ
İZMİR AZMİ PEKER SİVAS ZEKİ HARAL
TRABZON AYKUT AKGÜN ADANA HANDE NAZLICAN
İSTANBUL AYTAÇ ZİLEK ANTALYA SERHAT DEMER
GÜNEY MARMARA SONER ÇAM MERKEZ İSMAİL CİHAN
MERKEZ DUYGU SUSAMAZ TRABZON YAŞAR ÖZDOĞAN
İSTANBUL AYSUN KARA SAMSUN ZİYA VURAL
ADANA İSMAİL KORKUT KONYA ARİF DELİKAN
KONYA ALİCAN ÖZTÜRK TRABZON BEKİR ÇELİK
TRABZON SELMA ARAZ SAMSUN ATİLLA ADATEPE
İSTANBUL İLKER TÖMEKÇE MERKEZ ÖKKEŞ ÇOBAN
İZMİR DİLEK KUZU MERKEZ KEMALEDDİN YÜCETAŞ
MERKEZ ZEHRA ÖZGÜR CENGİZ İSTANBUL SELÇUK ŞEN
DİYARBAKIR OSMAN ÖZDEMİR İSTANBUL EBRU İLMAZ
MERKEZ SUNAY YORULMAZ MERKEZ VEYSEL URKAN
İZMİR MURAT KARAŞ İSTANBUL SELAHATTİN SAMİ TEYMURTAŞ
İZMİR KEREM KADİR OĞUZ MERKEZ DENİZ ATEŞ
MERKEZ ÖZGÜR CİHAN KARASAN ATEŞOĞULLARI MERKEZ İLKER ABBAS BEKTAŞ
KONYA BİLGEHAN YABGU HORASAN TRABZON SEMİ HAMZAÇEBİ
İSTANBUL AYŞE NERMİN SEÇKİN İSTANBUL FİLİZ AYDIN
TRABZON OSMAN YAZICI MERKEZ VOLKAN KILIÇ
İSTANBUL ASİYE DELİBAŞ İSTANBUL ŞİRVAN AVCI
DİYARBAKIR ALİ ÇETİNKAYA MERKEZ FADİME SERAP KESKİNLER
MERKEZ ERSİN AKDENİZ DENİZLİ CENGİZ ÇANDIR
SİVAS ÖZGÜR COŞKUN MERKEZ NAİM AÇGIN
İSTANBUL YALÇIN MERİÇ İZMİR KURTULUŞ ÇELİK
MERKEZ ÖZKAN BARLAK İSTANBUL ENGİN DÜNDAR
MERKEZ MURAT ALAGÖZ İSTANBUL KADİR İSTANBULLU
KONYA ÖZLEM HORASAN MERKEZ YILMAZ ÇELİK
ANTALYA HÜSEYİN TARHAN MERKEZ SONGÜL DURMUŞOĞLU
İSTANBUL BÜLENT BAKIRCI MERKEZ MURAT AKGÖZ
MERKEZ MEHMET SAYGI İZMİR ÖZGE İYİİŞ
MERKEZ YUSUF KEMAL USLU ADANA ERKAN DEMİR
DİYARBAKIR HARUN YALÇINKAYA KONYA TAHSİN YALDIZ
İSTANBUL AYHAN AYDOĞAN SAMSUN ERKAN KOPARMAL
GÜNEY MARMARA BAYRAM OKUMUŞ ESKİŞEHİR MURTAZA DEMİR
MERKEZ AHMET ÖZTÜRK MERKEZ GÖKHAN GÖRMEN
SİVAS MUSTAFA HASTE MERKEZ PAŞA ALEMDAR
MERKEZ ALİŞER ERDOĞAN MERKEZ ALP İLHAN
MERKEZ YILMAZ ERDEM GÜNEY MARMARA ÖZGÜR BAYRAKTAR
İZMİR SİBEL SİVRİKAYA KURTULUŞ TRABZON AYGÜL AYAR
MERKEZ ANIL ÖĞRETİM DİYARBAKIR SERDAR AYDIN
MERKEZ ADNAN EVSEN İSTANBUL KADRİYE ÖZALP
MERKEZ UMUT GÜLER İZMİR HASAN KURU
MERKEZ LEVENT DUYGU ADANA HÜLYA YAYIK
MERKEZ SERKAR ERTUĞRUL DİYARBAKIR MURAT EMİNOĞLU
