23 Eylül 2017, Cumartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 09.06.2017
Güncellenme Zamanı: 09.06.2017 17:02:03

  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası; Anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş, 6235 sayılı yasa ile amaç, görev ve sorumlulukları tanımlanmış, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliğe haiz bir meslek kuruluşudur.

6235 sayılı kanunun 33. Maddesin de " Türkiye`de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler." Hükmü getirilmiş, 66. Sayılı KHK 10 maddesi ile "(Ek: 19/4/1983 - KHK - 66/1O md.) Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır." düzenlemesi yapılmıştır.

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere; Jeoloji Mühendisliği hizmeti üreten gerçek ve tüzel kişiler ile mesleki tedrisatla uğraşan jeoloji mühendislerinin odaya üye olma zorunluluğu bulunmakta olup, kamuda çalışan jeoloji mühendislerinin üyelikleri ise isteklerine bırakılmıştır. Odamız kurulduğu günden bu güne, meslektaşlar arasında dayanışmayı sağlamak, mesleki hak ve yetkilerin doğru tanımlanması ve mesleki uygulama alanlarının genişletilmesi konusunda yoğun çaba harcamaktadır. Geçmişte meslektaşlarımız çoğunluğu sadece kamuda çalışma olanağına sahip iken, Odamızın da yoğun çabaları ile serbest jeoloji mühendisliğinin görev, yetki ve sorumluluk alanları ayrıntılı tanımlanıp geliştirilerek mevzuatlarda yer almasının sağlanması sonucunda bugün çok sayıda meslektaşımız serbest alanda jeoloji mühendisliği hizmetini yapar hale gelmiştir. 

Odaya üye olan meslektaşlarımız yasa gereği kamu alacağı niteliğindeki oda aidatlarını ödemekle yükümlüdürler. Daha iyi çalışan ve üyesine daha iyi hizmet verebilen bir oda için üye aidatlarının zamanında ödenmesi üye sorumluluğunun yanı sıra kamusal ve mesleki bir sorumluluktur. 

Bunun yanı sıra, Bakanlar Kurulu`nun 07/04/2014 tarih ve 2014/6220 Karar Sayısı ile Resmi Gazete`de yürürlüğe giren kararnameye göre de ilgili bakanlıkların mali denetimine açılan odalarda, kamu alacağı niteliğinde görülen üye aidatlarının toplanmaması konusu, yönetim kurullarının görev suçu olarak görülerek haklarında cezai kovuşturmalar açılmıştır. 

Odamız, emekli, öğrenci, işsiz, sağlık nedeniyle iş göremez durumda olan üyelerimiz ile isteğe bağlı sigortalı olup mesleğini yapmayan üyelerimize aidat ödeme muafiyeti getirmiş; 2011 yılında çıkarılan  "6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun"u üyelerimiz lehinde uygulayarak ödeme yapan üyelerimize borç tutarlarında önemli indirim sağlamış; ödeme araç ve yöntem çeşitliliğini getirerek aidat ödeme kolaylığını her dönemde sağlamaya özel gayret göstermiştir.

Yukarıda belirttiğimiz zorunluluk ve gelişmelerin yanı sıra, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmenin bir gereği olarak, üye ödenti borcu bir yıldan fazla üyelerimize borç bildirimi ve ödeme uyarısı yapılarak aidat borçlarının tahsilatı yoluna gidilmektedir.

Konuyu üyelerimizin bilgisine sunar, gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu

 

KİMLER ÜYE OLABİLİR

Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin "üyelik" başlıklı 6. Maddesine göre, 

a) Asıl üyeler: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde jeoloji mühendisliği veya yüksek mühendisliği mesleğini yürütmeye yasal olarak yetkili bulunanlardan Oda‘ya başvuranlar, Oda‘nın asıl üyeleridir. Oda kayıtlarında ve mesleği yürütmede lisans eğitimi esastır. Oda‘ya, lisansüstü eğitimi ile alınan unvana dayalı olarak kayıt yapılamaz.

b) Geçici üyeler: Türkiye‘de mesleklerini uygulamalarına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, jeoloji mühendisliği eğitimi almış veya denkliği kabul edilmiş olanlar, Oda‘ya geçici üye olarak kaydolurlar. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler, Oda organlarında görev alamazlar; ancak, Oda asıl üyelerinin bütün hak, yetki ve sorumluluklarını taşırlar.

c) Onur üyeleri: Jeoloji mühendisliği mesleğine özel katkıları bulunanlarla, Oda‘nın amaçlarına uygun olarak, yurt içinde veya dışında çalışma ve yardımları görülen ve Oda‘nın çalışmalarına katılmak isteyen kişilere, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile Onur üyeliği verilebilir. Bu üyelik, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak, Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

d) Öğrenci üyeler: Jeoloji mühendisliği bölümü öğrencilerine, öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin ödenti zorunlulukları yoktur. Oda Genel Kuruluna katılabilirler, ancak oy, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Şeklinde dört ana bölüme ayrılmış ve farklı kategoriden meslektaşlarımız veya öğrencilerimiz oda üyesi olabilmektedirler.