DİYARBAKIR HATİP ŞİMDİ İZMİR ERKİN ALTUNAY
İSTANBUL ALİ BURAN İSTANBUL BİLGE NUR ŞÜMŞET
İSTANBUL ŞENOL DALBAL ADANA ORHAN TATLI
ANTALYA HÜSEYİN AKKAYA KONYA MUSTAFA KORKMAZ
MERKEZ AYŞE GÜZEL MERKEZ SELÇUK UZOĞLU
İZMİR BÜLENT TOPAL İSTANBUL UFUK GÜRSEL
DİYARBAKIR MEHMET YILMAZ KONYA CEVAT SÜZER
İSTANBUL İSMAİL VOLKAN İSTANBUL ERDEM ERPARLAR
MERKEZ SADİ YOL İZMİR SEVTAP SARGIN
İSTANBUL İBRAHİM KAYACAN İSTANBUL IŞIK ŞENER AYDEMİR
İSTANBUL CANSU YILDIRIM MERKEZ AYTAÇ İŞÇİ
GÜNEY MARMARA İLKAY KARTAL MERKEZ SELİN KAYGISIZ
ADANA EMRE BÜYÜKÖZER ADANA İRFAN BALCILAR
ADANA MEHMET ARICAN MERKEZ FERMANİ KİLİT
MERKEZ MEHMET TEVFİK UYGUR KONYA SEMA SÜZER
DİYARBAKIR ABDULKADİR YILMAZ TRABZON NEŞE KILIÇ
MERKEZ ÖZGE HAFİKLİ MERKEZ SAVAŞ YILMAZ
MERKEZ GÖZDE KURUÇİM İSTANBUL CAN YILMAZ
ANTALYA TAHİR AVCI İZMİR HATİCE YILDIRIM
İZMİR SEÇİL KILINÇ GÜNEY MARMARA YASEMİN SÜLER
DİYARBAKIR GÜLBİRİVAN ATLI MERKEZ GÖKHAN KANAAT
MERKEZ EMRULLAH ERSİNGÜN GÜNEY MARMARA AHMET ATEŞ
SAMSUN GÜRSEL ACAR SİVAS YILMAZ ÖZCAN
MERKEZ AHMET KARAKAŞ GÜNEY MARMARA AJDA SEZİN OFLUOĞLU
ADANA MUSA ESKİOCAK DİYARBAKIR FAHRİ YILANCI
TRABZON MAHİR ERTAN TOSUN GÜNEY MARMARA AHMET ÖZDAĞ
MERKEZ ÖZLEM ARGUN AKTAN SİVAS FARİS TABUR
MERKEZ ERKAN HASÇELİK GÜNEY MARMARA MEHMET YILDIZ
KONYA BUĞRA SUCU MERKEZ SALİH YİĞİT KESKİNLER
GÜNEY MARMARA BİLAL İRGÜNEŞ İSTANBUL İSRA BOSTANCIOĞLU
DİYARBAKIR CİHAD KAHRAMAN KONYA ÖMER KAĞAN ARICI
İZMİR KIVANÇ ÖZKAN GÜNEY MARMARA NAGİHAN YILDIZ
MERKEZ GENCAY KABAÇELİK İSTANBUL SELEN YILMAZ
GÜNEY MARMARA MEHMET GÖRKEM BÜYÜK MERKEZ DÜZGÜN ESİNA
KONYA HARUN ADALI MERKEZ CANAN DEMİRAL
GÜNEY MARMARA BURAK KÜÇÜK İZMİR DENİZHAN YILDIZ
GÜNEY MARMARA OSMAN KENDİR MERKEZ HÜSEYİN UĞUR
MERKEZ BARIŞ BÜYÜKURVAYLI MERKEZ SEVİNÇ KIZILAY
SAMSUN TOLGA ALTUN MERKEZ OKAY ÇİMEN
GÜNEY MARMARA TALHA ŞENOL İZMİR HÜSEYİN UYTUN
MERKEZ RENGİN KONUK MERKEZ ZEYNEL ABİDİN GÖK
İSTANBUL FERİHA ECE BAŞARAN DİYARBAKIR MELİK AHMET IŞIK
KONYA MEHMET ÖZAKAY MERKEZ YAHYA KÖRDEMİR
TRABZON NAZLI AKGÖZ DİYARBAKIR NİHAT ERDEM ŞİMŞEK
MERKEZ VAHDET TUNÇDEMİR İSTANBUL SELMAN ER
İSTANBUL CEMİLE ERARSLAN MERKEZ HÜNKAR DEMİRBAĞ
MERKEZ İSMAİL BAHTİYAR SAMSUN EMRE DOĞRAMACI
İSTANBUL AHMET GÜNGÖR MERKEZ HAVVA ÇOLAK SÖYLEMEZ
İSTANBUL EREN BAŞ GÜNEY MARMARA CİHAN CENGİZ
İSTANBUL CAVİT AKTEPE MERKEZ UMUT MERT
MERKEZ BULUT TORTOPOĞLU KONYA ŞÜKRÜ YAVUZ PINARKARA
DİYARBAKIR ERCAN SÜLEYMANOĞLU MERKEZ MİTHAT EMRE KIBRIS
İZMİR SALİH KAYMAK MERKEZ NEDRET BERİL AÇIKGÖZ
MERKEZ ÖZGE KURBAK GÜLDÜ ANTALYA BAYRAM ALİ ÇELTİK
İSTANBUL SEYFETTİN ATMACA ADANA HATİCE KURUM
KONYA SALİH KOYUNCU İZMİR GÜVENÇ ÇELEBİ
TRABZON SEÇİL PERVAN MERKEZ MEHMET ALİ ÖZDEMİR
KONYA BURAK GÜCÜYENER MERKEZ İSMAİL AKKARTAL
DİYARBAKIR ABDULVAHAP BAYRAM MERKEZ ABİDİN KAHRAMAN
İZMİR VOLKAN DENİZ MERKEZ GİZEM KURTULMUŞ
MERKEZ RAMAZAN ARPACİ İSTANBUL ÖZKAN KURU
SAMSUN MUSTAFA MAKAS GÜNEY MARMARA ATAKAN SÜLER
MERKEZ EMRAH DİRMİT İSTANBUL MURAT YILMAZ
ANTALYA ÖZGÜR AKTÜRK GÜNEY MARMARA UTKAN ASLI
MERKEZ YAZGAN KIRKAYAK DİYARBAKIR RUKEN SARITEMUR
MERKEZ NAİL BAYRAM DİYARBAKIR EMİR ALTINDAŞ
MERKEZ SEÇKİN GÜLBUDAK ADANA ALİ BAKLACI
KONYA HASAN KALEM TRABZON VOLKAN YAZICI
İSTANBUL EKREM BULUT TRABZON FURKAN BAYRAK
İZMİR CEYHUN CAN TUFAN DİYARBAKIR BARIŞ BİLMEZ
MERKEZ SİNEM ÇETİNKAYA ESKİŞEHİR MERVE EDİZKAN
İSTANBUL MAHMUT AYKUT İZMİR DOĞUKAN HALICIOĞLU
MERKEZ AYÇA TAŞKENT ESKİŞEHİR İSMAİL KEREM TAŞOĞLU
İSTANBUL HAKAN ERGEN İZMİR SERDAR KARDEŞLER
MERKEZ AYSUN SÖZCÜ İZMİR DİDEM ŞEN
ADANA MÜZEYYEN YILDIRIM İSTANBUL İMAM BOZTAŞ
İSTANBUL ESRA ÖZDOĞAN MERKEZ FATİH SEÇKİN ŞİŞ
ESKİŞEHİR AYBERK ERDOĞAN MERKEZ MEHMET TAYLAN TUNALI
MERKEZ GÖKHAN OKAN YILDIZ MERKEZ ENGİN USTA
ADANA EROL GÜZEL İSTANBUL VEYSEL BURAK BUTUR
MERKEZ YUNUS SERHAT ERZEYBEK İSTANBUL RAMAZAN HASLET DİLLİ
MERKEZ HASAN YARADILMIŞ MERKEZ YUSUF CEVHER
İSTANBUL ÖZGECAN IRICIOĞLU ESKİŞEHİR SERDAR KÖKSOY
İSTANBUL GÜLSEREN ARACI İSTANBUL ERCAN BOYRAZ
MERKEZ ALPHAN ARĞUN MERKEZ ZÜLFÜKAR ONUR GEÇGİL
İZMİR MERVE UYTUN
Organlar
DİVAN
AYTEKİN ZİHNİ
DİNÇER ÇAĞLAN
AYÇA TAŞKENT
NAİL BAYRAM