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NERELERDİR

Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin "üyelik" başlıklı 7.,8. ve 9. Maddelerine göre, aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlar "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Üye Kayıt ve Kayıt Yenileme Yönetmeliği" çerçevesinde odamıza üye olabilmektedirler.

Madde 7 - Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir;

a) Türkiye‘de jeoloji mühendisliği mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için, jeoloji mühendisi veya jeoloji yüksek mühendisleri, Oda‘ya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu jeoloji mühendisleri ve jeoloji yüksek mühendislerinin Oda‘ya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Oda‘ya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ve haklarına sahip, onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurulunca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz. Silahlı Kuvvetler mensubu jeoloji mühendisleri ve jeoloji yüksek mühendisleri, oda organlarında görev alamaz,

c) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermeleri ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, askerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz.

Madde 8 - Diploma veya denklik belgesi almak suretiyle Türkiye‘de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olanlardan, 7 nci maddenin (b) ve (c) bentleri kapsamı dışında kalan jeoloji mühendisi ve jeoloji yüksek mühendisleri, Oda‘ya başvurarak kaydolmak ve kimlik belgesi almak zorundadır. Oda kimlik belgesi almayanlar, üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da disiplin suçu nedeniyle kimlik belgesi yenilenmemiş veya onaylanmamış olanlar, mesleklerini uygulayamazlar.

Madde 9 - Oda üyeleri, kendilerine kanun ile verilmiş unvandan başka herhangi bir unvanı kullanamazlar. Üyeler, ayrıca çalıştıkları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, edindikleri kadro unvanlarının yanı sıra meslek unvanlarını da kullanırlar.

ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin " Üyelerin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 10. Maddesine göre, 

 Oda‘ya kayıtlı her üyenin;

a) 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Birlik ve Oda yönetmeliklerinin öngördüğü hükümlere uyması,

b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki etik, davranış ve ilkelere uyması,

c) Mesleki gelişme ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, Oda yetkili kurullarınca verilecek kararlara uyması,

d) Mesleki konularda Oda ile ilişki kurmaya, Oda‘nın ve mesleğin amaç ve ilkelerini gözetmeye, meslek topluluğunun ortak yararlarını korumaya özen göstermesi,

e) Oda ve kamu kuruluşları tarafından hakemlik, tanıklık ve bilirkişilik amacıyla mesleki bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi,

f) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması,

g) Adres değişikliklerini bir (1) ay içinde Oda‘ya bildirmesi,

h) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi,

gerekmektedir.

Üyelik ile ilgili bilgilerdeki değişiklikleri bildirmemek nedeniyle oluşacak her türlü hukuki sorumluluk üyeyi bağlar. Oda, bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapmaz.

Şeklinde tanımlanmıştır.

ÜYE AİDAT ÖDENTİSİ

Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin " 117. ve 118. Maddelerinde göre, 

Madde 117- Oda üyelik ödentisini, ait olduğu yıl içinde ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde ödemeyenler hakkında İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık halinde, ülke çapında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tüm mahkeme ve avukatlık masrafları, davalı üyeye aittir. Gerekli olduğunda, Oda adına vekalet yetkisi Ankara dışında bulunan avukatlara da verilebilir ve davalar, ilgili illerde de görülebilir. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Oda‘ya bildirmedikçe, eski adrese yapılmış her türlü bildirim, üyeye yapılmış sayılır.

Madde 118 - Yıl içinde ödenmemiş ya da önceki yıllara ait üye ödentileri, borcun ödendiği tarihteki ödenti miktarı üzerinden alınır. Ödenti borcu olan üyeler, borçlarını ödeyinceye kadar Oda ve şube organlarına aday olamazlar ve bunlara bağlı birimlerde görev alamazlar.

Şeklinde düzenlenmiştir. Geçmiş yıllara ait borçlar borcun ödendiği yıl aidatı üzerinden alınmaktadır. Yönetim Kurulu`nun, üyenin borcunun silinmesi veya ilgili yıl aidatı üzerinden alınması aidat ödemesi yapmayan üyenin Oda üyeliğinden çıkarılması yönünde bir karar alarak uygulama yapma yetkisi bulunmamakta olup, Genel Kurul veya Oda yönetmeliklerinde yer almayan bir yetkinin kullanılması da suç teşkil etmektedir. 

HANGİ ÜYELER ÜYE AİDAT ÖDENTİSİNDEN MUAFTIR

Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin " 116.Maddesinde hangi üyelerin belgelendirmeleri kaydıyla üye aidatından muaf olacağı düzenlenmiştir. 

Bu maddeye göre;

Madde 116 - Yıllık üye ödentileri her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca saptanan eşit taksitlerle tahsil edilir. Aşağıdaki durumlarda aidat alınmaz.

   a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleği ile ilgili bir işte çalışmayanlardan,

   b) Zorunlu askerlik görevini yapanlardan, askerlikleri süresince,

   c) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından alınacak belgelerde belirtilen işsizlik süresince,

   ç) Başka bir işte çalışmamak kaydıyla kurumlarından alınacak belgelerde belirtilen ücretsiz izin süresince,

   d) Meslekî faaliyetler dışında amaçlarla yurt dışında kalınan sürece,

   e) Mesleği ile ilgili bir işte çalışmamak kaydıyla lisansüstü öğrenim süresince,

 g) Amansız hastalık veya ağır sağlık sorunları nedeniyle sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri kaydıyla uzun süre iş göremez durumunda bulunanlardan, rapor süresi boyunca,

  ğ) Jeoloji mühendisliği ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmayıp isteğe bağlı olarak sigortalı olanlardan,

Yukarıda belirtilen "Ana Yönetmelik" hükümleri dışında Oda Yönetim Kurulu`nun, Oda Genel Kurulu`nda kabul edilip yönetmeliğe eklenmeyen farklı herhangi bir muafiyeti uygulaması mümkün değildir. Ayrıca öğrenci üye "JEOGENÇ" üyelerinden de herhangi bir aidat alınmamaktadır.

ODA AİDATLARINI NASIL ÖDEYEBİLİRSİNİZ

1. Güvenli Aidat Ödeme

Oda aidatlarınızı Genel Merkez, Şube ya da İl Temsilciliklerinden bizzat giderek ödeyebileceğiniz gibi, Odamızın banka hesap numaralarına,(HESAP NOLAR VERİLMELİ)  veya posta çeki hesap numarasına (89850) ya da aşağıdaki şekilde kredi kartınızla internette güvenli bir ortamda Odanın www.jmo.org.tr adresli web sayfasının en alt bölümünde yer alan (JMOBİS ÜYE GİRİŞİ) bölümüne girerek ödeyebilirsiniz.

Odadan aldığınız kullanıcı adı ve şifreniz ile JMOBİS Üye girişinden (Erişim bilgileriniz var ise JMOBİS Üye arayüzüne ulaşmak için tıklayınız) sisteme girerek aidat borcunuzu görüntüleyebilir ve ödeme yapabilirsiniz (tüm bonus, word, maksimum kartlara 9 taksite kadar, diğer kartlara tek çekim şeklinde ödeme yapılması mümkündür.).

2. Kullanıcı adım ve şifrem yok ne yapmalıyım?

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi veya üyesi olduğunuz şube ile iletişime geçebilir, şifre ve parola bilgilerinizi alabilirsiniz (kullanıcı adı üye sicil nosunu ilk girişte kullanabilir sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz.).  Genel Merkez ile (312) 432 30 85 numaralı telefondan iletişim kurup güvenliğiniz için sorulacak bir kaç sorudan sonra JMOBİS`de kayıtlı e-posta adresine kullanıcı adınız ve şifrenizin tarafınıza iletilmesini sağlayabilirsiniz.

3. Aidat borcum hatalı ne yapmalıyım?

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi`ne yazılı olarak talebinizi iletebilir veya doğrudan, ya da telefonla iletişime geçebilir ve görevlilerle durumu değerlendirip gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

4. Site Güvenli mi?

Aidat borcunuzu Odamızın anlaşmalı bankalarının ödeme sayfası üzerinden aynı güvenlik sistemi içinde  ödeyeceğinizden, Kredi kartı bilgilerinize 3. Şahısların erişimi olanaklı değildir.

5. Kredi kartı bilgilerim oda tarafından kaydediliyor mu?

Hiçbir şekilde kredi kartı bilgileriniz tarafımızdan izlenememekte ve kaydedilememektedir. Söz konusu bankaların ortak ödeme sayfasının güvenliği sayesinde bu bilgiler gizli kalmaktadır.

6.Yanlış ödeme yaptım ne yapmalıyım?

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi Muhasebe Bölümü ile iletişime geçerek bilgi alabilir, varsa fazla ödemeleriniz hesabınıza geri aktarılmaktadır. 

7. Makbuzumu nasıl alabilirim?

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkez, şube veya temsilciliklerden alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile yapılan ödemelerin makbuzları üyelerin JMOBİS`de bulunan e-posta adreslerine otomatik olarak gönderilmektedir. 

8. Ödemeyi gerçekleştirdim ancak aidat borcum eksilmedi ne yapmalıyım?

Ödeme yaptıktan sonra, aidat borcunuzun ödediğiniz miktarda eksildiğini göreceksiniz. Ancak buna karşın aidat borcunuz düşmedi ise, bu durumu e-posta ve/veya telefon ile Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi Muhasebe Bölümü‘ne bildirebilirsiniz. Banka kayıtları incelenecek ve gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Herhangi bir ihtilaf durumunda banka kayıtları esas alınacaktır. Üyelerimiz bankalara verecekleri hesaplarından otomatik talimat ile kesim veya ödemelerde herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi veya benzer ad ve sayada sahip üyeler arasında karışıklığa neden olunmaması açısından, mutlaka "ad ve soyadı ile üye sicil nosu" yazmaları ve yapılan ödemenin "üye aidat ödentisi" olduğu mutlaka vurgulanmalıdır.